??renci bi?en ?niversite!

?stanbul ?niversitesi?nde (??) ??rencilere yine ceza ya?d?r?ld?. ?niversite yemekhanesinin ?zelle?tirilmesini protesto eylemine kat?ld?klar? gerek?esiyle 10 ??renciye 1 ve 2 d?nem okuldan uzakla?t?rma cezas? verildi.


?stanbul ?niversitesi?nde (??) ??rencilere yine ceza ya?d?r?ld?. ?niversite yemekhanesinin ?zelle?tirilmesini protesto eylemine kat?ld?klar? gerek?esiyle 10 ??renciye 1 ve 2 d?nem okuldan uzakla?t?rma cezas? verildi. Cezalar vize d?nemine denk getirildi?i i?in, ??renciler mahkeme karar?yla y?r?tmeyi durdursalar bile okullar? uzayacak.
D?nya ?niversiteleri Akademik S?ralamas? ara?t?rmas?nda, ge?ti?imiz y?l 469?uncu s?rada yer alan, ancak bu y?l ilk 500 i?inde yer bulamayan ?stanbul ?niversitesi, ??rencilere y?nelik disiplin soru?turmalar?nda ilk s?ralar? kimseye kapt?rmamaya kararl? g?r?n?yor! ?niversitede, d?nem ba??nda 85 ??renci hakk?nda 300 soru?turma a??ld?. Bu soru?turmalar nedeniyle okuldan at?lan ??renci say?s? 13?? bulurken, 60??n ?zerinde ??renciye de uzakla?t?rma cezalar? verildi.
Yemekhanenin ?zelle?tirilmesini kabul etmeyen ??renciler, binlerce dilek?e toplayarak, boykot ?a?r?s?nda bulunmu? ve Rekt?r Mesut Parlak??, ?niversite bile?enlerinin sesine kulak vermeye ?a??rm??lard?. Ancak, ??niversitede siyaseti bitirece?im? diyerek g?reve gelen Rekt?r Mesut Parlak??n, bu ?a?r?lara cevab? yine okuldan atma ve uzakla?t?rma cezalar? oldu.
Okul uzayacak
Ceza alan ??rencilerden Serdar Acun, son bir hafta i?inde 4 vize s?nav?na girdi?ini belirterek, d?n de s?nava girmek i?in okula gitti?inde, ?zel g?venlik g?revlilerince kap?dan ?evrildi?ini s?yledi. Okuldan uzakla?t?r?ld???n? ?zel g?venlik g?revlilerinden ??renen Acun, kendisine herhangi bir tebligat yap?lmad???n? ifade etti. Bu geli?me ?zerine ??renci ??leri?ne giderek durumu hakk?nda bilgi isteyen Acun?a, tebli?in yeni yaz?ld???, 1 d?nemlik cezas?n?n 3 Ekim-5 Mart tarihlerini kapsad??? bildirildi. Cezan?n kesinle?ti?i tarihin, vize s?navlar?n?n ba?lang?? tarihi oldu?una dikkat ?eken Acun, ?Rekt?rl?k, dava a??p kazanaca??m?z? bildi?i i?in cezalar? ?imdi verdi. Davay? kazansam bile okulum uzayacak. O kadar ders ?al???p girdi?im vizelerin hepsi ge?ersiz say?lacak? diye konu?tu.
Bask?c? y?netim
?ktisat Fak?ltesi ??rencisi Mustafa Kahveci, rekt?rl???n bask?c? tutumunu ele?tirerek, ???rencileri y?ld?rmak i?in s?rekli cezalar veriliyor. Ancak bask?lara kar??n, paras?z e?itim ve demokratik ?niversite m?cadelesini s?rd?rece?iz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Ele?tiri su? de?ildir
Prof. Dr. ?zzettin ?nder (?? ?ktisat Fak?ltesi ??retim ?yesi): Derslerde, akademik ?er?evede lehte ve aleyhte ?zelle?tirme konusu tart???l?p ele?tiriliyor. Kamu ad?na ?al??an idareciler ve y?neticiler yasalara ba?l?d?r. Demokratik toplumlarda idareciler, toplumun bile?enlerinin seslerini ve tercihlerini ?e?itli yollarla almak mecburiyetindedir. G?rebildi?im kadar?yla ?zelle?tirme kar??t? eylemler yap?l?rken, okul ya da s?n?f i?gali yap?lmad?, sald?r? olmad?, yani kamu nizam?n? bozucu bir davran?? g?rmedim. Y?r?y?? olur, protesto olur, pankartlar a??l?r, bunlar seslerini duyurma ara?lar?d?r, protesto ?e?ididir. Disiplin su?u de?il, ses duyurma arac?d?r yap?lan eylemler. Basiretli y?neticiler, bu ele?tirileri kabul etmelidir. Y?neticilerin, demokrasinin a??l?m? y?n?nden b?t?n bile?enlerinin seslerini duymalar? gerekir.
U?ra? Vatanda?
www.evrensel.net