Camiye baz kuruldu mahalleli ayakland?

?zmir?de halk taraf?ndan kurulan dernek arac?l???yla yapt?r?lan Emrez Camii minaresine Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n izniyle cep telefonu baz istasyonu tak?lmas?, mahalle sakinlerini aya?a kald?rd?.


?zmir?de halk taraf?ndan kurulan dernek arac?l???yla yapt?r?lan Emrez Camii minaresine Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n izniyle cep telefonu baz istasyonu tak?lmas?, mahalle sakinlerini aya?a kald?rd?. Diyanet?e tepki g?steren mahalleli, caminin tapusunun kendilerinde oldu?unu, baz istasyonu tak?lmas?n? istemediklerini s?yledi.
Karaba?lar semti Emrez Mahallesi?nde bulunan camiye ?nceki g?n haber vermeden gelen bir cep telefonu ?irketinin g?revlileri, minareye baz istasyonu takarak gitti. Olay?n ortaya ??kmas?n?n ard?ndan b?y?k tepki g?steren mahalleliler, istasyonun s?k?lmesini istedi. Cami ?n?nde toplanan kalabal?k ellerindeki d?vizlerle baz istasyonunun kald?r?lmas?n? istedi. Mahalle sakinleri ad?na a??klamalarda bulunan Ramazan Arslanal Emrez, kamuya mal olmu? kurum ve kurulu?lara baz istasyonu kurulmas?na kar?? olduklar?n? belirterek, ?Bu baz istasyonlar?n?n ibadethanelerimize kurulmas?n? hakaret olarak alg?l?yoruz. Bu sebeple ba?ta semtimizin camisine ve di?er ibadethanelere kurulmalar?n? istemiyoruz. Ama?lar? halka hizmet olan atanm?? veya se?ilmi? yetkililerin bu hakl? tepkimize kulak verece?ini arzu ediyoruz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net