Latin deneyiminden tar?ma bak??

Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ubesi, Egeli Akademisyenler Platformu ve Tar?m Ekonomisi Derne?i?nin d?zenledi?i, ?Brezilya Topraks?zlar Hareketi ve Tar?m Sorunu? konulu konferansta, neo-liberal politikalar?n tar?m ?zerindeki tahribat? anlat?ld?.


Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ubesi, Egeli Akademisyenler Platformu ve Tar?m Ekonomisi Derne?i?nin d?zenledi?i, ?Brezilya Topraks?zlar Hareketi ve Tar?m Sorunu? konulu konferansta, neo-liberal politikalar?n tar?m ?zerindeki tahribat? anlat?ld?.
Ege ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi Prof. Dr. Fevzi ?nder Amfisi?nde ger?ekle?tirilen konferansta konu?an Gazeteci ve Yazar Metin Ye?in, Brezilya?da ?? milyon topraks?z k?yl?n?n, i?gal ettikleri topraklarda kolektif tar?m yaparak ya?am?n? s?rd?rd???n? belirtti. ?Brezilya?da ?yle bir toprak e?itsizli?i vard?r ki, bir toprak sahibinin Danimarka kadar topra?? vard?r. Milyonlarca insan?n hi?bir topra?? yoktur? diyen Ye?in, Brezilya?da k?yl?lerin topraks?zl??a s?r?klenmesinin bir nedeninin de ?lkemizde oldu?u gibi topraklar?n iyice k???lmesi ve da??lmas? oldu?unu s?yledi. Neo-liberal politikalar?n Brezilya?da daha ?nce uygulamaya sokuldu?una dikkat ?eken Ye?in, ?Ac?mas?zca uygulanan bu politikalar, onlar? ?ehirlere yani gecekondulara, uyu?turucu trafi?inin tam ortas?na s?r?kledi. Biz ?u an ?ok g?zel g?nler ya??yoruz. Evin zengin o?lu evdeki mallar? sat?yor. T?PRA???, PETK?M?i, TEKEL?i sat?yor. ?Tar?mda n?fusu azaltaca??z? diyor. Bunlar bittikten sonra esas olarak ?ehre b?y?k g??? ya?ayaca??z? dedi. Brezilya?n?n farkl? bir ?lke oldu?unu ancak ?ok benzer politikalar?n uyguland???n? s?yleyen Ye?in, ?Oradaki b?y?k tar?m ?irketleri bizlere tan?d?k. Cargill, Novartis, Bayer gibi toplam be? alt? ?irket? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net