Fatih Belediyesi?nde r??vet iddias?

Fatih Belediyesi?ne i? yapan ASM adl? ta?eron firmada ?al??an Peyzaj Mimarlar? Ali ?a?an ve Hasan Ar?c?, Fatih Belediyesi Fen ??leri M?d?r? Ali Ulusoy?un istedi?i r??veti vermedikleri i?in i?lerinden uzakla?t?r?ld?klar?n? iddia etti.

Fatih Belediyesi?ne i? yapan ASM adl? ta?eron firmada ?al??an Peyzaj Mimarlar? Ali ?a?an ve Hasan Ar?c?, Fatih Belediyesi Fen ??leri M?d?r? Ali Ulusoy?un istedi?i r??veti vermedikleri i?in i?lerinden uzakla?t?r?ld?klar?n? iddia etti. Mimarlar, kontrol m?hendisleri Dilek G. ve Bayram K.?nin bin kont?r, Ulusoy?un ise ?Telefon borcum var? diyerek y?kl? miktarda para istedi?ini ileri s?rd?. Kont?rlerin dekontu var10 Nisan 2005 tarihinden itibaren Fatih Belediyesi s?n?rlar? dahilindeki 2. k?s?m park ve bah?elerin bak?m onar?m i?inde ?antiye ?efi olarak i?e ba?layan Ali ?a?an, i?e ba?lad??? tarihten itibaren, Fatih Belediyesi Fen ??leri M?d?r? Ali Ulusoy?un s?rekli i?lerinde zorluk ??kard???n? ve kendisinden r??vet istedi?ini belirtti. ?a?an, verilen i?i zaman?nda bitirip ?al??ma raporlar?n? belediyenin ilgili birimine sundu?unu, raporlar?n iletilmesinden sonra, yap?lan i?i sahada kontrol etmesi gereken kontrol m?hendislerinin de sahaya ??kmad?klar?n?, kontrol etmedikleri i?lerin belgelerini imzalamak i?in de kendisinden r??vet olarak bin kont?r istediklerini savundu. ?lk ba?larda bitirilen i?lerin imzalanmas? i?in kontrol m?hendisleri Dilek G. ve Bayram K.?ye, firmas?n?n hesab?ndan bin kont?r att???n? belirten ?a?an??n elinde Dilek G. ve Bayram K.?ye ait telefonlara internetten y?klenmi? kont?rlerin banka dekontlar? bulunuyor. Telefon bor?lar?m var?a?an, ?Bir i?i Ali Bey?in keyfi i?in be? kere y?k?p yeniden yapt???m?z oldu. Ulusoy ila bu s?k?nt?n nedenini konu?mak i?in yan?na gittim. Bana telefon bor?lar? oldu?unu ?deyemedi?ini s?yleyerek r??vet istedi. Vermeyince sorun ??karmaya ba?lad?? ifadelerini kulland?. ?a?an, ?Yapt???m?z bir?ok i?i yapmad???m?z? iddia etti. Oysa irsaliyelerimiz, makbuzlar?m?z, belgelerimiz ve ?ahitlerimiz var? dedi. Paralar?n?n kesilmesini ve istenilen r??veti Fatih Belediye Ba?kan? Mustafa Demir?e iletti?ini belirten ?a?an, ki?ilerin korunduklar?n? s?yledi.Ba?kana ?zel bah?e?a?an, Belediye Ba?kan? Mustafa Demir?e ait lojman?n peyzaj i?lerinin yapt?r?l?p bedelini Fatih Belediyesi?nden al?nd???n? dile getirdi. Belediye ba?kan?n lojman?n?n bah?esine yap?lan ?imlendirme ile dikilen ?i?ekler, g?breleme, ila?lama, sulama ve i? g?c?n?n 5-6 milyara mal oldu?unu belirten Ali ?a?an, ?Bu paray? bilmem ne park?n?n ?imlerinin yenilenmesi olarak kay?tlara ge?tiler. Mesela bir k?sm?n? makine ile a?a? s?k?m? olarak g?sterdiler. Oysa ben ne a?a? s?kt?m, ne de a?a? s?kme makinem var? diye konu?tu.?ddialar? yalanlad?larUlusoy?un ?Konseptimize uymuyorsunuz? diyerek i?lerinden uzakla?t?r?ld?klar?n? s?yleyen ?a?an, ?Bir kontrol m?hendisi, bizim i?lerimizde yapt??? kontrolde kesmemeleri gereken ?dentileri, Ulusoy?un emri eli kestiklerini anlatt?? dedi. ?a?an hukuki yollara ba?vuraca??n? anlatt?. ?te yandan iddialarla ilgili g?r??lerini almak istedi?imiz Ulusoy?u defalarca aray?p telefon numaralar?m?z? b?rakmam?za kar??n ula?amad?k. Haklar?ndaki iddialara ili?kin arad???m?z kontrol m?hendisi Dilek G, iddialar? yalanlayarak telefonu y?z?m?ze kapatt?. Bayram K. ise ?nce iddialar? yalanlarken kont?r al?nd??? y?n?nde belgelerin oldu?unu ??renince ?Benim telefonuma gelen kont?r? reddetme gibi bir ?ans?m yok. Ali ?a?an bize tuzak kurmaya ?al???yor. Ben bin kont?rl?k adam de?ilim? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Ersin B?y?kta?
www.evrensel.net