Engellilere bir engel de GSS?den

Ya?am?n? tekerlekli sandalyede ge?iren ortopedik engellilerin ?aya?a kalkma umudu? Genel Sa?l?k Sigortas? ile yok olacak. Aya?a kalkmalar?n? sa?layan cihazlar?n bedelini bug?n ancak yarg? karar?yla alabilen engelliler, 1 Ocak 2007?den itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu?nun insaf?na terk edilecek.


Ya?am?n? tekerlekli sandalyede ge?iren ortopedik engellilerin ?aya?a kalkma umudu? Genel Sa?l?k Sigortas? ile yok olacak. Aya?a kalkmalar?n? sa?layan cihazlar?n bedelini bug?n ancak yarg? karar?yla alabilen engelliler, 1 Ocak 2007?den itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu?nun insaf?na terk edilecek.
?thalat yoluyla T?rkiye?ye getirilen ?Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazlar?? ve ?Hareket Terapisi Cihazlar?? engellilerin aya?a kalkmalar?n? m?mk?n k?l?yor. Bu cihazlar, engellilere ihtiya?lar?n? ba??ms?z g?rebilme yetene?ini sa?lad??? gibi i? g?rebilme kapasitelerini de art?r?yor. Engellilerin psikolojilerini de olumlu y?nde etkileyen cihazlar, engellilerin s?rekli oturur ya da yatar pozisyonda olmalar?ndan kaynakl? ya?ad?klar? sa?l?k sorunlar?n? da azalt?yor.
Y?r?rl?kteki mevzuata g?re bu cihazlara ihtiyac? oldu?unu d???nenler, hastanelerin ilgili b?l?mlerine ba?vurabiliyor. Yap?lacak tetkik ve muayenelerin sonucunda cihaza ihtiya? duyuldu?u tespit edilirse, bu tespiti i?eren bir sa?l?k kurulu raporu veriliyor. Bu rapor ile ilgili firmalara ba?vuran engelliler, v?cutlar?na uygun bir cihaz alabiliyor. Ard?ndan da sa?l?k kurulu raporu ile Emekli Sand???, Ba?-Kur ya da SSK?ya ba?vuran engellilere cihaz bedellerinin ?denmesi gerekiyor. Ancak sosyal g?venlik kurumlar? cihaz bedellerini ?dememek i?in engellilerin ?n?ne ?engel? ??kar?yor. B?t?e Uygulama Talimat?, y?netmelikler ve genelgeleri gerek?e g?steren kurumlar geri ?deme yapmaya yana?m?yor. Hatta b?yle bir zorunluluk olmad??? halde hastan?n ?cihaz?n ithalat faturas?n? kuruma sunmamas?? gerek?e g?sterilebiliyor. Kurumlar?n bu kararlar?n? yarg?ya ta??yan engelliler ise olumlu y?nde karar al?yor. Yarg?tay??n engeliler lehine verdi?i kararlar da kurumlar?n ?geri ?dememe? inad?n?n hukuka ayk?r? oldu?unu g?zler ?n?ne seriyor. B?yle bir hakk? oldu?unu bilmeyen ve yarg?ya ba?vurmayan engelliler ise cihaz bedellerini geri alam?yor. Ancak 1 Ocak 2007?de y?r?rl??e girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile engellilerin bu hakk? ortadan kald?r?lacak. Emekli Sand???, SSK ve Ba?-Kur Sosyal Sigortalar Kurumu ?at?s? alt?nda toplanacak. Yasan?n 63??nc? maddesine g?re Sosyal Sigortalar Kurumu, sa?layaca?? sa?l?k hizmetlerinin kapsam?n? Sa?l?k Bakanl????n?n g?r???n? alarak belirleyecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, engellilerin aya?a kalkmalar?n? sa?layan cihazlar? kapsam d??? b?rakabilecek. Engelliler yarg?ya gittikleri takdirde de lehte karar ??kmas? g??le?ecek. B?ylece fiyatlar? 10 milyarlarla ifade edilen cihazlar engellilerin ?o?u i?in hayal olacak.
?Korkun? bir durum?
Hasta ve Hasta Yak?nlar? Haklar? Derne?i Ba?kan? Leyla Ezgi, gazetemize yapt??? a??klamada, hem hasta, hem de engelli haklar?n?n ihlal edildi?ini s?yledi. SES Genel Sekreteri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Dr. Erkan S?mer ise ?Hastan?n sa?l???na katk? getiriyorsa bu cihaz?n engellilere ?cretsiz sa?lanmas? gerekir? dedi.
Ya?murdan ka?arken...
Omurilik fel?lisi olan Binnur Semiz, T?rkiye Sakatlar Derne?i Y?netim Kurulu ?yeli?i g?revini y?r?t?yor. Ayakta Dik Pozisyonlama Cihaz? kullanan Semiz, SSK?dan cihaz bedelini yarg? karar?yla alabildi. Kurumlar?n ??kard??? engelleri yarg? ile a?an engellilerin bu kez de GSS engeline tak?laca??n? belirten Semiz, ??yle konu?tu: ?Ya?murdan ka?arken doluya tutulduk. Oysa b?t?n g?n oturdu?umuz i?in kalp ve b?brek rahats?zl?klar?, yara ??kma ihtimali ?ok y?ksek. Aya?a kald?ran alet, bu riskleri azalt?yor. Benim aleti kulland???mdan bu yana sa?l?k sorunlar?m azald?.?
Onur Bak?r
www.evrensel.net