?srail?de ?ate?kesin geni?letilmesi? tart??malar?

?srail y?netiminin, ge?en pazar g?n? Gazze?de ilan edilen ate?kesin, Bat? ?eria?ya geni?letilmesi olas?l???n? tart??t??? ??renildi.


?srail y?netiminin, ge?en pazar g?n? Gazze?de ilan edilen ate?kesin, Bat? ?eria?ya geni?letilmesi olas?l???n? tart??t??? ??renildi. Gazze?de ilan edilen ate?kesten de rahats?z olduklar? bilinen ?srailli askeri yetkililer, ate?kesin Bat? ?eria?ya yay?lmas?na kar?? ??karken, baz? ?srailli kaynaklar ise, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin lideri Abbas??n dan??manlar?n?n, ate?kesin geni?letilmesi meselesini g?r??mek ?zere bu hafta bir araya geleceklerini ileri s?rd?.
?srail ordu radyosundan; g?venlik yetkililerinin, yar?n yap?lacak kabine toplant?lar?nda, Gazze?de ge?en pazar g?n? y?r?rl??e giren ate?kesin, Bat? ?eria?ya geni?letilmemesi gerekti?ini ?nerecekleri bildirildi. ?srailli ve Filistinli yetkililerinin ate?kesi ?sa?lamla?t?rmaya? y?nelik, ?srail ile Gazze ?eridi aras?ndaki s?n?r noktas? Erez?de bir g?r??me yapt?klar?n? da belirten radyo, baz? g?venlik yetkililerinin ise, ate?kesin Bat? ?eria?ya yay?lmas?na kar?? ??kt?klar?n? bildirdi.
?te yandan Haaretz gazetesi ise, ?srail D??i?leri Bakanl??? s?zc?s? Mark Regev?e dayand?rd??? haberinde, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in, ate?kesin Gazze?deki etkisinin ispatlanmas?n?n ard?ndan Bat? ?eria?ya yay?lmas?n? arzulad???n? ileri s?rd?.
Filistinli gen? katledildi
Di?er taraftan, ?srail?in ate?kesin geni?lemesini tart??t??? Bat? ?eria?da, ?srail i?gal askerlerinin, kentin kuzeyinde 16 ya??ndaki bir Filistinliyi ?ld?rd??? bildirildi.
Filistinli g?venlik kaynaklar?, Nablus kentinin g?neyindeki Beta k?y?nde ?srail askerlerine ta? atan 16 ya??ndaki ?adi Naif?in, ?srail askerlerinin a?t??? ate? sonucu ?ld???n? a??klad?. Ayn? kaynaklar, ?srail askerlerinin ate?inde ayr?ca 3 Filistinlinin yaraland???n? da kaydetti. ?srailli s?n?r muhaf?zlar?n?n ise, El Halil?de kendilerine molotof kokteyli atan bir Filistinliyi vurarak ?ld?rd?kleri, sald?r?da bir s?n?r muhaf?z?n?n hafif yaraland??? bildirildi.
Bu sald?r?lara kar?? Gazze?den ?srail?a bir roket f?rlat?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net