ABD?den Irak itiraflar?

ABD?deki 16 istihbarat ?rg?t?n?n koordinat?r? Ulusal ?stihbarat Direkt?r? John Negroponte, Irak?taki belirsizliklerin, Vietnam?daki belirsizliklerden ?ok daha fazla oldu?unu itiraf etti.


ABD?deki 16 istihbarat ?rg?t?n?n koordinat?r? Ulusal ?stihbarat Direkt?r? John Negroponte, Irak?taki belirsizliklerin, Vietnam?daki belirsizliklerden ?ok daha fazla oldu?unu itiraf etti. ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ise, Irak i?galinde hatalar yapt?klar?n?, ancak d?nyan?n bunlar? ??renmesi i?in h?k?metten ayr?lmas?n? beklemek zorunda oldu?unu ifade ederek, ak?llarda soru i?areti yaratt?.
Eski ABD D??i?leri Bakanlar?ndan Henry Kissinger??n bir d?nem dan??manl???n? da yapan ve Vietnam?da 1960?l? y?llarda diplomat olarak g?rev alan, ABD?nin Ba?dat eski b?y?kel?ilerinden Negroponte, ?Irak ve Vietnam sava?lar? aras?ndaki farklar?n, benzerliklerinden daha fazla oldu?unu? kaydetti.
Bir televizyon program?nda sorular? yan?tlayan Negroponte, ??rne?in Vietnam?da kar??m?zda belirli bir d??man, yani SSCB?nin destekledi?i Kuzey Vietnam vard?? dedi. Vietnam?daki sava? s?ras?nda, Irak?tan farkl? olarak, kentlerde g?venli?in hakim oldu?unu kaydeden Negroponte, ?Ben Vietnam?da silahs?z bir sivil olarak, ?lkeyi ba?tan ba?a dola?abilirdim. Irak?ta ise, ba?kent Ba?dat bile tamamen g?vensiz. Hatta ba?kent, belki de ?lkenin en g?vensiz yeri? diye konu?tu.
Rice, ise ?El Arabiya? televizyonunda Saad Sillavi ile yapt??? s?yle?ide, ABD?nin Irak?ta hatalar yapt???n? kabul ederek, ?Irak gibi bir ?lkenin ??zg?rle?tirilmesinde? baz? ?eylerin daha farkl? yap?labilece?inden emin oldu?unu? kaydetti. T?m olumsuzluklara ra?men, Bush y?netiminin arkas?na de?il, ?n?ne bakt???n? belirten Rice, ?Stanford ?niversitesi?ne d?nd???mde, ard?ma bakabilir ve ge?mi?te neyi daha farkl? yapabilece?imiz konusunda kitaplar yazabilirim? diye konu?tu.
Irak diplomasisi turu
?te yandan Irak?ta ?yeni bir strateji? aray???n? s?rd?ren ABD Ba?kan? George Bush, mezhep ?at??malar? i?in diplomasi trafi?i ba?latma karar? ald?. Bush, Irakl? ?ii ve S?nni liderlerle bir araya gelecek. ?lk g?r??me 4 Aral?k Pazartesi g?n? ?ii Irak ?slam Devrimi Y?ksek Konseyi lideri Abd?l Aziz El Hekim ile olacak. Bush, Devlet Ba?kan Yard?mc?s? olan S?nni lider Tar?k El Ha?imi ile de ocak ay?nda g?r??ecek. (DI? HABERLER)
Kay?plar iki kat?na ??kt?
??gal alt?ndaki Irak?ta sivil ?l?mlerinin kas?m ay?nda, bir ?nceki aya g?re y?zde 44 oran?nda artt??? bildirildi. Irak ??i?leri Bakanl??? yetkilileri, kas?m ay?nda ?len sivil say?s?n?n, bir ?nceki aya g?re y?zde 44 oran?nda artarak 1850?ye y?kseldi?ini s?ylediler. Bu arada Ba?dat??n 35 kilometre g?neyindeki El Vahada kasabas?nda bir kamyonun, otob?s dura??na dalmas? sonucu 20 ki?i ?ld?. Kamyonun, ba?kente gitmek i?in otob?s bekleyenlerin aras?nda b?y?k bir h?zla dald??? ve olayda 20 ki?inin ?ld??? 15 ki?inin de yaraland???n? ??renildi. Kuzeyde ise 14 K?rt k?yl?s?n?n cesedi bulundu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net