Ramadi?de yine katliam!

ABD ordusunun, Irak?taki katliamlar?na bir yenisi daha eklendi. 12 Kas?m g?n? ?direni?in kalesi? olarak bilinen El Anbar eyaletine ba?l? Ramadi kentindeki evleri top ate?ine tutan ABD askerlerinin, 35 Irakl? sivili katletti?i ortaya ??kt?.


ABD ordusunun, Irak?taki katliamlar?na bir yenisi daha eklendi. 12 Kas?m g?n? ?direni?in kalesi? olarak bilinen El Anbar eyaletine ba?l? Ramadi kentindeki evleri top ate?ine tutan ABD askerlerinin, 35 Irakl? sivili katletti?i ortaya ??kt?. El Dubat k?y?ndeki ABD katliam?nda, yaral?lar?n saatlerce ambulans bekledi?i, ancak i?gal askerlerinin, sa?l?k g?revlerinin b?lgeye gitmelerine izin vermedikleri ve yaral?lar?n can ?eki?erek ?ld?kleri ??renildi.
El Dubat sakinlerinden 60 ya??ndaki Hac? Cassim, yakla??k ?? hafta ?nce meydana gelen katliam?, ?Bomba seslerini duyduk, ancak bu sesleri, direni? g??leri ile i?gal askerleri aras?ndaki rutin ?at??malardan biri sand?k. Ancak, k?sa bir s?re sonra bunun k?ye y?nelik b?y?k bir top ate?i oldu?unu anlad?k. Top ate?inin ard?ndan k?y? basan Amerikan askerleri, y?k?lan evlere ula?mam?za izin vermedi ve bir?ok yaral? can ?eki?erek ?ld?? diye konu?tu.
Irak i?galinin ba??ndan bu yana, kana bulanan ?lkede bulunan Gazeteci Dahr Jamail ve meslekta?? Ali El Fadhili?de, El Dubat?taki olaylar? do?rulayarak, ?Katliama tan?k olan bir?ok k?yl?, sa?l?k g?revlilerinin saatlerce k?ye gelmedi?ini ve ABD askerlerinin, molozlar?n aras?nda can ?eki?en insanlara yard?ma ko?an Irakl?lara dahi izin vermedi?ini s?yl?yor. Bir?ok yaral?, y?k?nt?lar aras?nda saatlerce yard?m beklemi?? ifadelerini kulland?.
Doktorlar korkuyor
?te yandan Irakl? doktorlar ile sa?l?k g?revlileri ise, konuya ili?kin ayr?nt?l? a??klama yapmaktan ?ekinirken, ABD sald?r?s?nda 40?a yak?n sivilin ?ld???n? do?rulad?lar. Doktorlar ile sa?l?k g?revlilerinin, ABD askerlerinden korkmalar? nedeniyle konu?mad?klar?n? belirten IPS, ?Ancak, doktorlar bir?ok yaral?n?n can ?eki?erek ?ld???n? do?ruluyor? ifadelerini kulland?.
Irak direni?inin ?merkez ?ss?? diye bilinen El Anbar eyaletine ba?l? Ramadi?de ?tansiyonun giderek art???n?? belirten IPS, ?Kentteki geni? ?l?ekli operasyonlar, giderek art?yor ve art?k bu, kolektif cezaland?rman?n da ?tesine ge?iyor? diye belirtti.
Bu arada El Cezire televizyonuna konu?an El Anbar Avukatlar Sendikas? Ba?kan? Rabah El Alvan ise, ABD ordusunun Ramadi?nin ?zellikle Sufiye b?lgesinde operasyonlara h?z verdi?ini belirterek, ?Bu sald?r?larda genelde siviller hedef al?n?yor. ABD ordusu ayr?ca, b?lgedeki aileleri evlerini terk etmeye zorluyor. Bug?ne kadar 211 aile, ABD askerlerinin bask?s? nedeniyle evini terk etmek zorunda kald?? ?eklinde konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net