Adanal? emek?iler b?t?eye hay?r dedi

TMMOB, KESK, Adana Tabip Odas?, AKP H?k?meti?nin haz?rlad??? 2007 B?t?esi?ne kar?? 13 Kas?m tarihinden bu yana d?zenledi?i referandum sonucunu AKP il binas? ?n?nde d?zenledi?i eylemle a??klad?.


TMMOB, KESK, Adana Tabip Odas?, AKP H?k?meti?nin haz?rlad??? 2007 B?t?esi?ne kar?? 13 Kas?m tarihinden bu yana d?zenledi?i referandum sonucunu AKP il binas? ?n?nde d?zenledi?i eylemle a??klad?.
Adana?daki emek?ilerin y?zde y?ze yak?n?n?n b?t?eye ?hay?r? dedi?inin aktar?ld??? eylemde TMMOB, KESK, Adana Tabip Odas? ?yeleri, ?IMF?ye de?il emek?iye b?t?e?, ?IMF u?a?? h?k?met istifa? sloganlar? att?. ?n?n? Park??nda toplanarak, AKP ?l binas?na y?r?yen grup ad?na bas?n a??klamas?n? okuyan SES Adana ?ube Ba?kan? Mehmet Antmen, b?t?eye ?hay?r? diyerek, insanca ya?am i?in, T?S ve grev hakk? i?in, ?al??ma ya?am?m?z?n demokratikle?tirilmesi i?in, sa?l?k ve e?itime yeterli b?t?e i?in, 14 Aral?k?ta hizmet ?retmeyeceklerini bildirdi. B?t?enin haz?rlan???nda halk?n ve emek ?rg?tlerinin kat?l?m kanallar?n?n yarat?lmam?? olmas?n?n, b?t?elerin egemen s?n?flar?n tercihlerini yans?tan belgeler olmas?na yol a?t???n? ifade eden Antmen, ?Bu anlam?yla b?t?e s?recine taraf olma m?cadelesi, toplumsal ya?am? b?t?n?yle etkileyecek bir d?n???m? hedeflemektedir? dedi.
Halk, s?z sahibi de?il
Halk?n ve emek?ilerin b?t?e kalemleri ?zerinde s?z ve karar sahibi oldu?u kat?l?mc? bir b?t?e s?recinin gereklili?ine vurgu yapan Antmen, IMF direktifleri ile haz?rlanan 2007 B?t?esi?nin, faiz ?demelerine verdi?i ?ncelik ve kamu harcamalar?n? a?a?? ?ekmek amac?yla, ?nceki b?t?elerin kopyas? oldu?unu belirterek, emek?ilerin taleplerini yans?tmad???na dikkat ?ekti.
2007 B?t?esi?nin bir yat?r?m ve b?y?me arac? olmaktan ??kt???n? dile getiren Antmen, b?t?enin, sosyal ve ekonomik b?y?meyi sa?lamad???n?, bir tak?m ?evrelere kaynak aktaran bir yap?da oldu?unu vurgulad?. Yap?lan referandum ?al??mas?na 12 bin 135 ki?inin kat?ld???n?, kat?lanlardan 11 bin 908 ki?inin reddetti?i s?ylenen a??klaman?n ard?ndan, referandum sand?klar? AKP ?l binas? ?n?ne d?k?ld?.
TMMOB ?KK ?B?t?eye hay?r? dedi
T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB) Ankara ?l Koordinasyonu ise, 2007 B?t?esi?ne ?hay?r? dedi?ini, 14 Aral?k?ta KESK?in hizmet ?retmeme eylemini destekleyece?ini a??klad?.
TMMOB ?KK ?yeleri Y?ksel Caddesi?nde, ??yelerimize, ?lkemize, onurumuza, ya?am?m?za sahip ??k?yoruz? yaz?l? ?nl?kleri ile 2007 B?t?esi?ne ?hay?r? dediler.
Burada a??klama yapan Makine M?hendisleri Odas? Y?netim Kurulu ?yesi Deniz ?zt?rk, emek?ilerin olmad???, ?ncekiler gibi IMF?nin isteklerine uygun haz?rlanan bu b?t?eyi kabul etmediklerini ifade etti.
T?rkiye?ye hakim olan ekonomik politika anlay???n?n, s?rekli bor? ?evirmeye y?neldi?ini, yat?r?m eksenli b?y?meyi d??lad???n? kaydeden ?zt?rk, d?viz-bor?-faiz-b?t?e a????-istihdam azalmas?n?n kemirdi?i bir T?rkiye yarat?ld???n?n alt?n? ?izdi.
B?t?e rakamlar?n?n ve uygulanan politikalar?n, T?rkiye?nin yat?r?m ve sanayile?me politikalar?ndan vazge?ti?ini g?sterdi?ini kaydeden ?zt?rk, b?t?n bu sebeplerle TMMOB ?KK olarak b?t?eye ?hay?r? dediklerini s?yledi.
TMMOB, KESK ve TBB?nin b?t?e referandum sonu?lar?n? 5 Aral?k?ta Meclis ?n?nde a??klayaca??n? kaydeden ?zt?rk, KESK?in 14 Aral?k?ta yapaca?? hizmet ?retmeme eylemini de destekleyeceklerini s?yledi.
Edirne?de ise postane ?n?nde toplanan 60?? a?k?n kamu emek?isi ile yap?lan bas?n a??klamas?n? okuyan E?itim Sen Y?netim Kurulu ?yesi ?mi? G?rak?n, 2007 y?l? b?t?esinin IMF politikalar?n?n bir ?r?n? oldu?unu ifade etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net