Yol boyunca

...y?r?y??tekii??i s?n?f?n?n ?nderlerinden birinin ?yk?s?d?r. Onu saflar?m?zda g?remedi?imizde, bizden daha ileride oldu?unu bildi?imiz bir yolda??m?z?n ?yk?s?...


Y?r?y??lere s?k s?k kat?lanlar bilirler, y?r?y?? kolunda varl??? t?m oradakiler i?in g?venlikte oldu?unu duyumsatan ki?iler vard?r. Duru?lar?, konu?malar? m?d?r bu duyguyu veren, kendilerine g?venleri mi... Belki de hepsi...
Hakl?l?k duygusunu yans?tan bir duru?. Memet K?l?n?aslan?a yak??an tan?m bence bu. Y?r?y???m?z boyunca birlikte y?r?menin g?vencini, k?vanc?n? duydu?umuz ki?i. Haklar i?in, hakl? bir y?r?y???n ?nder ki?ilerinden biri. Onu hep birlikte y?r?y??lerimizden an?msad???m i?in mi b?yle d???n?yorum? Yurti?inde yurtd???nda ne ?ok y?r?d?k birlikte. Konu?madan...
?fkemizi, sevincimizi, ku?kular?m?z? dile getirecek s?zc?kleri arayarak. S?zc?kleri tavr?m?za yans?tarak.
?i?li Savc?l????nda bu y?r?y??lerden birinin hesab?n? sorduklar?nda, nas?l sakin bir tav?rla yan?tlam??t?, ??l?lerimizi ziyaret i?in de mi izin alaca??z?? Y?r?y??lerimiz bir bardak demli ?ayla noktalan?rd?. Beyaz?t?taki ?orlulu Ali Pa?a Medresesi onun sevdi?i mekanlardan biriydi. ?ehrin g?r?lt?s?nden, karga?as?ndan bir soluk uzakta, bir bardak ?ay molas?. ???ilik g?nlerinden kalmayd? belki...
Hal hat?r sormak i?in, b?t?n evlilere kavga edip etmediklerini sorard?, ?akayla... ?Kavgas?z olmaz? derdi. E?lerin birbirlerini iyi tan?mak i?in tart??mas? gerekti?ine inand???ndan m??
Biri Sakarya T?p Fak?ltesi ?teki ortaokul ??rencisi k?zlar?, eski S?merbank emek?isi e?inin direngenli?i, belli etmemeye ?al??arak ?v?nd??? konulard?. Onlarla ilgili sorular?n yan?tlar? s?cac?k ve sevecendi.
Memet K?l?n?aslan?la birlikte yurtd???nda da bulunduk. Gene caddelerde y?r?rken an?ms?yorum onu. Bir g?n ?ncesinin gecesini birlikte ya?amam???z gibi ?yk?ler kuru?u, Alman i??i s?n?f?n?n ki?ileriyle kimi hayali kimi romantik diyaloglar uyduru?u (Ben hi? ?nece konu?tunuz kuzum? diye sormad?m) beni k?zd?rmak i?in ?Adnan A?abeyi? ile birlikte (bir ba?lar?na) ge?irecekleri bir ?zg?r ak?am?n ayr?nt?lar?... G?lmemiz i?indi... Masum ?akalar. Ya?amay? seven, bilge, ?akac? bir halk adam?. K?l?n?aslan??n bir ?zeti bu. ?teki ?zet, kendi de?erini, yerini bilen, ona g?re davranan ve d???ncelerinden asla taviz vermeyen ki?idir.
Bir zamanlar, bir i??i kentinde dinledi?im bir ?yk? yak???r onun gen?li?ine:
Yak???kl? bir i??i delikanl?yla, g?zel ama ?ok g?zel bir i??i k?z vurulmu?lar birbirlerine. Delikanl?, yak???kl? oldu?u kadar bilin?liymi? de. Arkada?lar?n? ayd?nlatmaya, ?rg?tlemeye ay?r?yormu? i?ten kalan zamanlar?n?. K?z g?zelmi? ama biraz kendini be?enmi? ve ??mar?km??. Delikanl?n?n arkada?lar?na ay?rd??? zaman? k?skanm??, ?Bak? demi? ?Beni b?rak?rsan seni polise ihbar ederim?. Bu s?z ili?kilerinin sonu olmu?. Delikanl? k?z? orac?kta b?rak?p gitmi?.
Ard?na bile bakmam??. Gen? k?z, onu geri getirebilmek i?in delikanl?n?n u?ra?t??? konularla u?ra?maya ba?lam??... Ayd?nlanm??. ?rg?tlemelere kat?lmakla kalmam??, bu i?te ba?? ?ekmeye ba?lam??. Sonunda s?z? edilir ki?i olmu?. Ama delikanl? kutlamak i?in bile konu?mam?? onunla... Y?re?ini de kimselere a?mam??. Ailesinin se?ti?i bir i??i k?zla evlenmi?. Sava??m?n? birlikte s?rd?rm??.
Bu hem herkesin ?yk?s?d?r. Hem de kimsenin ger?e?i de?ildir.
Memet K?l?n?aslan??n ger?e?iyse y?r?y??teki i??i s?n?f?n?n ?nderlerinden birinin ?yk?s?d?r.
Onu saflar?m?zda g?remedi?imizde, bizden daha ileride oldu?unu bildi?imiz bir yolda??m?z?n ?yk?s?.
Sennur Sezer
www.evrensel.net