Akda?: ?niversitede ?zel muayene ve ?zel ameliyat kald?r?lmal?

Sa?l?k Bakan? Recep Akda?, ?niversite hastanelerinde ?zel muayene ve ?zel ameliyat sisteminin bir an ?nce kald?r?lmas? gerekti?ini kaydetti.


Sa?l?k Bakan? Recep Akda?, ?niversite hastanelerinde ?zel muayene ve ?zel ameliyat sisteminin bir an ?nce kald?r?lmas? gerekti?ini kaydetti.
Sa?l?k Bakanl??? d?n???m program?n?n Malatya?daki i?leyi?ini g?rmek ?zere Malatya?ya gelen Sa?l?k Bakan? Recep Akda?, Belediye Ba?kan? Cemal Ak?n?? ziyaret etti.
Ziyaret s?ras?nda bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Bakan Akda?, ?niversite hastanelerinde ?zel muayene ve ?zel ameliyat sisteminin devam etmekte oldu?unu belirterek, ?Ben sisteme kar??y?m. Nas?l ki Sa?l?k Bakanl????na ba?l? kurumlarda ?al??anlar muayenehanelerini kapat?yorsa, hekimler kendi performanslar? ile verdikleri hizmet ?l??s?nde ek ?demeler al?yorlarsa, mutlaka ?niversite hastanelerinde de b?yle bir sisteme d?nmeliyiz. Aksi takdirde vatanda? kamuya ait bir hastanede, bu devletin ister Sa?l?k Bakanl????na ait hastane isterse ?niversiteye ba?l? hastane olsun hi? fark etmez, hizmet alabilmek i?in ayr?ca cebinden para ?demek zorunda kal?yorsa, ku?kusuz ki bu vatanda? i?in zor bir durum. Bunu mutlaka ?lkenin g?ndeminden kald?rmal?y?z? dedi.
TTB?yi ele?tirdi
Bakan Akda?, T?rk Tabipler Birli?i?ne de g?ndermede bulundu. D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n 53 ?lke i?erisinde yapt??? hekim s?ralamas?nda T?rkiye?nin 52. s?rada oldu?unu belirten Bakan Akda?, Avrupa Birli?i (AB) ?lkelerinde her y?z bin ki?iye 280 hekim d??erken, T?rkiye?de her y?z bin ki?iye 140 hekim d??t???n? s?ylemesine ra?men, bunun nedenine de?inmek yerine TTB?yi su?lamay? tercih etti. Sa?l??a ayr?lan b?t?enin yetersizli?ine hi? de?inmeyen Akda?, yabanc? doktor ?al??t?r?lmas?na kar?? ??kan TTB?yi ele?tirdi. Sa?l?k sisteminin en sorunlu alan?n?n doktor say?s?n?n yetersizli?i oldu?unun alt?n? ?izen Bakan Akda?, TTB?nin hekim say?s?n?n fazla oldu?unu belirtti?ini iddia etti.
Beyda?? ve Malatya Devlet Hastanelerinde de incelemelerde bulunan Bakan Akda?, hastane ziyaretlerini bas?na kapal? ger?ekle?tirdi.
?M?ste?ar istifa etsin?
?te yandan Sa?l?k Bakanl??? M?ste?ar? Necdet ?n?var hakk?nda Yarg?tay??n ?g?revde keyfi davranma? su?lamas?yla verdi?i hapis ve kamu hizmetlerinden men edilmesi cezas? ertelendi. ?n?var, Sa?l?k Bakan? Recep Akda???n da deste?iyle M?ste?ar koltu?unda oturmaya devam ederken, T?rk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi, ?n?var?? istifaya davet etti. ?ef ve ?ef yard?mc?l?klar?na yap?lan hukuka ayk?r? uygulamalar yarg?dan d?nerken, Sa?l?k Bakanl??? atamalar ba?ta olmak ?zere bir?ok konudaki yarg? karar?n? uygulamad?. Bunun ?zerine Yarg?tay, Sa?l?k Bakanl??? M?ste?ar? Necdet ?n?var hakk?nda ?yarg? kararlar?n? yerine getirmemekten? a??lan davada, ?g?revde keyfi davranma? su?lamas?yla 8 ay 22 g?n hapis ve ayn? s?re kamu hizmetlerinden men cezas?na karar verdi. Ceza ertelenirken, ?n?var g?revine devam etti.
?Kabul edilemez?
T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) Merkez Konseyi, d?n yaz?l? a??klama yaparak, ?n?var??n cezan?n ertelenmesinden yararlanarak g?revine devam etmesinin kabul edilemez oldu?unu bildirdi. A??klamada, ?Necdet ?n?var, ertelenmi? de olsa kamu g?revinden men cezas? alm?? bir ki?i olarak g?revinden ayr?lmal?d?r. TTB olarak ?n?var?? istifa etmeye, ?n?var??n ?Bakanl???n emriyle hareket etti?i? beyan? do?rultusunda Sa?l?k Bakan? Recep Akda??? da i?inde bulundu?u durumun gere?ini yapmaya ve yarg? kararlar?n? uygulamama al??kanl???ndan vazge?meye ?a??r?yoruz? denildi. (Malatya-Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net