Onurlu ya?am? unutulmayacak

Ge?irdi?i kalp krizi sonras?nda ya?am?n? yitiren EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul ?l Ba?kan? Memet K?l?n?aslan; bug?n ailesi, yolda?lar?, arkada?lar?, kitle ?rg?t? ve sendika temsilcileri ile birlikte son yolculu?una u?urlanacak. K?l?n?aslan i?in Zincirlikuyu Mezarl????nda t?ren d?zenlenecek.


Ge?irdi?i kalp krizi sonras?nda ya?am?n? yitiren EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul ?l Ba?kan? Memet K?l?n?aslan; bug?n ailesi, yolda?lar?, arkada?lar?, kitle ?rg?t? ve sendika temsilcileri ile birlikte son yolculu?una u?urlanacak. K?l?n?aslan i?in Zincirlikuyu Mezarl????nda t?ren d?zenlenecek.
Memet K?l?n?aslan??n cenazesi bug?n sabah saat 09.00?da Beylikd?z??nde bulunan Medilife Hastanesi?nden al?narak Beylikd?z? Fatih Sultan Mehmet Camii?ne getirilecek. Burada k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan K?l?n?aslan i?in saat 13.30?da Zincirlikuyu Mezarl????da t?ren d?zenlenecek. K?l?n?aslan, ailesi, yolda?lar?, arkada?lar?, kitle ?rg?t? ve sendika temsilcileri taraf?ndan yap?lan t?renin ard?ndan topra?a verilecek.
?l?m? ?z?nt? ile kar??land?
M?cadeleci ve i??i ?nderi kimli?i ile tan?nan Memet K?l?n?aslan??n ?l?m? yurti?i ve yurtd???ndan siyasi parti, kitle ?rg?t? ve sendikalar taraf?ndan da ?z?nt? ile kar??land?. Bir?ok kurum, EMEP Genel Merkezi?ne ba?sa?l??? mesajlar? yollad?. SDP Genel Ba?kan? Filiz Ko?ali ve genel merkez y?neticileri, DTP ?stanbul ?l ?rg?t? y?neticileri EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel?i ziyaret ederek ba?sa?l??? dileklerinde bulundular.
D?SK Y?netim Kurulu ad?na Genel ba?kan S?leyman ?elebi, mesaj?nda ?K?l?n?aslan??n vefat?n? ?z?nt? ile ??renmi? bulunuyoruz. Ailesine sab?r, parti ?yelerine ve ?al??ma arkada?lar?na ba?sa?l??? dileriz? dedi.
Petrol ?? Merkez Y?netim Kurulu ad?na Genel Ba?kan Mustafa ?zta?k?n ????i s?n?f?, Memet K?l?n?aslan gibi onurlu, ya?am?n? s?n?f?na, halk?na ve ?lkesine hizmet yolunda harcayan ?nderlerini unutmayacakt?r? ifadelerine yer verdi?i mesaj?nda i??i s?n?f?na da ba?sa?l??? diledi. T?MT?S Merkez Y?netim Kurulu taraf?ndan g?nderilen mesajda ise, K?l?n?aslan??n ?l?m? b?y?k bir kay?p olarak de?erlendirildi.
Yurtd???ndan mesajlar
Yunanistan Kom?nist Partisi (KKE) Merkez Komitesi ad?na Uluslararas? ?li?kiler Sorumlusu Babis Angourakis, mesaj?nda ?Bir?ok yolda??m?z, onunla ?e?itli vesilelerle tan??ma f?rsat? yakalam?? ve onun emperyalizme kar?? verilen sava?a adanm??l???n? takdir etmi?ti. Ailesine, yolda?lar?na ve arkada?lar?na g?n?lden ba?sa?l??? diliyoruz? dedi.
Ekvator Marksist Leninist Kom?nist Partisi Resmi S?zc?s? Osvaldo Palacio ise mesaj?nda, ?Onun ad? militan parti y?neticili?inin ve bu zorlu hareketin dayan??mas? anlam?na gelmektedir. Proletaryan?n ?nc?s? partimiz; sava?an i??iler, devrimciler, halk?n ve emek?ilerin ?zg?rl??? i?in d?v??enlerin an?s? ?n?nde sayg?yla e?ilmektedir? dedi.
?spanya Kom?nist Partisi Marksist Leninist Merkez Komite Sekreteri Raul Marco, K?l?n?aslan??n ?spanya?da bulundu?u s?rece yolda?l??? ve sava??? ruhuyla kendilerinde derin izler b?rakt???n? belirterek ?Onun militan ya?am? yeni militanlar i?in ?rnek te?kil etmektedir? dedi.
Fransa ???ileri Kom?nist Partisi Merkez Komitesi ad?na C. Pierrel mesaj?nda, K?l?n?aslan??n ger?ek bir lider oldu?unu vurgulad?.
Almanya Federal Meclis Milletvekili Sevim Da?delen, ?Uluslararas? ???i Hareketi?nin, m?cadeleci ?nderlere duydu?u ihtiyac?n artt??? g?n?m?z ko?ullar?nda ya?anan bu kay?p, ?z?nt?m?z? bir kat daha derinle?tirmektedir? dedi.
D?SK Ankara B?lge Temsilcisi Tayfun G?rg?n, Birle?ik Metal ?? Genel Y?netim Kurulu, Dev Maden Sen Y?netim Kurulu, Tek G?da ?? Genel Y?netim Kurulu, D?SK Genel ?? Genel Ba?kan? Mahmut Seren, Genel Sekreter Kani Beko ve S. Saliho?lu, TMMOB Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet So?anc?, Halkevleri Genel Merkezi, Ankara ?78?liler Derne?i Y?netim Kurulu, SODEV Ba?kan? Ayd?n C?ng?, E?itim Sen ?stanbul 3 No?lu ?ube Y?netim Kurulu, Osmaniye E?itim Sen ?ube Ba?kan? Ayd?n Keskintimur, ?DP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hakan Tahmaz, TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? Y?netim Kurulu Ba?kan? Ertu?rul ?nl?t?rk, ?HD ?stanbul Y?netim Kurulu mesajlar?yla ba?sa?l??? dileklerinde bulundular. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net