K?pr? ve otoyollarda eylem yap?lacak

Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? ve ba?l? kurumlarda ?rg?tl? Yap?-Yol Sen, otoyol ve k?pr?lerin ?cretsiz olmas?, bakanl?k ?al??anlar?n?n insanca ya?ama ko?ullar?nda ?cret almalar?, Ba?bakanl?k?ta bekletilen tasla??n yasala?mas? i?in 13-14 Aral?k?ta otoyol ve k?pr?lerde iki g?nl?k i? yava?latma eylemi yapacaklar. Yap?-Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, 14 Eyl?l?de verilen s?zlerin yerine getirilmedi?ini, sorunlar?n?n g?rmezden gelindi?ini dile getirdi.


Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? ve ba?l? kurumlarda ?rg?tl? Yap?-Yol Sen, otoyol ve k?pr?lerin ?cretsiz olmas?, bakanl?k ?al??anlar?n?n insanca ya?ama ko?ullar?nda ?cret almalar?, Ba?bakanl?k?ta bekletilen tasla??n yasala?mas? i?in 13-14 Aral?k?ta otoyol ve k?pr?lerde iki g?nl?k i? yava?latma eylemi yapacaklar. Yap?-Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, 14 Eyl?l?de verilen s?zlerin yerine getirilmedi?ini, sorunlar?n?n g?rmezden gelindi?ini dile getirdi.
Yap?-Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, ?otoyol ve k?pr?lerin ?cretsiz olmas?, gi?e memurlar?n?n a??r ?al??ma ko?ullar?ndan kaynakl? erken emeklili?e olanak sa?layan fiili hizmet kapsam?na al?nmalar?, insanca ya?anacak adil bir ?cret? i?in 14 Eyl?l?de i? yava?latt?klar?n?, ancak verilen s?zlerin tutulmad???n? dile getirdi.
K?pr? ve otoyollardan ge?i?in daha s?ratli olaca?? iddias? ile getirilen OGS ve KGS sisteminin, s?r?c?ler i?in tam bir felaket oldu?unu, ??z?m getirmedi?i gibi, vatanda??n alamad??? hizmetin paras?n? ?nceden ?demek zorunda b?rak?ld???n? kaydeden Tekin, maliyeti 3-5 dolar olan bu cihazlar?n vatanda?a 40 dolar kar??l??? verildi?i gibi, bozuldu ya da garantisi bittiyse yenilemek zorunda b?rak?ld?klar?n? da ifade etti. Bir milyonun ?zerinde OGS cihaz?n?n sat?ld??? d???n?ld???nde, kimlere kaynak aktar?ld???n?n ortaya ??kt???na i?aret eden Tekin, b?t?n bu nedenlerle, ?Otoyol ve k?pr?lerden ge?i? ?cretsiz olsun diyoruz? dedi.
Bay?nd?rl?k Bakanl??? ve ba?l?-ilgili kurum ?al??anlar?n?n, di?er kurumlara g?re 500 YTL daha d???k ?cret ald?klar?na, ??z?m getirilece?ine y?nelik 14 Eyl?l?de s?z verilip, bu do?rultuda haz?rlanan tasla??n 17 Ekim?de Ba?bakanl?k?a g?nderilmesine kar??n h?l? ad?m at?lmad???na i?aret eden Tekin, ?Bu durumda i?kolumuz ?al??anlar?na ?daha uzun s?reli eylem yapma hakk?? do?du? dedi.
FB ma??na ra?men eylem
Gi?e memurlar?n?n egzoz duman? alt?nda, can g?venli?i olmadan, g?nde 10 saat ?al??t???na, sa?l?klar?n?n s?rekli tehdit alt?nda oldu?una da i?aret eden Tekin, gi?e memur say?s?n?n az olmas?na ra?men yeni eleman al?nmamas?n? ele?tirdi. Bir?ok meslek grubunda ?al??ma ko?ullar?n?n a??rl??? nedeniyle erken emeklilik varken, gi?e memurlar?n?n taleplerinin g?rmezden gelindi?ini kaydeden Tekin, b?t?n bu sorun ve taleplerinin g?rmezden gelindi?ini ifade etti.
13-14 Aral?k?ta iki g?n otoyol ve k?pr?lerde i? yava?latacaklar?n?, Ba?bakanl?k ve Maliye Bakanl????n?n sa??rl??? s?rerse, k?sa s?rede ?? g?nl?k eylem ger?ekle?tireceklerini hat?rlatan Tekin, 13 Aral?k?ta ?stanbul?da Fenerbah?e?nin UEFA kupas? ma?? olmas? nedeniyle trafi?in daha yo?un olaca??n? bildiklerini, ancak eylemi yine de ger?ekle?tireceklerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net