Operasyonlar dursun h?k?met ad?m ats?n

Tek tarafl? ate?kes karar?na kar??n b?lgede yo?unla?an operasyonlar, tepkilere neden oldu. Ba?ta b?lge illeri olmak ?zere bir?ok ilde d?n soka?a ??kan y?zlerce ki?i, operasyonlar?n durdurulmas?n? isterken, ate?kese yan?t verilmesini talep ettiler. Eylemlerde h?k?metin ad?m atmas? gerekti?i dile getirildi.


Tek tarafl? ate?kes karar?na kar??n b?lgede yo?unla?an operasyonlar, tepkilere neden oldu. Ba?ta b?lge illeri olmak ?zere bir?ok ilde d?n soka?a ??kan y?zlerce ki?i, operasyonlar?n durdurulmas?n? isterken, ate?kese yan?t verilmesini talep ettiler. Eylemlerde h?k?metin ad?m atmas? gerekti?i dile getirildi.
Diyarbak?r?da, B?y?k?ehir Belediyesi Konukevi ?n?nde bir araya gelen yakla??k 350 ki?i, bar?? i?in dayan??ma ?a?r?s? yapt?. Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demir Ba???n, kitle ?rg?t? temsilcileri ve EMEP y?neticilerinin kat?ld??? eylemde konu?an DTP Diyarbak?r ?l Ba?kan? Hilmi Aydo?du, ate?kes karar?n?n ?zerinden iki ay ge?mesine ra?men herhangi bir ad?m?n at?lmad???n? ifade etti.
T?m kamuoyunun ortak talebi olan ate?kes karar?n?n, herkes taraf?ndan olumlu kar??land???n? hat?rlatan Aydo?du, ?Ama buna kar??n, bar????l bir s?recin geli?tirilmesi i?in hi?bir ad?m at?lmam??t?r. Tam tersine operasyonlar b?y?k yo?unluk kazanarak devam etmi?tir. Onlarca insan?m?z?n hayat?n? kaybetmesi bizi kayg?land?r?yor? diye konu?tu.
K?rt sorununun ??z?ms?zl???nde ?srar etmenin, demokratikle?me s?recinin engellenmesinin art?k T?rkiye?ye bir ?ey kazand?rmayaca??n? belirten Aydo?du, son yirmi y?l i?inde d?nyada ya?anan geli?melere i?aret ederek, ?Art?k sorunlar?m?z? kendi ?zg?n ger?ekli?imiz i?inde ??zmeliyiz? dedi.
Helikopterler havaland?
Tunceli?de Sanat Soka???nda bir araya gelen DTP?liler, diyalog ve uzla?ma ?a?r?s? yapt?. Operasyonlar?n sona ermesinin istendi?i eylem s?ras?nda, helikopterlerin operasyon i?in havalanmas? dikkat ?ekti. Eylemde konu?an DTP Tunceli ?l Ba?kan? H?d?r Ayta?, ?Bar?? ve demokrasiden yana olan t?m kesimleri, bu tarihsel s?re?te ?lkemizin gelece?i ad?na, bar?? i?in dayan??maya ve duyarl?l??a ?a??r?yoruz? dedi.
?Bu d??manl?k niye??
Ankara?da ate?kesin son f?rsat olabilece?i uyar?s?nda bulunan DTP ?yeleri, Ba?bakan?a s?z?n?n gere?ini yerine getirme, ayd?nlara da ate?kese sahip ??kma ?a?r?s?nda bulundular.
DTP Ankara ?l ?rg?t? ?yeleri, d?n ??le saatlerinde ??nad?na Bar??? pankart? arkas?nda Y?ksel Caddesi?nde topland?. ?Em ?er naxazin, a?iti dixazin?, ?Bar??a bir ses, ?ift tarafl? ate?kes? yaz?l? d?vizler ta??yan ve slogan atan DTP?lilere; Halkevleri, Ankara ?78?liler Derne?i, ESP, THAYD-Der de destek verdi.
DTP Ankara ?l Ba?kan? Salih Karaaslan, ?Birlikte kurdu?umuz cumhuriyeti, demokrasiyle ta?land?r?p karde??e birlikte ya?amak varken, bu d??manl?k niye? Bu ?at??malara son verip kucakla?mak i?in ne bekliyoruz?? diye sordu. Karaaslan, ilan edilen ate?kese ?Durup dururken operasyon olmaz? diye kar??l?k veren Ba?bakan Erdo?an?a, s?z?n?n gere?ini yerine getirme ?a?r?s? yapt?.
Adana, Mersin, ??rnak, Bursa, Mardin ve Van?da da yap?lan eylemlerde, ate?kesin kal?c? hale gelmesi i?in h?k?metin atmas? istendi. (HABER MERKEZ?)
Gaziantep?ten bar?? ?a?r?s?
Gaziantep?te bir araya gelen sendika y?neticileri, meslek odas? temsilcileri, gazeteci, yazar ve hukuk?ular, ate?kes s?recinin h?k?met taraf?ndan iyi de?erlendirilmesini istedi.
E?itim Sen Gaziantep ?ubesi?nde, imzac?lar ad?na a??klamay? okuyan E?itim Sen ?ube Ba?kan? Mehmet Bozgeyik, ?Ate?kes s?reciyle birlikte K?rt sorununun demokratik yollardan, bar????l ortamda ??z?m? i?in uygun bir toplumsal zemin olu?mu?tur. Bu s?re?, akan kan?n ve g?zya??n?n durmas? i?in h?k?met taraf?ndan iyi de?erlendirilmeli ve halklar?n k?lt?r-kimlik haklar?n? kulland??? e?it, ?zg?r, demokratik ortamda karde??e bir arada ya?amas? i?in ad?m at?lmal?d?r? dedi.
Bu arada DTP Gaziantep ?l ?rg?t? de adliye ?n?nde bas?n a??klamas? yaparak, operasyonlar?n durdurulmas?n? istedi. (Gaziantep/EVRENSEL)
www.evrensel.net