??stanbul plan? uygulanamaz?

Marmara ?evre Platformu (MAR?EP), ?stanbul B?y?k ?ehir Belediyesi?nin onaylad??? ve ?stanbul Metropolitan Planlama B?rosu?nca (?MP) haz?rlanan 1/100 bin ?l?ekli ?evre D?zeni Plan??n? masaya yat?rd?.


Marmara ?evre Platformu (MAR?EP), ?stanbul B?y?k ?ehir Belediyesi?nin onaylad??? ve ?stanbul Metropolitan Planlama B?rosu?nca (?MP) haz?rlanan 1/100 bin ?l?ekli ?evre D?zeni Plan??n? masaya yat?rd?.
?e?itli kitle ?rg?tleri, meslek odalar? ve ?evre kurumlar?n?n olu?turdu?u MAR?EP, ?stanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali M??avirler Odas??nda ??stanbul ?evre D?zeni Plan??n?n Trakya ?zerindeki Bask?lar?? konulu forum d?zenledi. Bir ?ok uzman ve ?niversite ??retim ?yelerinin kat?ld??? forumda ?stanbul?un ?n?m?zdeki 20 y?l? planlayan ?evre D?zeni Plan??n? sert bir dille ele?tirilirken, ?plan? haz?rlayanlar?n ehliyeti tart???lmal?? denilmesi dikkat ?ekti. Uzmanlar plan?n ?uygulanamaz? oldu?una vurgu yapt?.
H?zla artan ?stanbul n?fusunun ve geli?en sanayinin ?stanbul ve Trakya?daki ya?ama etkilerinin dile getirildi?i forumda, g?? olgusu ve g??le birlikte geli?en ?arp?k kentle?meye vurgu yap?l?rken, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba???n onay?na sunulan plan ele?tirildi.
?Tar?m arazileri imara a??lacak?
Forumda ilk olarak s?z alan ?MP Planlama ve Kentsel Tasar?m Merkezi?nden Sinan ?zden konu?mas?nda plan? savundu. Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?kkent ?ubesi?nden Mimar Y?ld?z Uysal ise plan?n hukuka ayk?r? oldu?unu s?yledi. Planda ?stanbul idare s?n?rlar?n?n geni?letilmesine ili?kin talebe de?inen Uysal, planla birlikte tar?m arazileri, orman arazileri ve su havzalar?n?n imara a??laca??n? dile getirdi. Trakya?da ?niversite, hastane, teknopark ve lojistik merkezi yeri olarak belirlenen yerlerin tar?m arazileri oldu?una i?aret eden Uysal, plan?n?n ?evre fakt?r? g?z ?n?nde bulundurulmadan yap?ld???n? kaydetti.
Ziraat M?hendisleri Odas? (ZMO) ?stanbul ?ube Ba?kan? Ahmet Atal?k da konu?mas?nda 2004-2005 y?llar? aras?nda 1 milyon ki?inin topraklar?n? terk ederek b?lgeye g?? etti?ini s?yledi. Atal?k, tar?mda uygulanan yanl?? politikalar?n g??e yol a?t???n? hat?rlatt?.
?Plan? yapanlar?n ehliyeti sorgulanmal??
Plan?n yasal olmad???n? ifade eden ?evre M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi?nden Teoman Dikerler, plan?n iptali i?in dava a?acaklar?n? s?ylerken,
?Ergene Havzas? su kaynaklar? sorunlar? ve gelece?i? konulu bir konu?ma yapan Nam?k Kemal ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Halim Orta da plan? onaylayanlar?n akademik ehliyetlerinin s?nanmas? ve g?zden ge?irilmesi gerekti?ini vurgulad?.
T?keticiyi Koruma Derne?i(T?KODER) Ba?kan? Av. Ali Er, ?dayat?lan de?il hak etti?imiz ?evrede ya?amak istiyoruz? dedi.
SOS ?evre Platformu Ba?kan? T?rksen Ba?er Kafao?lu ise h?k?metin siyasi tercihinin her ?eyi satmak ve ranta ?evirmek ?zerine kuruldu?unu belirtti. Kafao?lu, plan ?er?evesinde imara a??lmas? d???n?len arazinin dolgu topraktan olu?tu?unu bunun da olas? bir depremde faciaya yol a?aca??na dikkat ?ekti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net