Engellilere 59 YTL bariyeri

T?rkiye Kamu-Sen ?z?rl?ler Komisyonu Ba?kan? Ayhan ?elik, aile geliri fertlere b?l?nd???nde ki?i ba??na 59 YTL?den fazla d??t??? takdirde, engellilere yard?m yap?lmad???na dikkat ?ekti.


T?rkiye Kamu-Sen ?z?rl?ler Komisyonu Ba?kan? Ayhan ?elik, aile geliri fertlere b?l?nd???nde ki?i ba??na 59 YTL?den fazla d??t??? takdirde, engellilere yard?m yap?lmad???na dikkat ?ekti. ?elik, ?T?rkiye?de 59 YTL ile ge?iniliyorsa, bizim s?yleyecek laf?m?z yok? dedi.
T?rkiye Kamu-Sen ?z?rl?ler Komisyonu Ba?kan? Ayhan ?elik, 3 Aral?k D?nya ?z?rl?ler G?n? nedeniyle, d?n bir bas?n toplant?s? d?zenledi.
Kaderlerine terk edildiler
T?rkiye?de yakla??k 8.5 milyon engelli oldu?una dikkat ?eken ?elik, engellilerin insanca ya?amas?n?n ?n?nde engeller bulundu?unu s?yledi. ?elik, engelliler konusunda acil sosyal politikalar olu?turulmas? ve yasal d?zenlemeler yap?lmas? gerekti?ini belirtti.
?elik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri i?in, sosyal g?venli?in ?nemli bir ara? oldu?unu belirterek, sosyal g?venlikten yoksun engellilerin kaderine terk edildi?ini s?yledi. 2005?te ??kar?lan Engelliler Yasas? ile engellilerin d???n?lmedi?ini kaydeden ?elik, yasan?n ?kadro bo?altma ve yanda? doldurma? amac? do?rultusunda kullan?ld???n? ifade etti.
Yasada yap?lan bir de?i?iklikle, engellilere yard?m yap?lmas?n?n d?zenlendi?ini belirten ?elik, ?Ancak 18 ya? alt? engelliye yard?m yap?lmas? i?in aile gelirinin baz al?nma ?art? getirilmi? ve ?Aile geliri fertlere b?l?nd???nde engelli bu gelirden 59 YTL al?yor ise, yard?m alamaz? denilmi?tir. Dolay?s?yla, engelli ailelerin hemen hemen tamam? bu yard?m? alamaz duruma getirilmi?tir. T?rkiye?de 59 YTL ile ge?iniliyorsa, bizim s?yleyecek laf?m?z yok? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net