KOZA alt?n? de?il ?am kozala??

Her iki k?y?n kahvesinde ger?ekle?tirilen toplant?da da k?yl?ler, toplant?lar? organize eden ?zmir Valili?i b?nyesindeki devlet yetkililerine ve alt?nc? ?irket g?revlilerine net bir mesaj verdiler, ?Bizim alt?n?m?z d?nyaca ?nl? ?am kozala??m?z. KOZA?n?n alt?n?n? istemiyoruz??


KOZA Alt?n ?irketinin Bergama?ya ba?l? Yerli Tahtac? ve Kozak k?ylerinde a?mak istedi?i alt?n madeni ile ilgili halk bilgilendirme toplant?lar? yap?ld?. Her iki k?y?n kahvesinde ger?ekle?tirilen toplant?da da k?yl?ler, toplant?lar? organize eden ?zmir Valili?i b?nyesindeki devlet yetkililerine ve alt?nc? ?irket g?revlilerine net bir mesaj verdiler, ?Bizim alt?n?m?z d?nyaca ?nl? ?am kozala??m?z. KOZA?n?n alt?n?n? istemiyoruz??
?Ba??n?za bela geldi?
Yerli Tahtac? k?y? kahvesinde ?nceki g?n sabah saat 11?de ba?layan toplant?da k?yl?lerin yar?s? salonun k???k olmas? nedeniyle i?eriye giremedi. ?ED belgesini haz?rlayan ?irketin sunumuna k?yl?ler ?hi?bir ?ey anlam?yoruz. Bizim anlayaca??m?z dilden anlat?n? diye s?k s?k itiraz ettiler. ?irket sunumunun ard?ndan s?z verilen k?yl?lerin hemen hepsi alt?n madenine kar?? olduklar?n? s?ylediler. K?y Muhtar? Veli Karka, k?ylerinin ?gariban? bir k?y oldu?una dikkat ?ekerek, madencilikten zarar g?rmek istemediklerini s?yledi. K?yl?lerden Murat Can??n, madenin ormanlarla ?evrili do?ay? katledece?ini belirterek, ?Biz bunlara ?anakkale?yi ge?irmedik, buralar? da ge?irmeyece?iz? s?zleri b?y?k alk?? ald?. Eski muhtar Muharrem Ard?? madencilerin verdi?i s?zleri tutmad?klar?n? Ovac?k?ta g?rd?klerini s?yleyerek, madenin ?al??mas?na kar?? oldu?unu belirtti. K?yl?lerden Turgut Mente?, dinamit patlatmalar?n?n sular?n? yok edece?i kayg?s?n? dile getirirken, Cennet ?eytan adl? ihtiyar k?yl? de ?Ovac?k Alt?n Madeni?ndeki gibi buralarda da kanserle olacaksa, madene kar??y?m? diye konu?tu.
Toplant?ya kat?lan Bergama eski Belediye Ba?kan? Sefa Ta?k?n, ?zmir Valili?i?nin d?zenledi?i toplant?y? tiyatroya benzetti. Toplant?da sadece k?yl?lerin fikrinin soruldu?unu belirten Ta?k?n, ?Oysa Bergen Anla?mas??na g?re madenin a??lmas? i?in k?yl?n?n onay? gerekli? dedi. Ta?k?n, ?Ba??n?za bela geldi. Bunu bilin. E?er engellenmezse bu k?y? terk edip gitmekten ba?ka ?ans?n?z yok? dedi.
?Buras? Kozak, yollar tuzak?
Ayn? g?n ??leden sonra Kozak Yukar?bey k?y? kahvesinde yap?lan toplant?ya da k?yl?lerin kat?l?m? yo?un oldu. Toplant? ?ncesinde ?am kozala??n? KOZA Halkla ?li?kiler M?d?r? Hayri ???t?e g?steren Sezer G?neri adl? k?yl?, ?Bizim alt?n?m?z bu. Bunu yok etmeyin. Gidin buradan? diye tepki g?sterdi. Tepkisini toplant? ba?lad?ktan sonra da devam ettiren G?neri, ?Alt?n dursun yerinde, ilerde zarars?z bir teknoloji gelir ??kar?r?z. Ama kozalaks?z olmuyor. ?Buras? Kozak, yollar? tuzak. Biz y?r?k?z, yeniden Kozak efelerini meydana ??karmay?n? dedi.
?smail Samur (Kozak Yukar?bey k?y?): Buradaki a?a?lar?n kesilece?ini s?yl?yorsunuz. Siz ?evre ?l M?d?r?s?n?z, nas?l a?a?lar?n kesilmesine izin verirsiniz. Adam kessen daha iyi. KOZA Alt?n ?irketinin verdi?i vergiyi bizim m?stahsil makbuzlar? ile her y?l veriyoruz.
Mehmet Oral (Kozak Yukar?bey k?y?): Benim burada kendimi asacak bir fidan ?am a?ac?m bile yok. Buran?n ye?ili, havas? i?in, Ankara?dan ?stanbul?dan geliyorlar.
Mustafa Giray (Kozak Yukar?bey k?y?): Ben 74 ya??nday?m, ?mr?m geldi gidiyor. Bizi bu i?e bula?t?rmay?n. Ovac?k madeni zaten zarar veriyor. Kozak alt?n?n? bozmay?n.
Veli Mantar (Yerli Tahtac? k?y?): Ben ?ernobil kazas? s?ras?nda Karadeniz de g?rev yapt?m. Emekli olunca sakinli?i i?in buraya geldim. ?imdi k?z?m?n her ?ks?r???, ku?kuya yol a??yor. Devlet ?nce insan m?, ekonomi mi sorusuna cevap versin. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net