Papa T?rkiye?den ayr?ld?

Papa 16?nc? Benediktus,Papa 16. Benedictus, 28 Kas?m?da geldi?i T?rkiye?den d?n saat 13.15?te ayr?ld?. D?n sabah Saint-Esprit Katedrali?nde d?zenlenen ayine kat?lan Papa, ard?ndan makam arac?n?n da i?inde bulundu?u konvoy, saat 12.50 civar?nda Atat?rk Havaliman??na ula?t?.


Papa 16?nc? Benediktus,Papa 16. Benedictus, 28 Kas?m?da geldi?i T?rkiye?den d?n saat 13.15?te ayr?ld?.
D?n sabah Saint-Esprit Katedrali?nde d?zenlenen ayine kat?lan Papa, ard?ndan makam arac?n?n da i?inde bulundu?u konvoy, saat 12.50 civar?nda Atat?rk Havaliman??na ula?t?. Konvoyun ge?i?i s?ras?nda sahil yolu ara? trafi?ine kapat?l?rken, bir polis helikopteri de konvoyu havadan takip etti.
Papa, Atat?rk Havaliman? Devlet Konukevi giri?inde ?stanbul Valisi Muammer G?ler taraf?ndan kar??land?. Benediktus, G?ler?le yapt??? sohbette, b?t?n herkese ve T?rk toplumuna te?ekk?r etti. T?rk polisine de te?ekk?r eden Benediktus, ziyaretinde ?ok g?zel g?nler ge?irdi?ini ifade ederek, ?Bu b?y?k ?ehrin her ?eyini g?rmedim. Fakat en g?zel ?eylerini g?rd?m. Ayasofya M?zesi ve camiye gidebildim. Onlar ?stanbul?un 2 k?ymetli yeridir. Kalbimin bir k?sm? ?stanbul?da kal?yor? dedi. Papa?n?n u?a??, saat 13.15?te T?rkiye?den ayr?ld?.
Emniyet ?z?r diledi
Emniyet Genel M?d?rl??? S?zc?s? ?smail ?al??kan, Papa 16.Benediktus?un T?rkiye ziyareti s?ras?nda vatanda?lar?n ma?dur oldu?unu bildiklerini belirterek, ?Arkada?lar?m?zda verdikleri ma?duriyet nedeniyle ?z?r de dilediler? dedi.
Papa T?rkiye ziyaretinin en ilgin? say?labilecek karesini Sultanahmet Camii?nde ?stanbul M?ft?s? Mustafa ?a?r?c? ile dua ederken verdi. D?nya bas?n? bu foto?raf?, ?Papa ziyaretinin sembol?? olarak verdi ve Papa?n?n T?rkiye?ye gelmeden ?nce ?slam?a ili?kin olarak s?zleri ile kalplerini k?rd??? M?sl?manlar? yumu?atmay? ama?lad??? yorumunu yapt?.
Ziyaretin sembol? olan foto?raf
?spanya?n?n b?y?k gazetelerinden El Mundo, Papa?n?n Sultanahmet Camii?ne yapt??? ziyaretin T?rkiye ziyaretinin ?sembol?? haline geldi?ini belirtirken, ?Papa ?slam?a yeni bir jest yapt?? ifadesini kulland?.
?ngiliz Guardian gazetesi, hen?z ?? ay ?nce M?sl?manlar? k?zd?ran Papa?n?n d?n ??slam??n dua etmek i?in en g?zel yerlerinden birinde? ?stanbul m?ft?s? ile saf tutup, dua etti?ini yazd?. Independent gazetesi, tarihte ikince kez bir Papa?n?n bir camiyi ziyaret etti?ini hat?rlatarak, ?tarihin en felaket Papa ziyareti olma potansiyeli ta??yan? bir gezinin iyi bir finalle sonland??? de?erlendirmesinde bulundu. ?ngiliz The Times ise, Papa?n?n ?tarihsel jesti?nin b?y?k tepki yaratan Almanya?daki konu?mas?ndan sonra, M?sl?manlar? kucaklama iste?ini? yans?tt???n? yazd?.
Frans?z Le Monde gazetesi, ?Papal?k diplomasisi? ba?l?kl? ba?yaz?s?nda Almanya?daki konu?mas?n?n yaratt??? polemi?in Papa?y? T?rkiye?nin AB ?yeli?ini ba?ka bir bak?? ile de?erlendirmeye itti?ini yazd?. Frans?z Le Figaro gazetesi, Papa?n?n bir cami ziyaret eden ikinci papa oldu?una, Mekke?ye d?nerek dua etti?ine dikkat ?ekti. Gazete, Papa?n?n b?ylece Almanya?daki konu?mas?n?n yaratt??? tart??maya son verdi?i yorumunu yapt?. ?ngiliz Daily Telegraph gazetesi Papa 16?nc? Benediktus?un tarihte bir camiyi ziyaret eden ikinci Papa oldu?una dikkat ?ekerek, Papa?n?n M?sl?man kalplerdeki buzlar? eritmeye ?al??t??? yorumu yapt?. Haberde Papa?n?n Ayasofya?da istavroz ??karmad??? da vurguland?.
Amerikan The New York Times gazetesi, ??ki ay ?nce M?sl?manlar aras?nda bir ?fke dalgas?n? yaratan Papa 16?nc? Benediktus per?embe g?n? d?nyan?n en ?nemli camilerinden birinde bir M?sl?man din adam?n?n yan?nda, y?z? Mekke?ye d?n?k olarak sessizce dua ediyordu? diye yazd?.
WP: Mekke?ye d?n?p dua etti
Washington Post gazetesi, Papa 16?nc? Benediktus?un ?stanbul M?ft?s? Mustafa ?a?r?c? ile birlikte Sultanahmet Camisi?nde y?z?n? Mekke?ye d?nerek dua etti?ini yazd?. Gazete, ?d?nyan?n en ?nl? camilerinden biri? olarak nitelendirdi?i Sultanahmet?e girerken Papa?n?n ayakkab?lar?n? ??kard???na dikkat ?ekti. Haberde Papa?n?n ?stanbul m?ft?s?ne dua i?in te?ekk?r etti?ini de vurgulad?.
Bardako?lu memnun
Papa 16?nc? Benediktus?un T?rkiye gezisini de?erlendiren Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Ali Bardako?lu da, ?Papa?n?n T?rkiye?ye yapt??? ziyareti ben ?ok olumlu bir ad?m olarak g?r?yorum. D?nyaya, T?rkiye imaj? hakk?nda ?ok iyi bir mesaj ??kt?? dedi. (?stanbulEVRENSEL)
www.evrensel.net