Kanun herkese e?it uygulans?n

Grevdeki Aky?l ???ileri, ?al??ma B?lge M?d?rl????ne g?revini yerine getirme ?a?r?s? yapt?.


Grevdeki Aky?l ???ileri, ?al??ma B?lge M?d?rl????ne g?revini yerine getirme ?a?r?s? yapt?. ?ki bu?uk y?l ?nce TEKS?F sendikas?nda ?rg?tlenen ve bug?n grevinin 16. g?n?ne giren Aky?l Tekstil i??ileri, patronun bug?ne kadar hi?bir yasaya uymad???n?, ?al??ma B?lge M?d?rl????n?n de buna seyirci kald???n? kaydettiler.
Aky?l i??ileri ad?na a??klamay? okuyan TEKS?F Diyarbak?r ?rtibat B?ro Sorumlusu Aziz B?r?in, ?Patronun bu kanun d??? uygulamalar?na direnen i??i arkada?lar?m?z da yasal olmayan bir bi?imde, i? akitlerini feshedilerek i?ten ??kar?lm??, bir k?sm? da ekonomik bask? alt?nda b?rak?lmak i?in -yasal olmayan- ?cretsiz izne ??kar?lm??t?r. Bu konularla ilgili olarak i??i arkada?lar?m?z, Cumhuriyet Savc?l??? ve B?lge ?al??ma M?d?rl????ne su? duyurusunda bulunmu?lard?r? diye konu?tu.
Patron hukuk tan?m?yor
Toplu i? s?zle?mesi d?neminde, i?verenin grevin ba?lamas?yla birlikte hukuk tan?maz tavr?n? art?rd???na dikkat ?eken B?r?in, yasal olarak greve kat?lan i??ilerin yerine bir?ok yeni i??inin al?nd???n? ve al?nmaya devam edildi?ini vurgulad?. B?r?in, s?zlerini ?u ?ekilde s?rd?rd?: ?2822 say?l? Toplu ?? S?zle?mesi, Grev ve Lokavt Kanunu?nun, ?i??i alma ve ba?ka i?e girme yasa??? ba?l?kl? 43??nc? maddesi: ?i?veren kanuni bir grevin... s?resi i?inde, 42?inci madde h?km? gere?ince hizmet akitlerinden do?an hak ve bor?lar? ask?da kalm?? olan i??ilerin yerine, hi?bir suretle, daimi veya ge?ici olarak ba?ka i??i alamaz veya ba?kalar?n? ?al??t?ramaz... ??verenin bu yasa?a ayk?r? hareketi, grev g?zc?lerinin ya da taraf sendikan?n yaz?l? ba?vurusu halinde ilgili b?lge m?d?rl???nce denetlenir? h?km?n? i?ermektedir. Bu konularda gerekli ba?vurular yap?lm??t?r. Aky?l Tekstil patronunun kendisini hukukun ?st?nde g?rd???n?, kanunlar? uygulamas? gereken kurumlar?n da m?dahale etmedi?ini belirten B?r?in, B?lge ?al??ma M?d?rl??? ve Cumhuriyet Savc?l????n?n gerekli tedbirleri alarak, yasalar? t?m vatanda?lara e?it bir ?ekilde uygulamas? gerekti?ini dile getirdi. B?r?in, ?Cumhuriyet Savc?l??? ve B?lge ?al??ma M?d?rl????n? g?revini yapmaya davet ediyoruz?dedi.
Yakla??k 200 i??inin kat?ld??? eyleme Tek G?da-?? ?ube Ba?kan? S?d?k ?akar, EMEP ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, Tes-?? 2 Nolu ?ube, Belediye-??, ?HD Diyarbak?r ?ube Sekreteri Ali Ak?nc? ve ?zg?r-Der y?neticileri de destek verdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net