S?tte leke var Muharrem?de yok!

?Yedi kat yerin alt?ndan u?ultular geliyor. ?ok al?metler belirdi, vakit tamamd?r. Haram sevaboldu, sevap haramd?r. Ak kurt, kara tahtay? daha bir yol kemirir, ?ekin ki k?r?kleri ate?e girdi demir?


?Yedi kat yerin alt?ndan
u?ultular geliyor.
?ok al?metler belirdi, vakit tamamd?r.
Haram sevaboldu, sevap haramd?r.
Ak kurt, kara tahtay?
daha bir yol kemirir,
?ekin ki k?r?kleri
ate?e girdi demir?

Senaryosunu ?nder ?akar??n yazd???, y?netmenli?ini ?zer K?z?ltan??n yapt??? Takva, Naz?m Hikmet?in ?Alametler Suresi?nde yer alan bu dizeler ile sona eriyor. ?Koyu dindar bir M?sl?man olan Muharrem?in inan?lar?, takrikler ve modern d?nyan?n getirdikleriyle alt?st olur. Bu ondaki Allah korkusunun k?sa zamanda akli dengesini zedelemesine yol a?ar? ?eklinde filmin konusunu ?zetleyebiliriz. Filmin ba?rol oyuncusu Erkan Can ve ?nder ?akar? la ?Takva?y? ve beklentilerini konu?tuk.

Muharrem nas?l bir karakter?
Filmde de g?r?ld??? gibi, ?Ben sadece iyi bir insan olmak istedim? ?eklinde bir repli?i var. Kimse hakk?nda k?t? d???nm?yor, takva sahibi bir insan. D?nya mal?nda g?z? yok. ??inden evine, haftada bir g?n ise zikre gidiyor. B?yle bir hayat? var. S?tte leke var Muharrem?de yok durumu. Yalanla, dolanla, haramla i?i olmayan bir karakter.

?Rol?m ?ok kaz?kt?? demi?tiniz. Nas?l haz?rlad?n?z?
S?navda kaz?k soru vard?r. ?Kaz?k soru geldi yapamad?m abi?; bu rol de benim i?in ?yleydi. Filme ba?lamadan ?nce devaml? bu rolle me?gul olduk. Kendi i?imizde, beynimizde Muharrem?i ta??d?k. ?nder okuduklar?n?, ara?t?rd?klar?n? bir ilmekten ge?irerek bize anlayabilece?imiz bir dilde aktard?.
?nder?den ?ok ama ?ok ?ey ??rendim. Masa ba?? ?al??mas? ?ok iyiydi. Muharreme ve filme b?t?n sorular? sorduk. Niye, ni?in, nas?l, nerede gibi... Bunlar?n hepsinin cevaplar?n? ald?k. Hi? cevab?n? alamad???m?z bir soru kalmad?. Herkes kendi departman? i?in ?ok ?al??t?. Ve film ortaya ??kt?.

Bu s?re? sizde nas?l bir etki yaratt??
Bizim ?ok yabanc?s? olmad???m?z bir d?nya. Ama bu zikirleri filan hi? g?rmemi?tim. Bunlar? da bu film sayesinde g?rd?m. ?yi ki bu film ??km?? kar??ma. Bunlar? anlatmak zor ama okumaya, ara?t?rmaya devam ediyorum. Baz? ?eyler daha kafam?zda oturmad?.

Filmde r?yalar, kafa kar???kl???n?n yans?mas? olarak ortaya ??k?yor....
R?yalar? ilk ba?ta da g?r?yor ama tarikat i?ine girdikten sonra daha s?kla??yor. Kafas? kar???yor, ??z?mlemek ve dan??mak i?in ?eyhine gidiyor. Ama halvete girdi?i i?in onu da bulam?yor. Daha sonra bir s?r? hatalar yap?yor. Zaten yalan s?yl?yor, olay bitiyor. Satt???n?, 3 milyarl?k ?uvala 9 milyar diyor. O anda yanl?? oldu dese durumu d?zeltecekti. Ama yalanlar?n?n sonu gelmiyor. Durumu d?zeltmekse Muharrem?in d?r?stl???ne yetmiyor. Bir kere s?ylemi? oluyor o yalan?. D?nyevi i?ler Muharrem?in kafas?n? kar??t?r?yor. Parayla, dolarlarla ha??r ne?ir oluyor. Kafas?n?n kar??mas? i?in bunlar yeterli nedenler.

Film sizce nas?l tepkiler al?r?
Biz sayg?yla yakla?t?k. ?imdiye kadar k?t? bir tepki almad?k. Her ?ey ?ok g?zel, ray?nda gidiyor. K?t? tepki gelece?ini d???nm?yorum. Ufak tefek ele?tiriler tabii ki olacakt?r. Olmas? gereken de odur zaten.

Gi?ede nas?l bir beklentiniz var?
G?n?l ister ki gi?e yaps?n. Kazand???m?z parayla kat, yat almayaca??z. ??imiz olmaz. Bir tane yat alsak bile onunla yine hep beraber dola??r?z. Biz kazand???m?z paray? hemen yeni bir projemize aktaraca??z. (?stanbul/EVRENSEL)
Senarist ?nder ?akar: Be?enilmesini arzu ediyoruz
?Film Kuran ayetiyle ba?lay?p Naz?m Hikmet? in Alametler Suresi ile bitiyor. ?kisi de benim ?ok ho?uma gitti, iki dize yani... Kitaplardan okudu?um filme ?ok uygun d??en dizeler. ?zellikle Kuran ayeti a??r? hurafeyi yads?yarak, ger?e?in her t?rl? hurafeyi yenece?ini s?yl?yor. Naz?m??n dizesi de filmin konusu zaten. ?nsan kendi ?lkesinde sevilmek ister. Filmimizin be?enilmesini ?ok arzu ediyoruz. Ba?ka da hi?bir ?ey beklemiyoruz. Yapt?k, bitti art?k; Takva bizi idare ediyor.?
Ula? Emre / Engin Esen
www.evrensel.net