ATO?nun h?k?met karnesinde 5 zay?f

Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, h?k?mete be? zay?fl? karne verdi. H?k?mete b?y?me-bor?, ki?i ba??na gelir-bor?, istihdam-i?sizlik, d?? ticaret-cari a??k, gelirler politikas? a??s?ndan zay?f notu veren Ayg?n??n ?mali disiplin?e ?pekiyi?, ?nominal faiz ve enflasyona? ?iyi? vermesi ise ??eli?ki? olarak de?erlendirildi.


Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, h?k?mete be? zay?fl? karne verdi. H?k?mete b?y?me-bor?, ki?i ba??na gelir-bor?, istihdam-i?sizlik, d?? ticaret-cari a??k, gelirler politikas? a??s?ndan zay?f notu veren Ayg?n??n ?mali disiplin?e ?pekiyi?, ?nominal faiz ve enflasyona? ?iyi? vermesi ise ??eli?ki? olarak de?erlendirildi.
Ayg?n, Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD) y?netici ve ?yeleriyle Ankara Swiss Otel?de ?nceki g?n ak?am yeme?inde bir araya geldi. Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Ayg?n, h?k?met i?in haz?rlad?klar? karneyi a??klad?. 2002 y?l? sonunda 221 milyar dolar olan i? ve d?? bor? toplam?n?n 361 milyar dolara y?kseldi?ine i?aret eden Ayg?n, 100 dolarl?k art?? i?in 69.5 dolar bor? biriktirdi?i i?in h?k?mete ?b?y?me-bor?lanma? notu olarak, 10.5?le zay?f verdi. En b?y?k ba?ar?s?zl???n cari a??kta oldu?unu belirterek ?H?k?met d?? ticaret-cari a??k? olmak ?zere bir?ok derste ikmale kald?? diyen Ayg?n, 2002?de 1.5 milyar dolar olan cari a????n, y?ll?k bazda 32.7 milyar dolara y?kselmesinden dolay? h?k?meti ?cari a??k-d?? ticaret?ten b?t?nlemeye b?rakt?. Ba?bakan??n hesab? yanl??
Ba?bakan??n ???sizlik azald??, ?Bu y?l iki milyona i? bulduk? s?zlerine at?fta bulunarak, ?Hani i?sizlerin say?s? 2.5 milyondu? diye soran Ayg?n, a??klanan rakamlar?n do?ru olmad???n? belirterek, h?k?metin
?istihdam-i?sizlik? notunun da zay?f oldu?unu s?yledi. Ba?bakan Erdo?an??n ?Sat?n alma g?c? d??enler bana oy vermesin? s?zlerine at?fta bulunarak, buna da k?r?k not veren Ayg?n, 2003 y?l? sonunda 97.7 olarak a??klanan Sat?n Alma G?c? endeksinin 2006 sonunda 83.3?e d??mesinin Ba?bakan??n hesab?n?n yanl??l???n? ortaya koydu?unu kaydetti.
Kriz beklentisi
?cretlinin b?y?meden pay alamad???n?, ekonomik olarak g?? durumda olan insanlar?n daha fazla su?a y?neldiklerini kaydeden Ayg?n, h?k?mete ?hal ve gidi?? notunu da zay?f verdi. Ayg?n??n ?mali disiplin?e pekiyi, ?nominal faiz-enflasyona? iyi notlar? vermesi dikkat ?ekti. Ayg?n, cumhurba?kanl??? ve genel se?imleri de dikkate al?nd???nda, ?2007 y?l?nda siyasi ?alkant? ile beraber bir kriz beklentisi i?erisinde olduklar?n?? s?yledi. 2000?deki krizden tek fark?n?n paras? olanlar?n tedbir al?yor olmalar? oldu?unu kaydeden Ayg?n, ?H?k?metin iddia etti?i gibi ekonomide pembe tablo bulunmad???n?n? alt?n? ?izdi.
Vergi iadesi ele?tirisi
Vergi iadesinin kald?r?lmas?na ili?kin bir soru ?zerine, ?Kald?rmay?n, kald?r?lmas? yanl??? diye a??klama yapt???n?, esnaf?n ise kendisini arayarak, ?Ya Ba?kan sen bizim ba?kan?m?z m?s?n, h?k?metin mi ba?kan?s?n? dediklerini aktaran Ayg?n, kay?td???l?kla m?cadelenin nerede kald???n? sordu. Zab?ta ve maliye memurlar?n?n bu denetimleri yapmayaca??n?, vergi iadesi kald?r?laca?? i?in vatanda??n fi? toplamayaca??n? hat?rlatan Ayg?n, ??ok ac?d?r, esnaf bayram ediyor ?u anda? dedi.
Ayg?n, bir gazetecinin bu kadar ?ok korumas? olmas?n?n nedenini sormas? ?zerine, ciddi tehditler ald???n? ileri s?rd?. 3 y?l ?nce evinin ard?ndan arabas? ve i?yerinin kur?unland???n? belirten Ayg?n, bir-bir bu?uk ay ?nce PKK taraf?ndan ciddi ?ekilde tehdit edildi?ini savundu. Hem emniyetten hem M?T?ten kendisine bu konuda uyar? geldi?ini, dikkatli olmas?n? istediklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net