Ge?ici i??ilere 4-b k?skac?

Ge?ici i??ilerin kadroya al?nmas?na ili?kin ?al??malar s?rerken, T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l??, ?al??ma Bakan? ile g?r??erek, t?m ge?ici i??ilere ayr?m yap?lmaks?z?n kadro verilmesini istedi.


Ge?ici i??ilerin kadroya al?nmas?na ili?kin ?al??malar s?rerken, T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l??, ?al??ma Bakan? ile g?r??erek, t?m ge?ici i??ilere ayr?m yap?lmaks?z?n kadro verilmesini istedi. Yeni bir ?al??ma ba?latan ?al??ma Bakanl???, ilk ?nerisinde ?srar etti?i takdirde 210 bin ge?ici i??iden 40 bini 4-b stat?s?ne ge?irilerek, s?zle?meli personel olarak istihdam edilecek. Bu durumda 40 bin i??i mevcut haklar?n? da kaybedecek.
T?rk-?? y?netiminin, Ba?bakan Erdo?an?dan ?ge?ici i??ilere kadro s?z?? almas?n?n ?zerinden 5.5 ay ge?ti ancak h?l? gerekli yasal d?zenleme yap?lmad?. ?al??ma Bakanl????n?n Bakanlar Kurulu?na sundu?u taslak ise i??ileri memnun etmedi. Bu taslakta 170 bin civar?ndaki i??inin kadroya ge?irilmesi, ?o?u b?ro i?kolunda yer alan yakla??k 40 bin i??inin ise Devlet Memurlar? Yasas??n?n 4-b maddesine g?re ?s?zle?meli personel? olarak istihdam edilmesi ?nerildi.
???iler endi?eli
Bu ?neri ile mevsimlik kampanya i??ilerinin baz?lar?n?n kapsam d??? tutulmas? ?nerisi tepki toplad?. Ayr?ca i??iler aras?nda stat?, i?yeri ve ?ye olunan sendikalara g?re ayr?mlara gidilece?i y?n?ndeki spek?lasyonlar da rahats?zl?k yaratt?. Her y?l oldu?u gibi bu y?l da ?ok say?da ge?ici i??inin i? akitleri 1 Aral?k itibariyle bir ayl???na ask?ya al?nd?. Yasal d?zenlemenin gecikmesi nedeniyle onbinlerce i??i 2007?de i? akitlerinin yenilenip yenilenmeyece?i konusunda yine endi?e duymaya ba?lad?. Edindi?imiz bilgiye g?re T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l??, ge?en ay ?al??ma Bakan? Murat Ba?esgio?lu?nu ziyadet ederek, T?rk-???in s?k?nt?lar?n? ve taleplerini iletti. K?l??, ayr?m yap?lmaks?z?n kamuda ?al??an t?m ge?ici i??ilerin kadroya ge?irilmesini istedi. Ba?esgio?lu da b?rokratlar?na ge?ici i??ilere ili?kin haz?rlanan tasla??n g?zden ge?irilmesi i?in talimat verdi. ?al??ma Bakanl???, tasla?a son halini verdikten sonra taslak yeniden Bakanlar Kurulu?na sunulacak. Bu s?recin birka? hafta alaca?? ancak yasan?n 2007?den ?nce Meclis?ten ??kmas?n?n hedeflendi?i belirtiliyor.
4-b ne getirecek?
?al??ma Bakanl????n?n ?40 bin i??iye 4-b stat?s?? ?nerisine ?maliyetleri d???rece?i? gerek?esiyle Maliye Bakanl??? da destek veriyor. ?al??ma Bakanl??? geri ad?m atmazsa 4-b?ye ge?irilecek 40 bin i??i sendikas?zla?t?r?lacak ve mevcut haklar?n? da kaybedecek. 4-b?ye g?re istihdam edilen ?s?zle?meli personel? ne devlet memuru ne de ?? Yasas??na g?re i??i say?l?yor. S?zle?meli personelin sendikaya ?ye olma ve toplus?zle?me yapma hakk? yok. Bu nedenle ge?ici i??iler, 4-b stat?s?ne ge?irildikleri takdirde toplu i? s?zle?mesiyle elde edilen ikramiye, g?da, ?ocuk, yol, e?itim ve yakacak yard?m? ile fazla mesai gibi haklar?n? kaybedecek. ???ilerin ?cretlerini Bakanlar Kurulu belirleyecek. ???iler yine i? g?vencesine sahip olamayacak, yap?lan i?in sona ermesi ya da s?zle?menin yenilenmemesi nedeniyle i??iler i?siz kalabilecek. Ayr?ca 4-b?ye ge?irilecek i??iler k?dem ve ihbar tazminat?ndan da yararlanamayacak. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bak?r
www.evrensel.net