?ocuklar ve tanr?

 • D?nyan?n ?e?itli yerlerinde ya?ayan ?ocuklar, b?y?klerin de?il kendi kafalar?n?n, ?ocuk d?nyalar?n?n tan?mlad???, b?y?k bir g?ven duyup, b?y?k bir umutla ba?land?klar? ??ocuklar?n tanr?s??na bir dolu mektup yazm??lar.


  D?nyan?n ?e?itli yerlerinde ya?ayan ?ocuklar, b?y?klerin de?il kendi kafalar?n?n, ?ocuk d?nyalar?n?n tan?mlad???, b?y?k bir g?ven duyup, b?y?k bir umutla ba?land?klar? ??ocuklar?n tanr?s??na bir dolu mektup yazm??lar.
  Eric Marshall ve Stuart Hample adlar?nda iki yazar da bu mektuplar aras?nda uzun bir ?al??ma yap?p baz?lar?n? kitapla?t?rm??lar. ?o?u inan?lmaz safl?k ve ciddiyet i?inde. Ama yine g?l?msetiyor insan?...
  - Sevgili tanr?, ge?en hafta Newyork?a gitti?imizde Sen Patrick Kilisesini g?rd?m. Baya?? g?zel bir evde oturuyorsun. (Frank)
  - Sevgili tanr?. E?er ben tanr? olsayd?m, bu kadar iyi olmazd?m. Bunu akl?ndan ??karma. (Michelle)
  - Can?m tanr?. Kucakla?may? sen mi buldun? ?ok g?zel bir ?ey. (Brenda)
  - Sevgili tanr?m ni?in hi? TV?ye ??km?yorsun? (Kim)
  - Sevgili tanr?, ??retmen g?nlerin ?nce k?sald???n?, sonra uzad???n? s?yledi. Art?k bir karar vermelisin. (Mindy)
  - Sevgili tanr?! E?er ?ld?kten sonra ya?ayacaksak, niye ?ld?r?yorsun?
  - Sevgili tanr?, sen zengin misin, yoksa sadece ?nl? m?? (Steven)
  - Sevgili tanr?, bu so?uklar ne i?e yarar? (Rodaw).
  - Sevgili tanr? yeni ?yk?ler yazamaz m?s?n? Yazd?klar?n?n hepsini okuyup, bitirdik ve yeniden ba?a d?nd?k. (Terry)
  - Sevgili tanr?, ya?mur ya?d???nda ne kadar s?rece?ini nereden biliyorsun? Kitab?n? okudum ve be?endim. O kadar fikirler nereden akl?na geldi? (John)
  - Doktor olmak istiyorum. Ama o akl?na gelen nedenden de?il. (Fred)
  - Ni?in daha sonra yeni hayvanlar bulup g?ndermedin? H?l? eskileri ortada d?n?p dola??yorlar. (Johny)
  - ?u her g?n ezip durdu?um kar?ncalar?n umar?m sence bir ?nemi yoktur. (Alis)
  - G?nderdi?in bebe?i geri almazsan, odam? temizlemem. (Joy)
  - Kiliseye s?z?m yok, ama ku?kusuz daha iyi m?zikler yazabilirsin. Umar?m yazd?klar?ma k?r?lmazs?n. (Dostun Barry)
  - E?er hi? kimse bilmeyecekse, iyi olman?n ne yarar? var? (Mark)
  - Sevgili tanr? h?nc?m? ald?m, te?ekk?rler. (Raymond)
  www.evrensel.net