SES Ayd?n?da miting yapt?

SES Ayd?n ?ubesi ?nceki g?n ?Sa?l?kta Y?k?ma Hay?r? mitingi d?zenledi. Mitingde konu?an SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, IMF ve D?nya Bankas??n?n dayatt??? ve AKP?nin uygulad??? Sa?l?kta D?n???m Program??n?n, 70 milyon i?in tam bir y?k?m program? oldu?unu ifade etti.


SES Ayd?n ?ubesi ?nceki g?n ?Sa?l?kta Y?k?ma Hay?r? mitingi d?zenledi. Mitingde konu?an SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, IMF ve D?nya Bankas??n?n dayatt??? ve AKP?nin uygulad??? Sa?l?kta D?n???m Program??n?n, 70 milyon i?in tam bir y?k?m program? oldu?unu ifade etti.
?stasyon Meydan??nda d?zenlenen ve yakla??k bin ki?inin kat?ld??? mitinge sendikalar, siyasi partiler, meslek odalar? temsilcileri ve halktan kat?l?m oldu. AKP?nin uygulad??? sa?l?k politikalar?n? protesto eden sloganlar?n at?ld??? ve d?vizlerin a??ld??? mitingde, y?k?m politikalar?na kar?? m?cadele ?a?r?s? yap?ld?.
T?rkiye?de IMF ve D?nya Bankas? taraf?ndan dayat?lan Sa?l?kta D?n???m Program??yla yap?sal bir de?i?im s?reci ya?and???n? belirten SES Genel Ba?kan? Ayd?n, d?n???m program?n?n daha tamamlanmadan toplumsal sonu?lar?n?n ortaya ??kmaya ba?lad???n? dile getirdi.
Sa?l?kta D?n???m Program??n?n, y?k?m program?na d?n??t???n? aktaran Ayd?n, ?Tamamland???nda sa?l?k hizmetlerinin tamamen piyasaya devredildi?i, sosyal devletin sa?l?k alan?ndaki sorumlulu?unun ortadan kalkt??? bir sa?l?k ortam? ile kar?? kar??ya kalaca??z? dedi. SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, Sa?l?kta D?n???m Program??n?n 2007 y?l?nda tamamlanaca??n? belirterek, bu uygulamayla sa?l?k ocaklar?n?n yerini aile hekimli?inin alaca??n? belirterek m?cadele ?a?r?s?nda bulundu. (Ayd?n/EVRENSEL)
www.evrensel.net