Rumsfeld giderayak itiraf etmi?

ABD eski Savunma Bakan? Donald Rumsfeld?in istifa etmeden ?nce Beyaz Saray?a g?nderdi?i notta, Irak?ta ba?ar?s?z olduklar?n? kabul etti?i ortaya ??kt?.


ABD eski Savunma Bakan? Donald Rumsfeld?in istifa etmeden ?nce Beyaz Saray?a g?nderdi?i notta, Irak?ta ba?ar?s?z olduklar?n? kabul etti?i ortaya ??kt?.
New York Times gazetesinin haberine g?re, Irak i?galinin mimarlar?ndan olan Rumsfeld, ge?en ayki Kongre se?imleri hezimetinin ard?ndan istifa etmesinden 2 g?n ?nce Beyaz Saray?a Irak?taki durumla ilgili bir not g?nderdi. Rumsfeld, ?Irak?taki stratejilerinin i?lemedi?ini? kabul ederken, ?k?kl? bir de?i?iklik yap?lmas? gerekti?ini? belirtti. Eski Savunma Bakan? ??Benim g?r???me g?re b?y?k bir de?i?iklik yapma zaman?. Ku?kusuz ABD birliklerinin Irak?ta yapt??? yeterince i?lemiyor ve yeterince h?zl? de?il?? ifadelerini kulland?.
Bush uzla?ma pe?inde
Bu arada, ABD Ba?kan? George W. Bush, Irak konusunda Demokratlar ve Cumhuriyet?iler aras?nda ??daha fazla uzla?ma olmas??? gerekti?ini savundu.
Irak stratejisi konusunda olas? bir de?i?ikli?e gelecek haftalarda karar vermesi beklenen Bush, haftal?k radyo konu?mas?nda, ??Bu amaca ula?mak i?in 2 partinin liderleriyle ?al??aca??m?? dedi.
Irak ?al??ma Grubu?nun bu hafta a??klayaca?? raporda, ABD?nin Irak?tan kademeli olarak ?ekilmesini ?nerece?i bildirilmi?ti.
Irak?ta hi?bir deste?i kalmayan Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki ile g?ven tazeleyen Bush?un ?zerinde kurulan Irak?taki askeri varl??? azaltma y?n?ndeki bask?n?n, bu raporun a??klanmas?yla iyice artaca?? belirtiliyor.
Eski D??i?leri Bakan? James Baker ve kongrenin eski Demokrat ?yesi Lee Hamilton taraf?ndan y?netilen 10 ?yeli Irak ?al??ma Grubu, 2 ay? a?an ?al??malar?n?n ard?ndan 6 Aral?k?ta a??klayaca?? raporda, Irak?taki ABD askerlerinin a?amal? olarak ?ekilmesini tavsiye edecek.
Kongre b?nyesinde kurulan gruptaki Demokratlar??n ?ekilme i?in bir takvim olu?turulmas?nda ?srar etmelerine kar??n, raporda ?ekilme i?in ?zel bir takvim ?nerilmeyece?i, ?ekilme i?leminin gelecek y?l i?inde ba?lamas? y??nde mesaj verilece?i bildiriliyor.
Bu arada, ?nceki g?n Ba?dat?taki bir ?ii mahallesindeki patlamalarda ?lenlerin say?s? 50?yi, yaral?lar?n say?s? da 100?? ge?ti.
Yine Ba?dat?ta, S?nni politikac?lar?n toplant? yapt??? bir camiye at?lan Katyu?a roketi 2 ki?inin ?l?m?ne sebep oldu.
Irak?ta son 5 g?nde ?lenlerin say?s? ise 200?e yakla?t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net