Maliki kan kaybediyor

ABD y?netimi, ?yeni Irak stratejisini? tart???rken, ?rd?n?de Bush ile yapt??? g?r??meden ?tam destekle? ??kan Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi zor g?nler bekliyor.


ABD y?netimi, ?yeni Irak stratejisini? tart???rken, ?rd?n?de Bush ile yapt??? g?r??meden ?tam destekle? ??kan Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi zor g?nler bekliyor. ?ii lider Mukteda Sadr yanl?s? milletvekillerinin, Maliki?nin Bush ile g?r??mesi nedeniyle h?k?meti boykot etmelerinin ard?ndan, Irak Meclisi?nde ABD kar??t? bir ittifak giri?iminde bulunduklar? ??renilirken, Maliki?nin S?nni yard?mc?lar? ise, h?k?metin feshedilmesi ve yerine ?yeni bir koalisyon? kurulmas? gerekti?ini a??klad?.
Irak Ba?bakan Yard?mc?s? Tar?k El Ha?imi, Maliki h?k?metinin feshedilmesini talep ederek, ?Yeni bir koalisyon i?in ba?ka bir anlay?? geli?tirilmeli. Buna g?re, kararlar?n kolektif al?naca?? garanti alt?na al?nmal?? dedi. S?nni lider ayr?ca, ??lkede g?venlik sorunlar?ndan di?er pek ?ok konuya kadar sorunlar ba? edilemez bir hal ald?. Bu durumun ?stesinden m?mk?n oldu?unca ?abuk gelinmelidir. E?er, bu sorunlar ??z?lemez ise, ?lkenin i? sava?a s?r?klenmesi i?ten bile de?il? diye konu?tu.
Maliki?nin iki numaral? yard?mc?s? S?nni Ali El Z?beydi de, Maliki h?k?metinin, ?lkedeki mezhep ?at??malar?na engel olmak konusunda, ?yetersiz? kald???n? ifade etti.
??gal kar??t? ittifak
Bu arada, Irakl? ?ii lider Mukteda Sadr yanl?s? milletvekillerinin, Irak Ulusal Meclisi?nde ABD kar??t? ve i?gal askerlerinin derhal ?ekilmesini talep eden bir ittifak kurma haz?rl???nda olduklar? bildirildi. Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin, ABD Ba?kan? Bush ile g?r??mesinin hemen ard?ndan h?k?meti boykot eden Sadr yanl?s? milletvekillerinden Salih El Agayl?, Maliki?yi protesto i?in alt? Sadr yanl?s? bakan?n, h?k?metten ?ekildi?ini ifade ederek, ??imdi, di?er gruplar?n da bize kat?lmas?n? umuyoruz. Zira, baz? milletvekillerinden bu y?nde talepler geldi. Bu milletvekilleriyle g?r??melere ba?lad?k? dedi.
Kendileriyle g?r??en milletvekillerinin ismini vermekten ka??nan Agayl?, ?Meclis i?erisinde ulusal bir cephe kurmak i?in ?abal?yoruz. Bu cephenin ?ncelikli amac?, i?galin derhal son bulmas?? ifadelerini kulland?.
Maliki?nin ?a?r?s?
Bu geli?meler ?zerine Nuri Maliki ise, Sadr yanl?s? milletvekillerinden boykotlar?na son vermelerini talep ederek, ?Umar?m kararlar?n? g?zden ge?irirler. ??nk? bu, siyasi s?re? a??s?ndan olumlu bir geli?me de?il? dedi.
Irak Ba?bakan? Maliki?nin, ?lkedeki mezhep ?at??malar?na engel olmad??? ve g?venlik sorunlar?n? ??zemedi?i, ?nceden de bir?ok kez belirtilmi?, ?zellikle S?nni politikac?lar, Maliki?yi, ?ii ?l?m Mangalar??na engel olamamakla su?lam??t?. Ba?dat ?ii b?lgesi Sadr Mahallesi?ne ge?en g?nlerde yap?lan ve 230?a yak?n Irakl? sivilin ?lmesine neden olan provokatif sald?r?n?n ard?ndan da, uzun bir s?redir Maliki h?k?metinden rahats?z olan Sadr yanl?s? ?iiler, ba?bakan?n, Bush ile g?r??mesini neden g?stererek, h?k?metten ayr?lm??t?. Boykot kapsam?nda, Ba?dat??n yoksul mahallelerinde etkili oldu?u bilinen Sadr Hareketi yanl?s? 6 bakan istifa etmi?ti. (DI? HABERLER)
Bush i?in kritik hafta
ABD Ulusal G?venlik Dan??man? Stephen Hadley, ABD Ba?kan Bush?un yeni Irak stratejisiyle ilgili karar?n? birka? hafta i?inde alaca??n? a??klad?. Hadley, Bush?un yeni Irak ile ilgili stratejisine ili?kin karar? birka? ay de?il, birka? hafta i?inde alaca??n? belirterek, ?Bush, kendini haz?r hissetti?inde bu karar? alacak? dedi. ABD?nin eski d??i?leri bakan? Cumhuriyet?i James Baker ile eski Demokrat Kongre ?yesi Lee Hamilton ba?kanl???ndaki ?Irak ?al??ma Grubu?nun 6 Aral?k?ta resmen a??klanmas? beklenen Irak ile ilgili tavsiye raporunda, ABD?nin Irak?tan a?amal? olarak ?ekilmesi ve Irak??n kom?ular? Suriye ve ?ran ile i?birli?i geli?tirilmesi ?nerilmi?ti.
?talyanlar ?ekildi
Bu arada Irak?taki son ?talyan birli?i, denetimindeki ?ss? Irak g?venlik g??lerine teslim ederek, ?lkeden ayr?ld?. ?talya Ba?bakan? Prodi, Irak?taki son ?talyan askerinin 1-2 Aral?k?ta d?neceklerini bildirmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net