?nsanl?k reddedildi

E?itim Sen?in ge?ti?imiz y?l d?zenledi?i B?y?k E?itimci Y?r?y??? s?ras?nda, jandarma sald?r?s? sonras?nda baca??n? kaybetme tehlikesi ya?ayan ve be? ayr? ameliyat ge?irdi?i i?in bir y?ld?r ??retmenlik yapamayan Erkan Bar?kan??n tazminat talebi, ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan geri ?evrildi.


E?itim Sen?in ge?ti?imiz y?l d?zenledi?i B?y?k E?itimci Y?r?y??? s?ras?nda, jandarma sald?r?s? sonras?nda baca??n? kaybetme tehlikesi ya?ayan ve be? ayr? ameliyat ge?irdi?i i?in bir y?ld?r ??retmenlik yapamayan Erkan Bar?kan??n tazminat talebi, ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan geri ?evrildi.
E?itim Sen?in, 24 Kas?m ??retmenler G?n? vesilesiyle 26 Kas?m?da Ankara?da d?zenledi?i eylem i?in Ankara?ya gelen ??retmenleri, jandarma kent giri?lerinde durdurmu?, baz? yerlerde ??retmenler jandarman?n coplu, gaz bombal? sald?r?s?yla kar??la?m??t?. Olaylar s?ras?nda ??retmenlerden Erkan Bar?kan??n baca?? delinmi?, Mehmet Arda g??s?nden, Bar?? Bay?r ve Erhan Cebeci g?z?nden yaralanm??, Boran Kutlu?nun kafas? yar?lm??, Ahmet Nesne?nin ise burnu k?r?lm??t?.
Yaral? ??retmenlerden Erkan Bar?kan, Ankara Numune Hastanesi?nde on be? g?ne yak?n tedavi g?rd?kten sonra ?? ay da ?stanbul?da Kartal Devlet Hastanesi?nde tedavi g?rm??, iki ameliyat ge?irmi?, ?? ay istirahat raporu alm??t?. Muayene sonras? iyile?medi?i anla??lan Bar?kan, ?? ameliyat daha ge?irmi?ti. ?stanbul Hatice Bayraktar Lisesi matematik ??retmeni olan Bar?kan, bir y?ld?r ??retmenlik mesle?ini s?rd?remiyor.
Tazminat istediler
D?v?len ve i? g?remez hale gelen ??retmenlerin, ??i?leri Bakanl????na yapt?klar? tazminat talepli ba?vurular? ise kabul edilmedi. E?itim Sen avukatlar?ndan Mahmut Nedim Elden, ?g?venlik g?revlilerinin keyfi ve ?l??s?z ?iddet uygulad?klar?? gerek?esiyle ??i?leri Bakanl????na tazminat talebiyle ba?vurdu. Elden, Anayasa?ya dayanarak, a??r yaralanan Bar?kan??n u?rad??? zarar?n Bakanl?k taraf?ndan kar??lanmas? gere?i do?du?undan, 50 bin YTL manevi tazminat, uzun tedavi s?reci nedeniyle devlet?e kar??lanmayan sa?l?k giderleri ve ula??m masraflar? oldu?u, ek ders ?cretinden yoksun kald??? ve ba?kaca maddi zararlar?n?n oldu?u saptand???ndan 10 bin YTL de maddi tazminat ?denmesini istedi. Elden, olayda a??r yaralanan Mehmet Arda, Ahmet Nesne, Bar?? Bay?r, Boran Kutlu ve Emin Cebeci i?in de tazminat talebinde bulundu.
Erkan Bar?kan??n talebine ??i?leri Bakanl????ndan olumsuz yan?t geldi. Hakim Kumandan Albay Adli M??avir Gazi Ko?er imzal? Jandarma Genel Komutanl????n?n yaz?s?nda, ?adli ve idari yarg? organlar?n?n karar? olmaks?z?n tazminat ?denmesine imkan bulunmad???? gerek?e g?sterildi. Bakanl???n, alt? ??retmenin talebine de olumsuz yan?t vermesi halinde, konu yarg?ya ta??nacak.
?Yasal engel yok?
Karar? gazetemize de?erlendiren E?itim Sen Genel E?itim Sekreteri ?smail Sa?d??, e?itimcilerin zarar g?rd?klerinin hastane raporlar?yla belgelendi?ini, Erkan Bar?kan??n h?l? tedavi g?rd???n?, manevi ve maddi kayb?n?n parayla ?l??lemeyece?ini dile getirerek, ?Ama devletin g?revi; zarar? verenlere, zarar? tazmin ettirmektir. Devlet hata yapt???n?, su? i?ledi?ini kabul etmiyor. Yasal bo?luk varm?? gibi g?r?lse de herkesin g?zle g?rd??? bir durum s?z konusudur. Tazminat ?demekte yasal bir engel yoktur? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net