?ZG?RL?K YOLU

 • Haftalarca ?nce binlerce ki?i, tozu dumana katarak, Meksika?n?n g?neyindeki Oaxaca?dan 800 kilometre uzaktaki ba?kent Mexico City?ye, demokrasiye destek ve r??vet ile yolsuzlu?a batm?? olan valinin istifas? i?in y?r?d?.


  Haftalarca ?nce binlerce ki?i, tozu dumana katarak, Meksika?n?n g?neyindeki Oaxaca?dan 800 kilometre uzaktaki ba?kent Mexico City?ye, demokrasiye destek ve r??vet ile yolsuzlu?a batm?? olan valinin istifas? i?in y?r?d?.
  ??retmenler, ??renciler, k?yl?ler ve i??ilerden olu?an g?stericiler, h?k?mete ?ikayetlerini bildirmek i?in dolamba?l? da? yollar?n? ve vadileri, ya?mura, kavurucu s?ca?a ve insan? hissizle?tiren so?u?a 19 g?n direnerek ba?kente ula?t?lar. Kendisini, ?Oaxaca Halk Kurultay?? (APPO - Asemblea Popular del Pueblo de Oaxaca) diye adland?ran grup, Meksika?y? g??leri oran?nda sarst?, se?imlerin adil, yolsuzluktan uzak ve halk?n istekleri do?rultusunda olmas? konusundaki ?srarlar?n? g?sterdiler.
  Oaxaca ile ilgili geli?meleri yak?ndan takip ettim. Ve ne zaman Oaxaca halk?n?n yeni bir eylemiyle ilgili bir haber okusam, 2000 ve 2004 y?l?ndaki se?imlerde ya?anan yolsuzluklar?, t?pk? kebap olmay? bekleyen koyunlar gibi, sessizce izlediklerini ve kabul ettiklerini d???nd?m.
  2000 y?l?nda hileye sahne olan Florida ve daha sonra 2004?te Ohio se?imleri, demokrasi mefhumuna emsali g?r?lmemi? bir zarar verdi?i gibi, se?imler s?ras?nda milyonlar?n inanc?na da b?y?k darbe indirdi.
  Oysa Oaxaca halk?, sadece temel esaslara de?il, ayn? zamanda politik olanlara ve devletin ter?rizm ara?lar?; polis ve askeri sald?r?lar?na da meydan okudu.
  Ger?ek demokrasi a??s?ndan halk i?in vazge?ilmez olan protestolar? ile halk i?galini provoke etmeye ?al??an g??lere kar?? da direndi.
  Sadece Oaxaca ya da Mexico City?de de?il, ?lkenin tamam?nda direni?in y?kseltilmesi i?in m?cadele veren APPO, co?kun talepleri; Oaxaca Valisi Ulises Ruiz?in istifa etmesi ve demokrasinin restorasyonu ile ?lkede politik bir kriz yaratt?. Bu kriz, ?lkedeki bir?ok siyasi partinin, lanet olas? bir ?ekilde sessizli?e, raydan ??kmaya ve sindirmeye taraf olmas?ndan kaynaklan?yordu. ??nk? e?er, bu insanlar ama?lar?na ula??rsa, (ki korktuklar? da bu), ?lkede belki de iki, ?? hatta onlarca Oaxaca olacakt?.
  Meksika?n?n yoksul eyaleti Oaxaca, ?lkedeki en b?y?k yerli n?fusuna sahip olan bu eyalet, g?ney Meksika s?n?r?n?n ?tesindeki halka ve ?ok uza??na da, ilham kayna?? oluyor.
  Oaxaca direni?i, bask? alt?nda do?du. Vali Ruiz, kolluk g??lerini, ??retmen eyleminin ?zerine salmas? ?zerine patlak verdi. ??retmenler m?cadele etti ve k?sa s?re sonra 300 bini a?k?n insan, ??retmen sendikas?na destek i?in sokaklara d?k?ld?. Bu b?y?k destek ve m?cadele Halk Kurultay?; APPO?yu do?urdu. Devam eden kriz, belki de Meksika halk?n?, APPO?nun radikal ?abalar?na kat?lmaya itecek veya tam aksine, devletin ara?lar?na, ter?r? y?kseltmeleri i?in f?rsat verecek. D?r?st olmak gerekirse, bask? alt?nda do?an her ?ey, daha fazla bask? ile sonland?r?l?r. Ama, bu de?il; baz?lar? hi?bir zaman bitmez.
  Bu y?zden APPO?yu yaratan g??ler halen derinliklerde g?rl?yor ve i??i ile yoksullar?n a?g?zl? k?reselle?meye kar?? direndi?i bir ba?ka kente yard?ma haz?r bekliyor.
  Ne zamanki, yoksullara, yoksun davran?l?r; ne zamanki i?lere k?lelik reva g?r?l?r, i?te o zaman; direni? ?artlar? olgunla?m?? demektir. Ve i?te o zaman devlet, zalim ara?lar?n? daha da g??lendirerek, k?t?ye te?vik eder. Bu s?rada ayr?ca, direni?in daha da k?kremesi, derinle?mesi ve geni?lemesi muhtemeldir.
  Oaxaca, r?zgar gibi esiyor. Di?er halk ve yerli direni?leri gibi, mesela APPO ve Zapatistler ve Latin Amerika?daki di?er t?m halk hareketleri gibi esiyor.
  Oaxaca halk?, sadece s?zlerle de?il, kusurlu ve yolsuzlu?a batm?? se?imlere kar?? benzer ?rg?tlenmelerle, d?nyan?n d?rt bir yan?nda desteklenmelidir. Ve ilk destek Amerikan halk?ndan gelmelidir.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net