ZEUS SUNA?I

  • Tanr??a Tetis?in yar? ?l?ml? o?lu komutan Ahilleus; Troya sava??n?n ba??nda, sava? ganimeti ve ?ok sevdi?i g?zel Briseis?i elinden almaya kalk?nca, Yunanistanl? Ba?kral Agamemnon?a a?z?na geleni s?yledi ve sava?tan ?ekildi.

    Tanr??a Tetis?in yar? ?l?ml? o?lu komutan Ahilleus; Troya sava??n?n ba??nda, sava? ganimeti ve ?ok sevdi?i g?zel Briseis?i elinden almaya kalk?nca, Yunanistanl? Ba?kral Agamemnon?a a?z?na geleni s?yledi ve sava?tan ?ekildi. Do?ruca sahile inip denizin dibindeki paslanmaz saray?nda oturan anas? Tetis?i h??k?ra h??k?ra yard?m?na ?a??rd?. Tetis de bir duman gibi p?sk?r?p geldi denizin bibinden... Durmadan h??k?ran Ahilleus, derdini g?? bela anlatabildi anas?na. U?rad??? haks?zl???n ?c?n? Ba?tanr? Zeus?un almas?n? istiyordu. Kendisi sava?a kat?lmad?k?a Yunanistanl?lar?n Troya?da hep yenilmelerini, peri?an olmalar?n? diliyordu...Tetis; sava?a ve her t?rl? silaha kar??ysa da, Olimpos Tanr?lar ?lkesi?ne vard???nda, ?g??l? silahlarla donatarak o?lumun ?l?m?n? belki de geciktirebilirim? diye d???nd?. O y?zden Zeus?la g?r??meyi erteledi ve do?ruca demirci tanr? Hefaystos?un i?li?ine gitti... Bir zamanlar anas? Hera, Hefaystos?u topal diye Olimpos?taki saray?n?n penceresinden yery?z?ne f?rlat?p att???nda, Tetis y?llarca anal?k etmi?ti ona, demirci i?liklerinde ??rakl??a vermi?ti. O y?zden Tetis?in kendine do?ru geldi?ini g?r?nce sevincinden eli aya?? dola?t? Hefaystos?un!.. Ve terli y?z?n?, boynunu apar topar bir s?ngerle silip do?ruca yan?na gitti. Ellerini eline ald? ve onu can kula??yla dinlemeye ba?lad?. Sonunda Hefaystos; ?O?lun Ahilleus?u ?l?mden kurtaracak delinmez bir kalkan ve ba?ka silahlar da yapaca??m. Sen hi? merak etme!? diye s?z verdi... Do?ruca i?li?ine d?n?p hemen i?e ba?lad?.Her t?rl? madeni eritip ?rs ?st?nde ?eki?leyerek, ola?an?st? ayg?tlar ?reten ate?in ve emek?ilerin tanr?s? Hefaystos, hi?bir m?zra??n delemeyece?i, kat kat ?elikten bir kalkan d?vd?. ?st?ne de ressamlara parmak ?s?rtacak renk renk desenler, resimler i?lemeye ba?lad?. Yeri g???, tekmil denizleri yerle?tirdi kalkan?n ?st?ne. Ate?b?cekleri gibi g?ky?z?n? saran y?ld?zlar?, her g?n do?up batmaktan hi? yorulmayan g?ne?i, dolunay? da yerle?tirdi. ?syan ve direni? g??lerine hayran kal?p, tanr?lar?n ?l?ms?z bur?lara ve tak?my?ld?zlar?na d?n??t?rd??? kahramanlar?n resimlerini de ?izdi maden u?lu kalemiyle. Kalkan?n bir yerine de, iki g?zel kentteki insanlar?n ya?amlar?n? betimleyen sahneleri resimleyip d?vd?... Bu kentlerden biri; ?en ?akrak d???nler, ??lenler i?indeydi... ??ra ?????nda evlerinden al?n?p, a??r a??r gezdirilen gelinler vard? sokaklarda. Gitar, fl?t sesleri e?li?inde, hasret y?kl? kavu?ma t?rk?leri geliyordu d?rt bir yandan... Delikanl?lar el ele tutu?mu?, ayaklar?n? yerlere vura vura oyunlar oynuyordu. Ve meydan?n az ?tesindeki gen? k?zlar, s?zg?n bak??l? g?zleriyle izliyordu onlar?... Ama ikinci kentin surlar? ?n?nde, birbirine has?m iki ordu pusuya yatm?? bekliyordu. Erlerin silahlar? par?l par?l yan?yordu dolunay?n alt?nda. Bu iki has?m ordu, ya kentin var?n? yo?unu ikiye b?l?p bar??acaklar, ya da i?indeki masum ?ocuklarla, analarla, ya?l?larla birlikte ba?tan sona y?k?p yakacaklard? kenti... Hefaystos?un i?rendi?i sava? tanr?s? Ares de, sava??n hemen ba?lamas? i?in iki ordu aras?nda habire mekik dokuyordu... Ama surlar?n arkas?ndaki ?oluk-?ocuk, ya?l?lar?n t?m? de olup bitenlerden habersizdiler... Hefaystos, elindeki kalkan?n bir ba?ka k??esine, iri iri salk?mlarla y?kl? ve k?yl?lerin ortak dikip yeti?tirdikleri, ?r?nlerini birlikte toplad?klar? kocaman bir ba? yerle?tirdi. Kara kara ?z?m salk?mlar? a??k se?ik g?r?l?yordu. G?m?? bir ?itle ?evrili bu ba??n ortas?nda da tek bir yol vard? ta k?ye dek uzanan... K?y?n gen? k?zlar? ve delikanl?lar?; ba?bozumu ba?lad???nda bu yoldan ge?erek ba?a geliyorlar ve toplad?klar? bal gibi ?z?mleri, b?l??mek ?zere k?y meydan?na sepet sepet ta??yorlard?. Ve omuzlar?ndaki ?z?m dolu sepetlerle y?kl? bu ?en ?akrak gen?ler, habire ?ark?lar s?yl?yordu... Onlar?n ortalar?nda da bir ?ocuk, elindeki sazla ve ince sesiyle arada bir t?rk? tutturuyor; b?y?y?nce ya?ayaca?? mutlu y?llar?n? dillendiriyordu. Omuzlar? ?z?m sepetli gen? k?zlar, ?ocu?un t?rk?s? bitince, birlikte ?retip birlikte hasat etmenin mutlulu?unu dillendiren yeni bir ezgiye ba?l?yorlard?... Sepetlerini meydana bo?altt?ktan sonra da k?zl? erkekli bu gen?ler, el ele tutu?up oyunlar oynuyor, ?sl?klar ?al?yordu... Hefaystos daha pek ?ok resimle birlikte, bir g?n sava?s?z bir d?nyada insanlar?n ger?ekle?tirece?i mutlu ya?amlar? dillendiren g?r?nt?ler resimlemeyi de unutmad?... Ve kimsenin delemeyece?i bu kalkan? bitirdikten sonra, Ahilleus?un ba??n? kulaklar?na dek ?rtecek sa?lam bir tolgayla iki dizlik ve bir karg? yapt?. Sonra da bu yapt?klar?n? al?p do?ruca Tetis?in yan?nda ald? solu?u... Tetis bir ana gibi boynuna at?ld? Hefaystos?un! Getirdi?i silahlar? sevin?le ald?. Hi? beklemeden bir z?play??la, ???l ???l yan?p s?nen o b?y?k bo?lu?a att? kendini... Y?ld?zlar? ok?aya ok?aya ve s?z?lerekten, Troya?da onu d?rt g?zle bekleyen o?lu Ahilleus?a ula?t?...
    Ya?ar Atan
    www.evrensel.net