T?rkiye de ?K. Kore?ye yapt?r?m? kervan?nda

Ba?bakan Erdo?an, Kuzey Kore?ye T?rkiye topraklar? ?zerinden T?rk vatanda?lar? ya da T?rk bayrakl? gemi veya u?aklarla hi?bir ?ekilde silah ve ilgili malzeme ta??nmayaca??n? bildirdi.


Ba?bakan Erdo?an, Kuzey Kore?ye T?rkiye topraklar? ?zerinden T?rk vatanda?lar? ya da T?rk bayrakl? gemi veya u?aklarla hi?bir ?ekilde silah ve ilgili malzeme ta??nmayaca??n? bildirdi.
Birle?mi? Milletler G?venlik Konseyi?nin, 14 Ekim 2006 tarihinde Kuzey Kore?ye y?nelik yapt?r?m karar? ?er?evesinde, T?rkiye de bu ?lkeye kar?? yapt?r?mlara ba?lad?. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, konuyla ilgili bir genelge yay?mlad?.
Resmi Gazete?de yay?mlanan genelgede; ikinci bir talimata kadar ilgili kurumlar?n, Kuzey Kore?ye do?rudan ya da dolayl? olarak, T?rkiye Cumhuriyeti topraklar? ?zerinden ya da T?rk vatanda?lar? arac?l???yla ya da T?rkiye Cumhuriyeti bayrakl? gemi ve u?aklarla ve T?rkiye ya da ba?ka bir ?lkeden hareket etsin etmesin, silah ve benzeri malzemenin tedarik, sat?? ve transferinin ?nlenece?i bildirildi.
Tedarik sat?? ve transferi ?nlenecek malzemeler, ?her t?rl? muharebe tanklar?, z?rhl? muharebe ara?lar?, y?ksek kalibre top?u sistemleri, sava? u?aklar?, sald?r? helikopterleri, sava? gemileri, f?zeler ya da f?ze sistemleri, yedek par?a dahil bunlarla ilgili malzemeler? ?eklinde s?raland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net