Akademisyenlerden G?k?ek?e destek ??kmad?!

Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin, Ulus Plan? (Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Ama?l? Naz?m ?mar Plan? ve Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alan? Koruma Ama?l? Uygulama ?mar Plan?) ile ilgili g?r???ne ba?vurdu?u Gazi ?niversitesi M?hendislik-Mimarl?k Fak?ltesi ?ehir ve B?lge Planlama B?l?m??nden destek ??kmad?.

Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin, Ulus Plan? (Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Ama?l? Naz?m ?mar Plan? ve Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alan? Koruma Ama?l? Uygulama ?mar Plan?) ile ilgili g?r???ne ba?vurdu?u Gazi ?niversitesi M?hendislik-Mimarl?k Fak?ltesi ?ehir ve B?lge Planlama B?l?m??nden destek ??kmad?.Rekt?r Yard?mc?s? Prof. Dr. S?leyman Pampal taraf?ndan onaylanan ve 14 Kas?m 2006 tarihinde haz?rlanan g?r??, B?y?k?ehir Belediyesi ?mar ve ?ehircilik Daire Ba?kanl???, ?ehir Planc?lar? ile Mimarlar Odas?, Cumhurba?kanl??? Genel Sekreterli?i ile K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Kurulu?na sunuldu. Haz?rlanan raporda, yasaya g?re koruma imar planlar?n?n de?il, yap? projelerinin yap?m?n?n m?mk?n oldu?una dikkat ?ekilerek, belediyenin yenileme projelerini de ihale etme yetkisinin olmad??? belirtildi. Sa?l?kl? bir kentsel d?n???m?n, kent b?t?n? i?erisindeki gereklilikleri, plan kararlar? ?zerinden sosyal, ekonomik ve toplumsal boyutlar? g?z ?n?ne alarak, rant odakl? de?il kent ve kamu yarar? odakl? bir ??k?? noktas? ile hayata ge?irilmesi gerekti?ine i?aret edilen raporda, bu alanda daha ?nce verilmi? ?sit alan?? kararlar? ve buna uygun yap?lm?? halen ge?erli olan plan?n yok say?lmas?n?n usulen yanl??, mevcut yasal ve kurumsal yap?y? ve ?ehircilik ilkelerini g?r ard? etti?i ortaya kondu. Raporda, tarihi bir b?lge olan Ulus?ta, Roma d?nemi yap?la?ma kal?nt?lar?n?n b?y?k bir b?l?m?n?n ortaya ??kar?lmam?? oldu?u hat?rlat?larak, bunun, uygulamada b?y?k sorunlar yarataca?? uyar?s?nda bulunuldu. Raporda, AKM alan? i?in farkl? plan kararlar? i?ermesinin; plan?n bilimsel yakla??mdan uzak oldu?unu g?sterdi?i vurgulanarak, uygulama b?t?esinin de ger?ek?i bulunmad??? belirtildi. Raporda plan?n; yasal, koruma ilkeleri, ?ehircilik ilkeleri, kat?l?m, bilimsellik ve en ?nemlisi kamu yarar?na ayk?r? en temel unsurlar? bar?nd???n?n alt? ?izilerek, ?Bu yakla??m planlama b?t?nl???n? bozmaktad?r. Koruma planlar?n?n gerektirdi?i temel analizlerden yoksun yap?la?ma ko?ullar? i?eren plan, koruma ilkelerine ayk?r? d?n???mleri i?ermektedir? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net