Aky?l i??ilerine, Elmada??dan destek

Diyarbak?r?da iki y?ld?r hak m?cadelesi y?r?ten Aky?l i??ilerine, Ankara?n?n Elmada? il?esinden destek geldi.


Diyarbak?r?da iki y?ld?r hak m?cadelesi y?r?ten Aky?l i??ilerine, Ankara?n?n Elmada? il?esinden destek geldi. ?mza kampanyas? ba?latan Elmada?l? i??i ve emek?iler, ?Uzun ve yo?un m?cadeleler sonucu, emek m?cadelesinin simgesi haline gelen Diyarbak?r Aky?l i??ilerinin hakl? ve me?ru m?cadelelerini sayg?yla selaml?yoruz? dediler.
Kampanyaya kat?lan T?rkiye ???i Emeklileri Derne?i Elmada? ?ubesi, Tar?m Orkam-Sen Elmada? Temsilcili?i, BES Emekli Sand??? ??yeri Temsilcili?i, E?itim Sen Elmada? Temsilcili?i, Tek G?da-?? Elmada? ?ay-Kur Temsilcili?i, T?m Bel-Sen Elmada? Temsilcili?i, D?SK/Genel-?? Elmada? Belediyesi ??yeri Temsilcili?i ve ?z-?plik-?? Yata? ??yeri Temsilcili?i taraf?ndan yap?lan ortak a??klamada, Aky?l i??ilerinin hakl? m?cadelelerinin yan?nda olunaca?? duyuruldu. A??klamada, sendika ve toplus?zle?me haklar?n? kullanmalar?, patronun hukuk tan?maz keyfi tutumuyla engellenmeye ?al???lan Aky?l i??ilerinin, bu sald?r?ya; birlik ve beraberlik i?inde bir direni?le cevap verdi?i hat?rlat?ld?.
A??klamada, Aky?l?da s?ren direni?in; sadece sendikal hak kazan?m olmad???, ayn? zamanda i??ilerin karde?li?i m?cadelesi oldu?u vurguland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net