MEDYADA GE?EN HAFTA

?ikenin belgesi olup olmayaca??n? bilemeyiz ama ?ikenin kavgas? oluyor. Hem de ?ok ilgin? bir medya gruplar? sava??na d?n??t? olay. Duymu?sunuzdur, ge?en hafta Star ve Atv?nin programlar? aras?nda ??ike vard??, ?Hay?r yoktu, var diyen yalanc?d?r? tart??mas? canl? yay?nda ba?lad?, ??imdi haber geldi, di?er kanalda bizim hakk?m?zda ??yle demi?ler? gibisinden.


G?ze ?arpanlar
??KEN?N KAVGASI OLUR MU? ?ikenin belgesi olup olmayaca??n? bilemeyiz ama ?ikenin kavgas? oluyor. Hem de ?ok ilgin? bir medya gruplar? sava??na d?n??t? olay. Duymu?sunuzdur, ge?en hafta Star ve Atv?nin programlar? aras?nda ??ike vard??, ?Hay?r yoktu, var diyen yalanc?d?r? tart??mas? canl? yay?nda ba?lad?, ??imdi haber geldi, di?er kanalda bizim hakk?m?zda ??yle demi?ler? gibisinden. Star Do?an grubunun, Atv Ciner grubunun kanal?. Son kar??l?klardan biri, Ciner grubunun spor gazetesi Fotoma??tan geldi: ??ike yok, i?te belgesi?. Sporda ?ike, kanayan yaralar?m?zdan biri, y?llard?r ?zerine gidilmeyi bekliyor, bu olay?n bir ba?lang?? olmas?n? dileyelim. Ancak medya gruplar?n?n kendi aralar?nda bir at??maya d?n??t?rm?? olmas?, i?in i?inde ba?ka ??kar ?at??malar? olup olmad??? sorusunu akla getiriyor. Bir de, ?Fener ?ike yapt?? cephesinin ?nde gelen ismi Ertu?rul ?zk?k??n Fenerli, ?Yapmad?? cephesinin komutanlar?ndan Fatih Altayl??n?n Galatasarayl? olmas?na da, ?Haberin cilvesi? mi demeli?
PAPA SEVG?S?N?N SIRRI: Medyan?n Papa d??k?nl???, okurlar, izleyiciler i?in ilgin? bir tecr?be oldu. Geziye ?ok gergin ba?layan medya, Papa?y? iki s?zden, bir hareketten sonra ?yle ba?r?na bast? ki, Papa?n?n ?d?n???? kadar medyan?nki de ?a??rt?c?yd?. Bu durumu a??klayacak ilgin? bir haber, H?rriyet?te yer ald?: ?Papa?n?n k?yama durmas?n?n T?rkiye?ye getirisi: 10 milyar dolar?. Nerede kald?, diyalog, ho?g?r?, sayg?? Ba??rlar?na basmalar?n?n b?yle bir nedeni varsa bile, hesap tuhaf: ?Uzmanlar, Papa?n?n ziyaretinin T?rkiye?ye en az Formula 1 yar??lar? kadar tan?t?m katk?s? sa?lad???n? belirtiyorlar.? B?yle uzmanlar varken, s?rt?m?z yere gelmez!
B?Y?K BASIN BUNU DA YAZIN: Orman Bakan? Osman Pepe?nin a??klamas?yla g?ndeme oturan Acarkent?in y?zde 90??n?n ka?ak oldu?u ortaya ??k?nca ?b?y?k bas?n? olay? man?etlere ta??d?. Gazetemiz okurlar? i?in yeni haberler de?ildi bunlar, ama her bir ayr?nt? art arda yeni ortaya ??k?yor gibi haberle?tirildi. Ancak i?in medyayla ilgili bir boyutunu, Birg?n gazetesi yazar? Naz?m Alpman yazd?. Milliyet?te muhabir oldu?u d?nemde Acarkent?le ilgili yapt??? haberlerin nas?l has?r alt? edildi?ini anlatan Alpman, o d?nemde H?rriyet, Milliyet ve Sabah ad?na rezerve edilmi? birer villa oldu?unu yazd? ve ??yle sordu: ?Acaba Acarlar, yeni projelerinde bas?na yeterli ?ilgiyi? g?stermemi? olabilirler mi?? Neden olmas?n?
NE OKURSANIZ OKUYUN: Zaman gazetesinin usta oyuncu Serra Y?lmaz??n sesinden kavga etmenin k?t?lendi?i, herkesin ?anla?maya? zorland??? ilk reklam?n?n arkas?ndan, daha oturakl? mesajlar geldi. ???i ile patron tart??maya ba?l?yor, i? ses ?Kafa kafaya m? gelece?iz, kafa kafaya m? verece?iz? diyor, derken ?p???p bar???yorlar... Her g?r??? yans?tt???n? iddia etmek, modern sermaye gazetecili?inde art?k gelenek oldu ama Zaman??n ?Her yola uygun? mesaj?na, farkl? anlay??lar? uzla?t?rma misyonuna kimse hen?z kalk??mam??t?. Reklam? izleyenler, memleketin bug?nk? haline, anla?abilece?i yerde kavga edenler y?z?nden geldi?i fikrine kap?labilir. Tabii nedenlerine inmeyince, ?Ta? yok mu ta?? seviyesinde kal?nca, ?Kavga k?t?, uzla?ma iyi?den ibaret bir felsefe neyi a??klayabilir ki? Ba??m?za ne geldiyse boyun e?mekten geldi?ini Zaman?c?lar bilmiyor mu? Reklamda sevimsiz de g?r?nse, g?nl?m?z kavgadan yana?
Seyirci, reyting demek de?ildir
Son aylar?n en ?ok ele?tiri alan programlar?, ?sabah programlar?? RT?K??n uyar?s?yla yeniden d?zenlendi. Ne kadar de?i?ti?ini zamanla g?rece?iz ama bu olay?n en ?nemli yan?, seyircinin tepkisinin meyvelerini vermi? olmas?.
D?nya televizyonculu?una bir arma?an?m?zd? oysa, o?lunu evlendiremeyen ?kaynana? Semra, evlenemeyen ?gelin? T?lin ile evlenemeyen ?damat? Caner, ?ark? s?yleyemeyen ?popstar? Ajdar, birlikte ?evirdikleri a?k filmlerinden sonra birbirlerine st?dyoda naz yapan Meri? ile Ahu. Bunlar her g?n sabah programlar?nda boy g?steriyor, seyircilerle birlikte ili?kilerini tart???yorlard?. Olay?n ula?t??? seviyesizlik boyutu epeyce tepki ?ekti, RT?K??n (Radyo Televizyon ?st Kurulu) ?ikayet hatt?na ula?an telefonlar?n yar?s?, bu konuya ili?kindi. RT?K de bu tepkileri dikkate alarak televizyon kanallar?n?n y?neticileriyle bir toplant? d?zenledi ve tek tek bu isimleri verdi, ?Ceza? vermeyi ima etti. Ertesi g?n, hepsine yol verildi. Ajdar biraz daha orijinal bir vaka, daha ?ok sabah programlar?nda boy g?sterse de, beceriksizli?i d???nda bir ortak noktas? yok. Bu y?zden, onun ?kariyeri? fazla etkilenmemi? olabilir. Ama Ahu?yu, Meri??i, Semra?y?, di?erlerini biraz zor g?rece?iz herhalde.
Ger?i g?r?n??e g?re fazla de?i?en bir ?ey olmam??. G?z?m?ze ?arpt??? kadar?yla yine birle?tirilmeye ?al???lan ?yar? ?nl?? sevgililer, seyircilerin birbirinden mikrofonu kaparak yapt??? yorumlar, sabah program? st?dyolar?nda yerlerini alm??t?.
Yine de, ?nemli olan seyircinin g?sterdi?i tepkinin b?yle bir sonuca yol a?m?? olmas?. Haberlere g?re, kad?n programlar?n?n RT?K??n iste?iyle de?i?tirilmesinin ard?ndan ?ikayetler y?zde 60.8 oran?nda azald?. ?rne?in, kad?n programlar?nda de?i?iklik karar?n?n uygulamaya konmas?ndan iki g?n ?nce, 27-28 Kas?m?da 444 1 178 numaral? RT?K ?leti?im Merkezi?ne kad?n programlar?yla ilgili toplam bin 912 adet ba?vuru yap?ld?. De?i?ikli?in ard?ndan 29-30 Kas?m?da ise toplam 749 ?ikayet geldi.
RT?K, malum, sans?r olaylar?yla an?lan bir kurum. ?zellikle radyolar ve yerel televizyonlar, do?ru d?r?st yarg?ya da ba?vuramad?klar?ndan bu kurumdan ?ok ?ekiyorlar. Son ?rnek; yasal alb?mlerde yer alan bir Ahmet Kaya ?ark?s? nedeniyle bir ay kapat?lan Anadolu?nun Sesi radyosu, yeni yay?na ba?lad?. K?sacas? bu kurum, her hareketini seyirci ihtiya?lar?na g?re belirleyen, demokratik bir kurum olmaktan yine de ?ok uzak.
Kanallara gelince, onlar seyircinin g?r??? deyince reytingi anl?yor. Para getirmezse hi?bir program?n g?z?n?n ya??na bakmad?klar?n? biliyoruz.
Bu ortamda, izleyici tepkisinin programlar? kald?rmaya varana kadar bir sonu? yaratm?? olmas? bir ba?ar?d?r. Televizyonda programlar yap?l?rken seyircinin (reyting d???nda) etkisinin dikkate al?nmas?na yol a?arsa, bu olay ger?ekten yeni bir d?nemin ba?lang?c? olabilir.
Kumanday? elinde tutanlar?n g?c?nden korkmaya ba?lasalar iyi olur!
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net