?lk ???klarla...

Makineler ?al??t?r?ld?, g?n?n ilk ???klar?yla ba?lad? mesai. ?lk ???klar?n ?s?t?mad??? sabah saatlerinde, eller ?s?nmaya ba?lad?, Memet ba?kan.

Makineler ?al??t?r?ld?, g?n?n ilk ???klar?yla ba?lad? mesai. ?lk ???klar?n ?s?t?mad??? sabah saatlerinde, eller ?s?nmaya ba?lad?, Memet ba?kan.Yeni bir g?n do?uyor ve sabah ilk kez makinenin ba??na ge?mi?, ?rkek, usulca ya da her g?n, d?n?n katt??? deneylerle kararl?, h?zl?ca hareket ettirilmeye ba?land? eller. Biraz ?s?nd?ktan sonra demire ?ekil verilmeye ba?lanacak, aliminyum, bak?r, ?elik kaplar haline d?n??t?r?lene kadar e?ilip b?k?lecek ham metaller; sabun, envai ?e?it ila?, ?ikolata, oyuncak, kilolarca konserve hale getirilecek, f?nd?klar, f?st?klar kabuklar?ndan ayr?l?p po?etlenecek, deriler tabaklanacak...Ya tersane i??ileri Memet ba?kan, onlar yerden metrelerce y?ksekte in?a ettikleri gemilerinin ?st?ne ??kacaklar, h?zla gemi yapacaklar; madenciler yerin kilometrelerce alt?na girecekler, ham madeni ?ekip ??karacaklar, tekstil i??ileri makinelerin ba??na ge?ip, metre metre kuma?lara bir d?zen vermeye ?al??acak, ha babam s?k?p dikecekler de?il mi?Yeni bir g?n ba?layacak Memet a?abey ve sen hayat?n tam ortas?nda; ilk makinenin homurtusunda, ?aylara at?lan ilk ?ekerler kar??t?r?l?r ve sohbet edilirken, ??le paydosunda yeme?e ba?lar ve ilk ka????n tabakta b?rakt??? sesle birlikte yeme?in ard?ndan gazetelere bak?l?r ve memleket hakk?nda konu?ulurken orada olacaks?n. D?n de oradayd?n, bug?n de ve yar?n da... Ad?m?z gibi eminiz. Senin kararl?, ?zverili, i?ten halini; heybetli v?cudunu, g?len g?zlerini arayaca??z fabrikalarda, mahallerde. Bulaca??z da.Sabah?n ilk saatlerinde a? atan bal?k??lar?n, t?t?n, pamuk, ?ay, zeytin toplamaya giden ?rgatlar?n, kat be kat y?kselen yap?lar?n i??ileri aras?nda olabilirsin. Yerin alt?nda metroyu kazan i??ilerin aras?ndas?n; cama ?ekil veren i??ilerin, ekme?i yeti?tiren ?al??an f?r?nc?lar?n yan?ndas?n. ??te bu y?zden hayat?; ya?am?n zorluklar?n?, m?cadelenin keskin d?neme?lerini aln?m?z?n ak?yla ve sab?rla a?may?; m?cadeleyi s?rt?m?zda bir y?k gibi de?il, nefes almam?z kadar do?al sahiplenmeyi ??renece?iz senden. B?y?tece?iz m?cadelemizi; ?hemi fabrikalarda, mahallelerde ?rg?tlenece?iz; hemi de ?niversitelerde, namuslu ayd?nlar? ?rg?tleyece?iz.?Bug?n?n ilk ???klar?yla beraber seni u?urlamaya haz?rlanaca??z Memet ba?kan...Yan?m?zdas?n, hep yan?m?zda olacaks?n.Her yeni g?n, ilk ???kla birlikte...
?iar Can ?ener
www.evrensel.net