S?Z OLA, TORBA DOLA

 • G?zler ayd?n olsun. Hem de ayd?n mayd?n olsun. ?stelik kulaklar da olsun ayd?n mayd?n. ??nk?, hem g?zleri ilgilendiriyor konu; hem de kulaklar?. Yani hem g?rece?iz, hem duyaca??z.


  G?zler ayd?n olsun. Hem de ayd?n mayd?n olsun. ?stelik kulaklar da olsun ayd?n mayd?n. ??nk?, hem g?zleri ilgilendiriyor konu; hem de kulaklar?. Yani hem g?rece?iz, hem duyaca??z. Genelde T?rk?e, ?zelde spor toplumu ve de dili, daha ?zelde ise sepettopu toplulu?u, nam-? di?er basketbol camias? yeni bir s?zc?k daha kazand? d??al?m yoluyla: Momentum. Ne anlama geldi?ini bilemedim. Ku?kusuz teknik, sportif, toplumsal, ekinsel, bilimsel, dilsel, tinsel ve belki de dinsel bir anlam? vard?r kullan?ld???na g?re. Kullanan da, eylemsel sepettopu ya?am?n? bitirmi? olmas?na kar??n(!), bir yerde y?neticilik, bir yerde yorumculuk yapan Engin Kattanalp. Yani yazan, yorumlayan, anlatan tak?m?ndaki kimi ?ok bilmi?lerin s?yleyi?iyle aktif ya da faal basketbol hayat?n? noktalam??lardan... Oysa adam oynarm??, oynamay? b?rakm?? sepettopunu de?il. Oyunculu?un d???nda ba?ka eylemlerde bulunuyor ??nk?.
  ??te bu eylemlerinin birinde ?Abdi ?pek?i Meydan Sava??? ad?n? verdi?i yaz?s?nda, fenerli bir bah?ede yar? karanl?kta top dola?t?ran Mirsad ile Efes Pilsenli bir kafayla onun kar??s?na ??kan kara derili Haislip aras?ndaki pota alt? ?arp??man?n ?at??maya d?n???n? yorumlarken ??stelik Mirsad sebep verdi?i bu olayla tak?m?n?n momentumunu bozarak tak?m?n? ma? kazanmas?n? engelledi? diyordu Amerikancas? iyi, T?rk?esi bozuk bir dille.
  Bu s?zc?k, yani momentum, moment s?zc???n?n uzat?lm???ym??. Yani ?o?ulu. Ve de fizik terimiymi?. ?Hareket has?l etme, cevher, unsur? anlam?na geliyormu?. Demek ki Mirsad o davran???yla ve o s?rada tak?m?n?n hareket has?l etme kabiliyetini bozmu?. Ne yaps?n o?lan, o s?rada Haislip?in hareket has?l etme kabiliyetini geli?tirme u?ra??ndayken fenerli bah?ede oldu?unu unutuvermi?. Tak?m?n? unutmu? olsa da Haislip?in hareket has?l etme kabiliyetini geli?tirmede baya?? ba?ar?l? olmu?. Yedi?i sa? yumruk bunu g?steriyor.
  Kattanalp?in s?zleriyle, ?Basketbol herkes taraf?ndan centilmence ve elit bir kesim taraf?ndan oynanan bir oyun olarak bilinmekte ve akl?selim oyuncular taraf?ndan oynand??? kabul...? edildi?ine g?re, oyuncular, onlar?n da elit olanlar? anlayabileceklerdir ku?kusuz momentum s?zc???n?n ne anlatmak istedi?ini. Ama elit olmayan, olamayan, olamayacak olan oyuncular!? B?y?y?nce oyuncu olmay? d??leyen ?ocuklar!? Ya izleyiciler, okurlar!? Hele de elit olup olmad?klar?n? bilmeyenler ya da kendilerini elit sananlar momentuma tak?l?p kal?yor ve bir ?ey anlam?yorlarsa; dolay?s?yla da hareket has?l etme kabiliyetleri yok oluyorsa!? O zaman ne i?e yarar yar? karanl?kta gezenin, tam karanl?k biri ile ?at??mas?n?n sepettopuna sa?layaca?? tan?t?m.
  Kattanalp, bu olay?n uzun s?re bas?n?n g?ndeminde kalarak sepettopunun, k?t? de olsa, reklam?n? yapaca??n? s?yl?yordu da. O zaman her hafta bir sarho?la bir mayho? kap??sa sepettopu hi? g?ndemden d??mez. On iki dev adam da u?ra?s?n dursun biz daha ?ok tan?t?m yapal?m diye. Ho? izleyiciler bu t?r tan?t?m?(!) s?rekli yap?yorlar, nas?l bir tan?t?msa art?k ve ne t?r bir yarar? dokunduysa bug?ne dek.
  Mirsad??n tak?m?n?n momentumunu bozmas? gibi, momentum s?zc??? de konu?land?r?ld??? t?mcenin ?anlam olu?turma yetene?ini? bozmu?. ??nk?, ?...tak?m?n?n momentumunu bozarak tak?m?n? ma??...? derken iki tak?m? gereksiz yere bir araya getirmi?, ?stelik ikincisinin ne ve nas?l olaca?? kestirilememi?. Tak?m?n m?, tak?m?n?n m? aras?nda karars?z kal?n?nca tak?m?n? alm?? ba??n? gitmi?. Olmasaym?? ikincisi, hi?bir ?ey olmayacakm?? oysa. Yani her ?ey g?zel olurmu?. Momentum d???nda do?al olarak.
  Her neyse!. Momentumu bozulan Mirsad??n tak?m? geriden gelerek aradaki fark? on say?ya dek indirmi?. ?Ancak verilen aradan sonra Efes Pilsen kendine geldi ve tekrar aradaki fark? koruyarak ma?? kazanmay?...? bilmi? Kattanalp?e g?re. Ne var ki, bu aradaki fark? tekrar nas?l korudu?u belli de?il Efes?in. Hani, salt aradaki fark? koruyabilirdi ya da aradaki fark? tekrar on say? yapm?? olabilirdi de aradaki o fark tekrar nas?l korundu ??zmek zor. ??z?m o kapa??n alt?nda olsa gerek. G?r?nen o ki, tekrar s?zc??? de bu t?mcenin momentumunu bozmu?.
  Benzeri bir t?mce de yaz?n?n sonunda g?r?l?yor. ?Haislip?te Mirsad kadar hatta ?ok sert bir kar??l?k verdi?i i?in...? diye uzay?p giden t?mcede Haislip?in Mirsad kadar m?, yoksa daha m? sert kar??l?k verdi?ini anlamak i?in yine kapa??n alt?na bakmak gerekiyor. Sanki, Haislip de Mirsad? tan daha sert kar??l?k vermi?ti....
  Son s?z olarak da dokuzar ma? cezay? do?ru olarak de?erlendiriyordu Kattanalp. Bu ceza oyuncudan ?ok tak?ma verilmi? oluyordu oysa. Kimileri de bunu tart???yor bug?nlerde. Kattanalp??n bu konuyu iyice d???nmesi gerekir bence tak?mlar?n momentumunun bozulmamas? i?in.
  Kimi yerlerde hapis cezalar? para cezas?na ?evrilir, ?o?u zaman da ertelenir toplumun momentumu bozulur. Para cezas? verilmesi gereken yerlerde de dinlence cezas? verilir tak?m?n momentumuna dokunur bu da.
  Bozuk anam bozuk. Bu d?nyan?n momentumu bozuk.
  www.evrensel.net