Batman?la dayan??ma

De?i?ik ya?lardaki Batmanl? ?ocuklar, b?t?n selzede ?ocuklar?n sesi olarak yard?m beklentilerini Evrensel?den duyurdular.


De?i?ik ya?lardaki Batmanl? ?ocuklar, b?t?n selzede ?ocuklar?n sesi olarak yard?m beklentilerini Evrensel?den duyurdular.
46 insan?n ?ld???, onbinlerce insan?n ma?dur oldu?u Batman?a, felaketten 17 g?n sonra giden Ba?bakan, b?lgeyi afet b?lgesi kapsam?na almaktan s?z etmedi. Sosyal, demokratik, ekonomik y???nla sorunun yan? s?ra sel felaketi, b?lge halk?n?n b?y?k bir ?o?unlu?unu ma?dur durumda b?rakt?. Bir?o?u evsiz, a?s?z, giyeceksiz kald?. ?ocuk mektuplar?na da yans?d??? gibi, Batmanl?lar durumlar?na abart? diyenlere k?zg?n, emek?ilerin de dost ve dayan??mac? ellerini bekliyor.
Biz de, Batmanl?lara emek ve demokrasi g??lerinin yapm?? oldu?u yard?m ?al??malar?na, Emek Partisi Sar?yer ?l?e ?rg?t? olarak destek verdik.
Okullarda velilerin, gecekondu semtlerinde ev ev y?r?tt???m?z kuru g?da yard?m kampanyas?na emek?i halk?n, ilgisiz kalmad???n? g?rd?k K?rt halk?n?n sorunlar?n?n da tart???ld??? ?al??mada evinin pirincini, bulgurunu b?l?p kampanyaya kat?lanlara tan?k olduk. Bu ?al??ma, bize kal?c? bar???n yolunun da T?rk-K?rt de?i?ik milletlerden emek?ilerin dostluk ve dayan??mas?ndan ge?ti?ini bir kez daha ??retti.
Toplad???m?z yard?m? EMEP Sar?yer ?l?e ?rg?t? olarak paketleyip, DTP Sar?yer ?l?e ?rg?t??n?n yard?m ara?lar?yla birlikte b?lgeye g?nderdik. Bu dayan??ma ve karde?lik duygusu ile hareket etmek, hepimizin ka??n?lmaz g?revidir.
*EMEP ?l?e Ba?kan? (Sar?yer/?STANBUL)
Av. Seval K?l?
www.evrensel.net