Sendikal haklar tart???ld?

Belediye-?? Sendikas? ile Kamu Hizmetleri Enternasyonali?nin (PSI) ortakla?a d?zenledi?i ?Sendikal haklar ve ?zg?rl?kler?T?rkiye?de durum? konulu panel, S?leyman Demirel K?lt?r Merkezi?nde yap?ld?.


Belediye-?? Sendikas? ile Kamu Hizmetleri Enternasyonali?nin (PSI) ortakla?a d?zenledi?i ?Sendikal haklar ve ?zg?rl?kler?T?rkiye?de durum? konulu panel, S?leyman Demirel K?lt?r Merkezi?nde yap?ld?. Panele Belediye i??ilerinin yan? s?ra bir?ok kurum temsilcisi de kat?ld?.
Panelin y?neticili?ini Belediye-?? Genel Ba?kan? Dan??man? Hakk? Kurt yaparken, TODA?E ??retim ?yesi Prof. Dr. Mesut G?lmez ve Bo?azi?i ?niversitesi Uluslararas? ?li?kiler B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Zafer ?sg?l de konu?mac? olarak kat?ld?lar.
Belediye-?? Kocaeli 2 No?lu ?ube Ba?kan? Bayram ?zkan, uluslararas? s?zle?meler ile yasal olarak i??ilerin bir?ok hakka sahip oldu?unu ancak bunlar?n uygulamaya ge?medi?ini kaydetti.
Panelde konu?mac?lar?ndan Prof. Dr. Zafer ?sg?l, ?T?rkiye?de grev hakk? kullan?labilir durumda de?il. Bir tek toplus?zle?me d?neminde grev serbest ama grevi yapabilmek deveye hendek atlatmaktan zor? dedi.
Prof. Dr. Mesut G?lmez ise, sendika hakk?n?n insan hakk? oldu?unu, sendikal haklar?n g?vence alt?na al?nmamas? durumunda, hi?bir sosyal hakk?n kazan?lamayaca??n? ifade etti. Panele kat?lan i??iler ise, sendikal haklar?n i??ilerin m?cadelesi ile kazan?labilece?ini belirttiler. (Kocaeli/Evrensel)
www.evrensel.net