Darbe tart??malar?na ABD de kat?ld?

ABD D??i?leri Bakanl????n?n Avrupa ve Avrasya?dan Sorumlu M?ste?ar Yard?mc?s? Matthew Bryza, T?rkiye?nin i? meseleleri ve demokrasi sorunu olarak de?erlendirilen ?ordu-siyaset? ili?kisine y?nelik bir dizi a??klamada bulundu. Bryza, T?rkiye?nin demokrasisinin ?son derece sa?l?kl?? oldu?unu savunarak ,?T?rkiye?de darbe olaca??na kesinlikle inanm?yoruz? dedi.


ABD D??i?leri Bakanl????n?n Avrupa ve Avrasya?dan Sorumlu M?ste?ar Yard?mc?s? Matthew Bryza, T?rkiye?nin i? meseleleri ve demokrasi sorunu olarak de?erlendirilen ?ordu-siyaset? ili?kisine y?nelik bir dizi a??klamada bulundu. Bryza, T?rkiye?nin demokrasisinin ?son derece sa?l?kl?? oldu?unu savunarak ,?T?rkiye?de darbe olaca??na kesinlikle inanm?yoruz? dedi.
Amerikan y?netiminin T?rkiye?deki ordu-siyaset ili?kileri hakk?ndaki de?erlendirmelerini aktaran Bryza, ?Bug?n ya da g?r?n?r gelecekte, T?rkiye?de herhangi bir askeri m?dahalenin olas? oldu?una kesinlikle inanm?yoruz? diye konu?tu.
Bryza, Newsweek?ten Baran??n ni?anl?s?!
ABD?de yay?mlanan Newsweek dergisi, 27 Kas?m?daki say?s?nda, T?rkiye?yi 28 ?ubat s?recine g?t?ren ko?ullar?n yeniden ortaya ??kt???n? yazm??t?. Dergide, ?T?rkiye?de 2007 y?l?nda bir askeri darbe olmas? olas?l???n?n y?zde 50 oldu?u? ?ne s?r?lm??t?.
Makaleyi kaleme alan Zeyno Baran??n Bryza?n?n ni?anl?s? oldu?unun biliniyor olmas?, Amerikan y?netiminde T?rkiye siyasetine ili?kin kurmaca senaryolar?n d?nd??? tart??malar?na neden oldu. ABD?li M?ste?ar Yard?mc?s?, konuya a??kl?k getirmek amac?yla a??klama yapma gere?i duydu.
ABD ordunun ve B?y?kan?t??n arkas?nda
Y?llard?r T?rkiye?yi izledi?ini dile getiren Bryza, T?rk ordusunun T?rk siyasetine kar??mak gibi bir istek ve e?ilim ta??d???n? hi? g?rmedi?ini iddia etti. Bryza, ?Bu durum, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n liderli?i i?in de kesinlikle ge?erli? ifadesini kulland?.
Amerikal? diplomat, 28 ?ubat benzeri bir m?dahalenin, bug?n ABD taraf?ndan desteklenip desteklenmeyece?i sorusunu ise, ?E?er T?rkiye, demokrasisini zay?flatacak bir yola girerse, ABD g?z?ndeki stratejik de?erini de zay?flat?r? diye yan?tlad?.
Bryza, ABD?nin, T?rk ordusunun ?irtica? kayg?s?n? payla??p payla?mad??? hakk?nda ise ?unlar? s?yledi:
?T?rk ordusu, ?lkedeki durumu benim Washington?dan anlayabilece?imden ?ok daha iyi bilebilir. Ama ?unu s?yleyebilirim: T?rkiye?nin g??l?, laik kurumlar?n?n ?slam??n T?rk toplumunda k?lt?rel bir unsur olarak varl???n? s?rd?rmesini sa?laman?n yolunu bulmu? olmas?n?n de?erini biliyoruz. Ayn? zamanda bir ayr?l?k da sa?l?yorlar, ?slam ?zel hayattaki yerini korurken, burada kal?yor ve kamusal alana n?fuz etmiyor. T?rkiye?deki laik, demokratik kurumlar sa?l?kl? ve g??l?. Bu kurumlar?n bu farkl?l?klar? ??zece?ine inan?yoruz.?
?AKP orduyu sahipleniyor? iddias?
?AB kriterleri y?n?nde, ordu ?zerinde sivil denetim y?n?nde ad?m at?lmal?? diyen Bryza, ?Bizse, T?rk ordusunun farkl?, kendine ?zg? tarihi rol?n? ve Atat?rk??n fikirlerinin koruyuculu?unu ?stlenmesini anl?yoruz. Atat?rk??n fikirleri, T?rkiye?de genel bir kabul g?r?yor. AK Parti?deki aktivistler olsun, laik partilerdekiler olsun, b?t?n siyaset?iler Atat?rk??, onun parlakl???n?, T?rk ve Avrupa tarihine katk?lar?n? sahipleniyorlar? diye konu?tu.
Matthew Bryza ayr?ca, beklentilerinin T?rk demokrasisinin mevcut anla?mazl?klar?n? ??zmeyi ba?araca?? y?n?nde oldu?unu da vurgulad?.
Newsweek ?darbe olabilir? demi?ti
ABD?de yay?mlanan Newsweek dergisinde, Zeyno Baran imzas?yla yay?mlanan makalede, ?st d?zey subaylar?n, ?laikli?i korumak i?in yak?nda harekete ge?mek zorunda kalabileceklerini? s?yledikleri iddia edilmi?ti.
Hudson Enstit?s? uzman? olan Baran, T?rk subaylar?n Avrupa Birli?i s?reciyle birlikte ordunun sivillerin kontrol?ne girmesinin, ka??n?lmaz olarak ??slamc? bir T?rkiye ?retece?ini? d???nd???n? yazm??t?. 28 ?ubat benzeri bir darbenin anti-demokrasi anlam?na gelmeyece?i g?r???n? savunan Baran, bunun T?rkiye?nin mevcut ?slam deneyimini sonland?raca??n? ve muhafazakar, laik fakat yine de demokratik bir h?k?metin yolunu a?abilece?ini ?ne s?rm??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net