??retmen ayr?m??at??ma do?urur

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ??retmenlerin, ?uzman? ve ?ba???retmen? olarak s?n?fland?r?lmas?n?n, veli-??retmen, ??retmen-??renci ?at??mas?n? do?uraca??n? vurgulad?.


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ??retmenlerin, ?uzman? ve ?ba???retmen? olarak s?n?fland?r?lmas?n?n, veli-??retmen, ??retmen-??renci ?at??mas?n? do?uraca??n? vurgulad?.
Kariyer Basamaklar?nda Y?kselme S?nav??n?n a??klanmas?n?n ard?ndan bas?n toplant?s? d?zenleyen Din?er, s?nav sonucuna g?re 127 bin ba?vuru ?zerinden 92 bin 382 uzman, 338 de ba???retmen belirlendi?ini s?yledi. Din?er, bu durumun farkl? derecelerdeki ??retmenler i?in olumsuz sonu?lar do?uraca??na dikkat ?ekerek, farkl? okullar hatta farkl? ?ubeler aras?nda ayr??malar olaca??, ??retmen-veli, ??retmen-??renci aras?nda ?at??malar do?aca?? uyar?s?nda bulundu.
E?it i?e e?it ?cret
??retmenlerin onurland?r?lmas? gerekti?ini, ekonomik-sosyal y?nden motive edilmesi gerekti?ini kabul ettiklerini s?yleyen Din?er, ???retmenlik mesle?iyle, e?it i?e e?it ?cret ilkesiyle, okulun ve e?itimin kamusal ?z?yle ba?da?mayan; e?itimin ?zelle?tirilmesi politikalar?n?n bir par?as? olan bu yasan?n e?itim sistemindeki olumsuzluklar? daha da art?raca??n? d???n?yoruz? dedi.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ??rencilerin yar??t?r?lmas? yeterli g?r?lmemi? gibi ?s?nav maratonuna? ??retmenlerin de dahil edilmesini ele?tirerek, ?H?k?met, her f?rsatta dershaneleri, s?navlar? kald?raca??n? belirtirken, bu sefer de ??retmenleri dershane sekt?r?ne ba??ml? hale getirmi?tir? diye konu?tu. ??retmenli?in uzmanl?k mesle?i oldu?unun zaten yasayla belirlendi?ini, bu konuda farkl? bir yasan?n, iki yasan?n ?eli?mesi anlam?na gelece?ini dile getiren Din?er, nitelikli ??retmen yeti?tirilmesinin ilk ve en etkili ad?m?n?n, yetenekli gen?leri ???retmen adayl????na raz? etmek oldu?unun alt?n? ?izdi.
Sendikan?n ?nerisi
Sendika olarak, bir basamakland?rma yap?lacaksa, ?10 y?l?n? doldurmu? ??retmenlerin ?uzman?, 15 y?l?n? doldurmu? ??retmenlerin ise ?ba???retmen? olabilece?ini? ?nerdiklerini hat?rlatan E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, s?z konusu yasan?n Anayasa Mahkemesi?nde aral?k ay? i?inde g?r???lmesini beklediklerini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net