?iddet sorusuna tokat gibi cevap


Altyap? sorunu, i?sizlik, kald?r?m yetersizli?i ve binalar?n uygun yap?lmamas?... Bunlar bir milletvekiline ya da belediye ba?kan?na iletilen ?ikayet listesi de?il. 25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Uluslararas? M?cadele ve Dayan??ma G?n? dolay?s?yla Diyarbak?r'da 5 kahvehanede yap?lan toplant?larda erkeklerin 'e?lerini neden d?vd?kleri' sorusuna verdikleri cevaplar.
Kad?n kurumlar?n?n d?zenledi?i toplant?larda, erkekler e?lerini d?vd?klerini saklamak bir tarafa ne kadar hakl? olduklar?n? bu gerek?elerle anlatt?.


Altyap? sorunu, i?sizlik, kald?r?m yetersizli?i ve binalar?n uygun yap?lmamas?... Bunlar bir milletvekiline ya da belediye ba?kan?na iletilen ?ikayet listesi de?il. 25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Uluslararas? M?cadele ve Dayan??ma G?n? dolay?s?yla Diyarbak?r'da 5 kahvehanede yap?lan toplant?larda erkeklerin 'e?lerini neden d?vd?kleri' sorusuna verdikleri cevaplar. Kad?n kurumlar?n?n d?zenledi?i toplant?larda, erkekler e?lerini d?vd?klerini saklamak bir tarafa ne kadar hakl? olduklar?n? bu gerek?elerle anlatt?.
?z?rler kabahatten b?y?k
Kad?na y?nelik ?iddet konusuna bak?? a??s?n? trajikomik bir ?ekilde ortaya koyan toplant?n?n yap?ld??? kahvehanelerde, kimi erkekler toplant?y? yapan kad?nlar? g?rmezden gelmeyi tercih ederek okey ta?lar?n? dizmeye devam etti. Toplant?ya duyars?z kalmayanlar ise kad?na y?nelik ?iddeti, "??siziz ne yapal?m, e?imizi d?vece?iz. Altyap? sorunumuz var, binalar uygun yap?lmam??, kald?r?mlar yetersiz, ne yapal?m biz de kad?na ?iddet uyguluyoruz" diyerek gerek?elendirdi.
Erkeklerin bir?o?u ise, ?K?rt sorunu varken kad?n?n sorununu d???nemeyiz, bu sorun kad?n?n sorunudur, gidin kad?nlara anlat?n' dedi. Toplant?ya kat?lan erkekler kad?nlar?n ?zg?rl?k alan?n? da kendilerine g?re ?izdi: "Kad?n ak?am saat alt?da-yedide nas?l eve gelir, biz bunu kabul edemeyiz. Kad?nlar erkeklerin izni d???nda hareket edemezler."
Kad?n bilin?lenirse...
Diyarbak?r'da bulunan belediyeler, Diyarbak?r Kad?n Platformu, Demokratik ?zg?r Kad?n Hareketi, Uluslararas? Af ?rg?t? ve di?er kad?n ?rg?tleri taraf?ndan yap?lan toplant?lar? de?erlendiren Ba?lar Belediyesi Kardelen Kad?n Evi Y?neticisi ?a?lar Demirel, ?iddetin hep kad?nlara anlat?ld???ndan hareketle kad?na y?nelik ?iddetin erkeklere de anlat?lmas? gerekti?i d???ncesiyle b?yle bir ?al??ma ba?latt?klar?n? s?yledi.
Toplant?ya erkeklerin g?sterdi?i ilgiden memnun kalan Demirel, bir di?er bak?? olarak da erkeklerin, 'Sak?n bunlar? bizim kad?nlara anlatmay?n, yoksa kad?nlar?m?z bilin?lenirse biz ne yapar?z, kad?nlar?n ?u bu haklar? var diyorsunuz, bu ?ekilde bizi tehdit mi ediyorsunuz?' dediklerini anlatt?.
SEL?S Kad?n Dan??manl?k Merkezi Y?neticisi Hacire ?zdemir ise, kimi erkeklerin namus cinayetlerini savundu?una dikkat ?ekerek "Baz? erkekler 'kad?na y?nelik ?iddet yoktur' dedi. Baz?lar? ?iddetle b?y?t?ld?klerini s?yledi. Yani ?iddet gerek?elendiriliyor" diye konu?tu.(Diyarbak?r/D?HA)
Mekiye G?ren
www.evrensel.net