?al??arak ?lmezseniz a?l?ktan ?leceksiniz

Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? ?zmir ?ubesi ??z?m Grubu ?yesi muhasebeci ve mali m??avirler, 1 Ocak?ta uygulamaya girecek Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) Kanunu?nu protesto etti.


Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? ?zmir ?ubesi ??z?m Grubu ?yesi muhasebeci ve mali m??avirler, 1 Ocak?ta uygulamaya girecek Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) Kanunu?nu protesto etti.
SSK ?zmir ?l M?d?rl??? ?n?nde toplanan ??z?m Grubu ?yeleri GSS?nin devleti k???ltme ve hantal devletten kurtulma yalan? arkas?na s???n?larak devletin sosyal sorumluluklar? yerine piyasa ili?kilerinin ge?irdi?ini belirterek, yasan?n uygulamas? ba?lamadan iptal edilmesini istedi.
Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal?a toplu olarak taleplerini i?eren mektup g?nderen mali m??avir ve serbest muhasebeciler, yasa ile birlikte emekli olman?n hayal olmas?n?n yan? s?ra emekli olanlar?n kendi paras? olan emekli maa?lar?n?n da yar? yar?ya d???r?lmesine tepki g?sterdi. Serbest muhasebeci ve mali m??avirler ad?na bas?na a??klama yapan ??z?m Grubu Koordinasyon Kurulu Ba?kan? ?mit Kurtulmam??, GSS anlat?l?rken a??klanan nedenlerin hi?birinin ger?ek?i ve tutarl? olmad???n? s?yledi.
Emeklilik hayal
Kad?n erkek ayr?m?n?n kald?r?larak emeklilik ya??n?n 68?e ve prim g?n say?s?n?n 9 bin g?ne ??kar?lmas?n?n emeklili?i hayale d?n??t?rd???n? kaydeden Kurtulmam??, ?Olur da bu ?lkede 68 ya??na kadar ya?ay?p emekli olursan?z emekli maa??n?z da d???yor. Yani ?al??arak ?lmezseniz a?l?ktan ?leceksiniz? diye konu?tu. Emekli olduktan sonra ?al??anlardan Sosyal G?venlik Destek Primi ad? alt?nda emekli maa??n?n t?m?ne el konulabildi?i gibi bir de ek ?deme yapt?r?laca??n? s?yleyen Kurtulmam??, emeklilerin y?llarca ?al??arak biriktirip, daha sonra taksit taksit geri ald??? emekli maa??n?n kendi paras? oldu?unu ve kimsenin el koymaya hakk? olmad???n? s?yledi.
Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan Cumhuriyet Postanesi?ne giderek taleplerinin yaz?l? oldu?u mektuplar? Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal?a g?nderdiler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net