Novamed direni?i 69. g?n?nde

Antalya?da 25 Aral?k Cumartesi g?n? ?Her ?eyin Ba?? Sa?l?k, Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? mitingi yap?ld?. Yap?lan bu mitinge ev han?m?, ??retmen, memur ve ??rencilerin yan? s?ra 62 g?nd?r grevde olan Novamed i??ileri de kat?ld?.

Antalya?da 25 Aral?k Cumartesi g?n? ?Her ?eyin Ba?? Sa?l?k, Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? mitingi yap?ld?. Yap?lan bu mitinge ev han?m?, ??retmen, memur ve ??rencilerin yan? s?ra 62 g?nd?r grevde olan Novamed i??ileri de kat?ld?. ??nk? sa?l?kta y?k?m politikalar? sadece sa?l?k emek?ilerini de?il b?t?n halk? etkileyecekti ve sa?l?k herkes i?in paras?z olmal?yd?. Bunun i?in toplumun her kesiminin birlikte m?cadele etmesi ve alanlarda olmas? gerekliydi. Bunun i?in alana i? ?nl?kleri, pankartlar?, yak?nlar? ve kucaklar?nda bebekleriyle giren i??iler kitle taraf?ndan b?y?k bir co?ku ve heyecan ile kar??land?. ???inin, eme?in, ezilenin hakk?n? savunan, insanca ya?ama m?cadelesi veren, taraf?n? belli edip Novamed i??ilerinin yan?nda yer almal?d?r. ??nk? Novamed i??isi her ko?ulda taraf?n? belli ederek, insanca onurlu bir ya?am i?in direni?e ge?tiler. Bug?n (3 Aral?k itibariyle) direni?lerinin69. g?n?n? geride b?rak?yorlar. Bug?n Novamed i??ileri h?k?metin ve patronlar?n i??ileri nas?l bir s?m?r? ?ark?n?n i?ine ?ektiklerinin fark?ndalar; o y?zden grevdeler, o y?zden mitingdeler. Bizler grevin 69. g?n?nde de en ba??nda oldu?u Novamed i??ilerinin verdi?i m?cadeleye destekte bulunuyoruz. G?nl?k i??i bas?n? Evrensel ise, geli?meleri ve verilen m?cadeleyi kamuoyu ile payla?maya devam ediyor. Evrensel gazetesi sayesinde seslerini kendileriyle ayn? kaderi payla?an i??ilere duyurmaya devam eden Novamed i??ileri, direni?lerinin b?t?n i??ilerin direni?i oldu?una inan?yorlar. Ve b?t?n emek ?rg?tlerinden destek bekliyorlar. Bizler de EMEP?li kad?nlar olarak, Antalya Petrol-?? ?rg?tlenme B?rosu?nda 26 Kas?m Pazar g?n? grevdeki arkada?lar? ziyaret ettik. Direni? boyunca kendilerine destek olan anneleri de k?zlar?n?n yan?ndayd?. Bizleri ?ok s?cak kar??lad?lar. Zor g?nlerinde yanlar?nda olan partimize ve Evrensel gazetesine te?ekk?r ettiler. Yap?lan sohbette ???verenin, i?erde ?retime devam eden arkada?lara, bizim sadece para i?in grev yapt???m?z?, hakk?m?zdan ?ok daha fazlas?n? istedi?imizi s?yl?yor. Bizleri b?lerek birbirimize d??man etmeye ?al???yor. Oysa bizler ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesini, sa?l???m?z?n korunmas?n? ve insanca muamele g?rmeyi istiyoruz. Bizler hayat? yeniden ?retiyoruz. ?retti?imizden pay?m?za d??eni istiyoruz. Ne eksik ne de fazlas?n?? Bundan dolay?d?r ki 62 g?n ?nce zor olan?, do?ru olan? ve onurlu olan? tercih ettik. A?a??lanmaya, s?m?r?lmeye, hakk?m?zdan vazge?meye de?il direnmeye karar verdik. ?reten biziz, kazanan da biz oluncaya kadar devam edece?iz? diyor Novamed?in kad?n i??ileri. Bug?n Novamed i??isinin fabrikas?nda ya?ad??? sorun, asl?nda b?t?n i?yerlerinde, b?t?n fabrikalarda g?r?lmektedir. Novamed i??isi bu m?cadeleyi ger?ekle?tirirken sadece kendi ??karlar? do?rultusunda hareket etmeyip, b?t?n i??iler i?in onurlu bir ya?am m?cadelesi olarak g?r?yorlar. Bug?n uygulanan politikalarla emek?inin bir?ok haklar? gasp ediliyor. Sa?l?k, e?itim paral? hale getirilirken i?yerlerinde patronlar i??ileri k?le gibi ?al??t?r?yor. B?t?n bunlar ya?an?rken Novamed i??ilerinin direni?i; ?zelle?tirmelere, i?ten ??karmalara, sa?l???n e?itimin paral? hale getirilmesine, a??r ?al??ma ko?ullar?na kar?? verilen bir direni?tir. Bizler de EMEP olarak her daim Novamed i??ileriyle dayan??ma i?erisinde olaca??z.*EMEP il y?neticisi (ANTALYA)
Fikriye Do?an*
www.evrensel.net