Esat Canan hakk?nda su? duyurusu

Hakkari Valili?i, Y?ksekova il?esinin Da?l?ca k?y?nde, bir ki?inin ?lmesi bir ki?inin de yaralanmas? olay? ile ilgili a??klama yapan ve TBMM Ba?kanl????na soru ?nergesi veren CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan hakk?nda, ?zan alt?nda b?rakma ve hakaret? iddias?yla su? duyurusunda bulundu.


Hakkari Valili?i, Y?ksekova il?esinin Da?l?ca k?y?nde, bir ki?inin ?lmesi bir ki?inin de yaralanmas? olay? ile ilgili a??klama yapan ve TBMM Ba?kanl????na soru ?nergesi veren CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan hakk?nda, ?zan alt?nda b?rakma ve hakaret? iddias?yla su? duyurusunda bulundu.
Y?ksekova il?esi Da?l?ca k?y? yak?nlar?ndaki ormanl?k alanda a??lan ate? sonucu ?ld?r?len ?slam Terko?lu ve yaralanan Re?it Soydan?la ilgili, CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan??n TBMM?ye verdi?i soru ?nergesinde dile getirdi?i sorular, Hakkari Valili?i?nin tepkisine neden oldu. Valilik, Canan hakk?nda su? duyurusunda bulundu. Hakkari Valili?i, ?l?m ve yaralanma olay?n?n ard?ndan ?u a??klamay? yapm??t?: ?Y?ksekova?ya ba?l? Da?l?ca k?y?ne, bir grup ter?ristin geldi?i duyumunun al?nmas? ?zerine, g?venlik g??leri taraf?ndan k?y?n 1.5 kilometre d???nda icra edilen operasyon esnas?nda, 23 Kas?m 2006 gece saat 23.00 s?ralar?nda silahl? iki ki?i tespit edilmi? ve ?dur? ihtar?nda bulunulmas?na ra?men g?venlik g??lerine ate?le kar??l?k verilmi?tir. Bunun ?zerine ??kan ?at??mada, bir ki?i silahl? ve yaral? olarak, di?eri sa? olarak ele ge?irilmi?tir. Yaral? ?ah?s, g?venlik g??lerince en seri vas?ta ile Y?ksekova Devlet Hastanesi?ne sevk edilirken, yolda hayat?n? kaybetmi?tir. Konu, adli makamlara intikal ettirilmi? olup, gerekli tahkikat ba?lat?lm??t?r.?
Bu a??klaman?n, Milletvekili Canan taraf?ndan ?arpt?r?ld???n? ileri s?ren Hakkari Valili?i, ?hakaret ve zan alt?nda b?rakma? gerek?esiyle, su? duyurusunda bulundu.
Canan, soru ?nergesinde, ?len ve yaralanan ki?ilerin odun toplamaya giden k?yl?ler oldu?unu belirterek, ??i?leri Bakan? Abdulkadir Aksu?nun olay? ayd?nlat?c? yan?tlar vermesini istemi?ti. (HakkariEVRENSEL)
www.evrensel.net