Ki?iler de?i?ti konular ayn?

Kad?nlara y?nelik yay?n yapan g?nd?z ku?a?? programlar?nda yeni bir d?nem ba?lad?. Bu programlarla ?zde?le?en Ahu-Meri?, T?lin-Caner gibi ?iftler gitti. Aras? a??lm?? ba?ka ?iftlerin sorunlar? tart???lmaya ba?land?.


Kad?nlara y?nelik yay?n yapan g?nd?z ku?a?? programlar?nda yeni bir d?nem ba?lad?. Bu programlarla ?zde?le?en Ahu-Meri?, T?lin-Caner gibi ?iftler gitti. Aras? a??lm?? ba?ka ?iftlerin sorunlar? tart???lmaya ba?land?.
Radyo ve Televizyon ?st Kurulu?nun (RT?K), g?nd?z ku?a??nda yay?nlanan kad?nlara y?nelik programlar?n i?eriklerinin vatanda?lardan gelen ?ikayetler g?z ?n?ne al?narak yeniden d?zenlenmesi y?n?ndeki ?a?r?s? ?zerine, televizyon kanallar? gerekli de?i?iklikleri yapt?lar. Vatanda?lar?n g?r??lerini kanallara ileten ?st Kurul, televizyonla ?ikayetlerin yar?s?n? bu programlar?n olu?turdu?unu a??klad?. RT?K, yay?n ihlallerine neden olan unsurlar?n d?zeltilmesini, kad?n izleyicilerin ihtiya?lar?n?n g?zetilmesini, daha ?yararl?? programlar yap?lmas?n? istedi.
Bunun ?zerine Star??n sabah ku?a?? program? ?Safiyeli Faik Sabahlara ?enlik? yay?ndan kald?r?ld?. Oysa, di?erleri gibi uzatmal? ili?kilerinin durumunu seyircilerle tart??mayan tek program buydu. Di?er kanallar da ?e?itli d?zenlemeler yapt?.
Ancak bunlar?n yerini alanlar da farkl? i?ler yapm?yor. Kaynana Semra?y? ??karan Atv Ozan Orhon ve eski e?i Ye?im Er?etin?i bar??t?rmaya ?al??an program?na devam ediyor. Show?da yay?nlanan Ayd?n??n program?nda ise, Ahu-Meri? ?iftinin yerine, e?iyle bar??maya ?al??an bir ?ark?c? oldu?u a??klanan Kaan adl? birinin durumu tart???ld?. Kaan??n do?um yapan e?ini ziyareti, programda canland?r?ld?. Kanal D?de ekrana gelen Seda Sayan??n program?nda ise, T?lin ile Caner yoktu. Fiziksel bir ?z?r? bulunan Figen st?dyo konu?uydu, annesi G?lbahar Han?m ise telefonla ba?lant? kurdu. Tart??ma, anne k?z?n ili?kisi ?zerineydi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net