Bellona i??ileri sendikas?n? bast?

Al?n terinin mutlulu?a d?n??t??? an? slogan?yla ?retimine devam eden Bellona?da i??iler, al?n terlerinin kar??l???n? alamad?klar? i?in sendikalar?n? bast?lar.


Al?n terinin mutlulu?a d?n??t??? an? slogan?yla ?retimine devam eden Bellona?da i??iler, al?n terlerinin kar??l???n? alamad?klar? i?in sendikalar?n? bast?lar. Toplus?zle?me d?neminin yakla?mas?na ra?men sendikan?n haz?rlad??? taslakta neler oldu?unu bilmeyen Bellona i??ileri, ?nceki g?n ?z A?a?-?? Sendikas??n?n yerine vekalet eden ?z ?plik-?? Sendikas??n? bast?lar. Ge?ti?imiz hafta ?stikbal Grubu i??ilerinin de sendikay? bast???n? belirten Bellona i??ileri, art?k bekleyecek durumlar?n?n kalmad???n?, 8-10 y?ll?k ?al??anlar?n 460 YTL ?cret ald?klar?n?, ev kiras?, yol, faturalar derken s?rekli bor?land?klar?n? ifade ettiler.
Bellona i??ileri, ??lk ?rg?tlendi?imizde Ba?kan B?nyamin Kahveci, fabrikada t?m haklar?m?z? alaca??m?z? s?yledi. ?? y?l ge?ti ama fabrikaya bir kez bile u?ramad?. Bu nas?l sendikac?l?k, isimlerimizi m?cadele ediyoruz diye yukar?lara s?yleyen bir ?ebeke gibi ?al???yorlar, yetti art?k? diyerek sorunlar?n? dile getirdiler.
Sendika geldi haklar geriledi
Sendika binas?na gelen Ba?temsilci Alparslan Y?re?il?i soru ya?muruna tutan i??iler; B?nyamin Kahveci ile g?r??mek istediklerini ve hafta i?i tekrar daha kalabal?k geleceklerini ifade ettiler. ?Sendika geldi haklarda gerileme oldu, bu ne bi?im i?, toplus?zle?me ne halde karde?im? diyen i??ilere Ba?temsilci Alparslan Y?re?il, ??yle yan?t verdi; ??lk alt? ay i?in 170 YTL zam, ikinci alt? ay ve sonraki alt? aylarda da y?zde 10 zam, g?da yard?m?n?n ikiye ??kar?lmas?, kira ve kurban yard?mlar?n?n y?zde 50 art?r?lmas? istenecek.?
Y?re?il?in a??klamas?n?n ard?ndan s?z alan i??iler, asgari ?cret a??klanmadan ?nce toplus?zle?menin imzalanmas?n? ve ?cretlerin 700-800 YTL?ye ?ekilmesini talep ettiler.
???ilerin ?rg?tlenmesinin ?zerinden 3 y?l ge?mesine ra?men ?z A?a?-?? Kayseri?ye h?l? ?ube a?mad?, kongre yapmad?, ?z ?plik-?? Sendikas? ?ube Ba?kan? B?nyamin Kahveci, vekaleten Bellona i??ilerinin ?ube ba?kanl???n? yap?yor.
Yalan sloganlar
Binlerce i??isinin olmas?yla, onlarca ?lkeye ihracat yapmakla, kanepe devrimi yapmakla ?v?nen BOYDAK Holding?in i??isi ayn? g?r??te de?il. ?Al?n terinin mutlulu?a d?n??t??? an? slogan?yla BELLONA markas?n? pazarlayan Boydaklar?n i??isi, ?Al?n terlerinin rezilli?e d?n??t??? yer? olarak tan?ml?yorlar fabrikay?. Art?k sab?rlar?n?n ta?t???n? ifade eden i??iler Kayseri?nin Almanyas? denilen Bellona?n?n tam tersi bir yer oldu?unu s?yl?yorlar. Boydaklar?n hay?rsever g?z?kmek i?in s?rekli okul, a?evi ve bunlar?n e?yalar?n? yapt?rd???n? s?yleyen i??iler, ?Madem hay?rsever ?nce kendi i??isinin hakk?n? versin, kestikleri mesailerimizi tam olarak ?desin, maa?lar?m?z? art?rs?nlar. ?ki kez vereceklerini s?yledikleri yakacak ve odun yard?m?n? neden bire indirdiklerini s?ylesinler? diyerek tepkilerini dile getiriyorlar. (Kayseri/EVRENSEL)
Yakup Aslando?an - Ula? Canpolat
www.evrensel.net