Erdo?an yar?n ?ran?da

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Irak?ta i? sava?a son verme ?abalar?nda ?ran??n aktif bir rol oynamas? istendi?i bu d?nemde, bir ?al??ma ziyareti i?in yar?n Tahran?a gidiyor.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Irak?ta i? sava?a son verme ?abalar?nda ?ran??n aktif bir rol oynamas? istendi?i bu d?nemde, bir ?al??ma ziyareti i?in yar?n Tahran?a gidiyor. Erdo?an??n, yar?n Tahran?da en ?st d?zeyde yapaca?? g?r??melerde, Irak sorunu ve ?ran??n n?kleer program?n?n a??rl?k kazanmas? bekleniyor. Erdo?an, yar?n Tahran?da ?ran??n dini lideri Ali Hamaney, Cumhurba?kan? Mahmut Ahmedinejad ve Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Perviz Davudi ile bir araya gelecek. ?ran ziyaretinin zamanlanmas? merak uyand?rd?. Ziyaret, Irak?ta i? sava??n iyice yo?unla?t??? ve ?ran??n, sorunun ??z?m?nde rol almas? ?a?r?lar?n?n ?o?ald??? bir d?neme rastl?yor. Ge?ti?imiz g?nlerde ?rd?n?de Kral Abdullah ile b?lge sorunlar?n? konu?an Erdo?an, ?ran ziyareti ?ncesi Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani ile kas?m sonunda Tahran?da g?r??melerde bulundu. Yo?un spek?lasyonlara yol a?an Talabani?nin ?ran ziyareti s?ras?nda yap?lan g?r??melerde, Hamaney?in Irak?ta g?venli?in sa?lanmas?n?n kendileri i?in bir g?rev oldu?unu s?ylemesi dikkat ?ekici bulunmu?tu. (AnkaraANKA)
www.evrensel.net