Tren yava?l?yor

AB Komisyonu?nun, ?T?rkiye?nin liman ve havalimanlar?n? G?ney K?br?s Rum Kesimi gemi ve u?aklar?na a?mamas?na kar??l?k, m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n?? tavsiye etmesinin ard?ndan d?n Ankara?ya gelen AB d?nem ba?kan? olan Finlandiya?n?n Ba?bakan? Matti Vanhanen, T?rkiye i?in AB treninin yava?lad???n?n sinyalini verdi.


AB Komisyonu?nun, ?T?rkiye?nin liman ve havalimanlar?n? G?ney K?br?s Rum Kesimi gemi ve u?aklar?na a?mamas?na kar??l?k, m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n?? tavsiye etmesinin ard?ndan d?n Ankara?ya gelen AB d?nem ba?kan? olan Finlandiya?n?n Ba?bakan? Matti Vanhanen, T?rkiye i?in AB treninin yava?lad???n?n sinyalini verdi.
Ba?bakan Erdo?an ile Ankara?da bir araya gelen Matti Vanhanen, T?rkiye?nin bir Avrupa ?lkesi oldu?unu ve tam ?yelik i?in m?zakere edildi?ini belirtti. M?zakerelerin her zaman ?etin ge?ti?ine de?inen Vanhanen, ?u anki durumun ge?ici oldu?unu ifade etti.
Vanhanen s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?T?rkiye?nin AB ?yeli?ini yava?latmak istemiyoruz. Bu tren yava?l?yor ama sonunda gidece?i yer bellidir.? Vanhanen, T?rkiye?nin limanlar?n? Rum gemi ve u?aklar?na a?mas? gerekti?ini 11 Aral?k?tan ?nce bu konuda ??z?m beklediklerini s?yledi. K?br?s konusunun Birle?mi? Milletler himayesi alt?nda ??z?m bulmas? gerekti?ini ifade eden Vanhanen, Avrupa Birli?i?nin buna sadece destek verdiklerini s?yledi. Vanhanen, T?rkiye?nin Ankara ek protokol?n? uygulamay? Eyl?l 2005?te taahh?t etti?ini de s?zlerine ekledi. T?rkiye?nin siyasi reformlarda b?y?k ba?ar? kazand???n? belirten Vanhanen, ?11 Aral?k?ta d??i?leri bakanlar? toplant?s?nda herkesin kabul edece?i bir sonuca ula??lmas?n? bekliyoruz? diye konu?tu.
Erdo?an: Emrivaki ile kar?? kar??yay?z
Ba?bakan Erdo?an, AB D?nem Ba?kan? Finlandiya?n?n Ba?bakan? Matti Vanhanen?le Ankara?da bir araya geldi. Ba?bakan Erdo?an, Rum y?netiminin T?rkiye?yi bir emrivaki ile kar?? kar??ya getirdi?ini belirterek, tavsiye karar?n?n ?u anki durumuyla kabul edilemez oldu?unu s?yledi. Erdo?an, T?rkiye?nin AB ?yeli?inin sadece Avrupa Birli?i?nin de?il b?t?n d?nyan?n yarar?na olaca??n? ifade ederek, ??z?me ula?mak i?in iyi niyetli yakla??mlara devam edeceklerini belirtti. ?Rum y?netimi bizi emrivaki ile kar?? kar??ya getirdi? diyen Erdo?an, tavsiye karar?n?n ?u anki haliyle kabul edilemez oldu?unu s?yledi.
Bu arada D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Abdullah G?l ve AB ?lkelerinin Ankara?daki b?y?kel?ilerini bir araya getiren yemekte, AB Komisyonunun T?rkiye ile m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n? tavsiye eden karar?na ili?kin g?r?? al??veri?inde bulunuldu. Edinilen bilgilere g?re, yemekte, AB b?y?kel?ilerine T?rkiye?nin Komisyonun tavsiye karar?ndan duydu?u memnuniyetsizli?in nedenleri anlat?ld?. B?y?kel?iler aras?nda T?rkiye?nin m?zakere s?recinin ask?ya al?nmas?n?n gerekti?ini savunan olmad???n? belirtilirken, b?y?kel?ilerin T?rkiye?nin a??klamalar?ndan ve kararl???ndan memnuniyet duyduklar?n? ve T?rkiye?nin AB s?recinin devam etmesine verdikleri ?nemi dile getirdiklerini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net