Belediyelerde b?t?e oylamas?

?ankaya ve Yenimahalle Belediyesi ?al??anlar?, d?n yemekhane giri?lerine kurulan sand?klarda 2007 B?t?esi?ni oylad?.


?ankaya ve Yenimahalle Belediyesi ?al??anlar?, d?n yemekhane giri?lerine kurulan sand?klarda 2007 B?t?esi?ni oylad?. ?ankaya Belediyesi?nde ilk kez oy kullanan KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da sand??a ?hay?r? oyu atarak, ?IMF b?t?esini onaylam?yorum? dedi.
T?m Bel-Sen Ankara 2 No?lu ?ube, d?n ?ankaya ve Yenimahalle belediyelerinin yemekhane giri?lerinde b?t?e referandumu i?in sand?k kurdu. KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, ??le yeme?i s?ras?nda ?ankaya Belediyesi yemekhanesinde belediye ?al??anlar?na hitap etti. 2007 B?t?esi?nin IMF direktifleriyle haz?rland???n? belirten Tombul, b?t?ede emek?ilerin de?il sermayenin taleplerinin esas al?nd???n? ifade etti.
B?t?enin, ?n?m?zdeki g?nlerde Meclis Genel Kurulu?nda g?r???lece?ini an?msatan Tombul, referandum sonu?lar?n? h?k?mete de sunacaklar?n?, taleplerinin dikkate al?nmamas? durumunda 14 Aral?k?ta hizmet ?retmeyeceklerini kaydetti. Belediye emek?ilerini referanduma ve yap?lacak eylem ve etkinliklere kat?lmaya davet eden Tombul, yemekhane giri?indeki sand?kta oy kulland?. Yenimahalle Belediyesi y?netiminin engelleme giri?imlerine ra?men, belediye yemekhanesi giri?ine kurulan sand?kta, belediye ?al??anlar? 2007 B?t?esi?ni oylad?. AKP?li belediye y?netiminin, referandum nedeniyle bina kap?s?na polis ?a??rmas? tepki toplad?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net