Asgari ?cretle ge?inemiyorlar

Samsun Organize Sanayi B?lgesi?nde ?al??an i??iler, asgari ?cretin y?kseltilmesini talep ediyorlar.


Samsun Organize Sanayi B?lgesi?nde ?al??an i??iler, asgari ?cretin y?kseltilmesini talep ediyorlar.
22 y?ld?r Organize?de ?al??an Halis Bozda?, ilkokulu bitirdikten sonra ?al??maya ba?lam??. Bozda?, h?l? sigortas?n?n olmad???n? belirterek, ?Bunca y?ld?r ?al??t???m yerlerde patronlar beni vaatlerle kand?rd?. Bug?n yar?n derken, sigorta yapmadan i?ten ??kard?lar. ?uanda da sigortam yatm?yor. Asgari ?cret al?yorum ama ailemin ge?imini sa?layam?yorum, ?ocuklar?ma bakmak i?in illa namussuzluk mu yapmam laz?m? Bug?ne kadar hep devletten bir ?eyleri d?zeltmesini bekledik ama bunlar?n bir ?ey yapaca?? yok. Asgari ?cret b?t?n i??ilerin sorunu, bunun ??z?m?n? de t?m i??iler beraber bulacak? dedi.
14 y?ld?r i??ilik yapan, ald??? ?cret ile sadece karn?n? doyurabilen Erdo?an Demir, babas?n?n kalp hastas? oldu?unu, sosyal g?vencesi olmad??? i?in ila?lar?n? alamad?klar?n? kaydetti. Geceleri de ek i? olarak bir birahanede ?al??t???n? belirten Demir, gece g?nd?z ?al??mas?na ra?men yine de kazand???n?n yetmedi?ini ifade etti. Demir, ????ilerin kaderi hep b?yle mi olacak? Bunu durdurmak i?in bir ?eyler yapmak laz?m. B??ak kemi?e dayand? art?k, kaybedecek bir ?eyimiz yok? diye konu?tu.
Osman Kol ise, sigortas?n?n hi?bir zaman tam olarak ?denmedi?ini, asgari ?cretle ?al??t???n? dile getirdi. Ald??? ?cretle ge?inemedi?ini belirten Kol, ?Televizyondan izledi?im kadar?yla 15 YTL?lik bir zam verilece?i s?yleniyor. Bunu verse ne olur vermese ne olur. Asgari ?cret insanlar?n rahat ge?inebilece?i bir ?cret olmal?? dedi. (Samsun/EVRENSEL)
www.evrensel.net