Metin-Kemal Kahraman (MKK) ?rg?t m??

Karaelmas ?niversitesi ??rencilerinin evini basan polis evde buldu?u Metin Kemal Kahraman CD?sini kay?tlara MKK harfleri ile ?rg?t ismi olarak ge?ti


Edindi?imiz bilgilere g?re ZK? Ere?li E?itim Fak?ltesi?nde K?rt ??renciler s?rekli ?lk?c?lerin taciz ve sald?r?lar?na maruz kal?yor. Telefonda K?rt?e konu?an ??renciler tehdit ediliyor; ?zg?r G?ndem gazetesiyle okula girmek isteyen ??renciler engelleniyor. ??renci yurtlar?nda da K?rt?e m?zik dinleyen ??renciler a?a??lanarak tehdit ediliyor. Yurt m?d?rl??? ise ya?ananlar? g?rmezden gelmeye devam ediyor.
Polis ise sald?rganlar? yakalamak yerine sald?r?ya u?rayanlar? g?zalt?na al?p evlerini bas?yor.
Ge?ti?imiz hafta ?lk?c?lerin sald?r?s?na u?rayan K?rt ??renciler ?HD Ere?li Temsilcili?i?ne giderek a??klama yapmak istediler. Daha sonra Emniyet M?d?r? taraf?ndan merkez karakoluna ?a?r?lan ??renciler, ?rg?t propagandas?, ?rg?t kurma, ve darp iddias?yla g?zalt?na al?nd?lar.
Son sald?r?n?n ard?ndan g?zalt?na al?n?p evleri bas?lan d?rt ??renci iki g?n g?zalt?nda tutulduktan sonra serbest b?rak?ld?. Ancak, ??rencilerin evlerinde ?ele ge?irilen? Metin-Kemal Kahraman karde?lere ait bir CD ?rg?tsel dok?man olarak de?erlendirildi. CD?nin ?zerindeki MKK harfleri ise ?rg?t ismi olarak lanse edildi.
Yerel bas?n da gen?leri PKK?li olarak lanse ederek, Ere?li?yi terk etmeleri gerekti?ini savunan haberler yay?mlad?. ??rencileri vatan haini ilan etmeye varan bir k??k?rtman?n s?rd?r?c?s? olan kimi yerel gazeteler adeta halk? ??rencileri lin? etmeye davet etti. Ancak halk?n sa?duyusu bu provokasyon olmas?n? engelledi. Geli?melerden kayg? duyan ??renciler ise ?HD Ere?li Temsilcili?i?ne ba?vurdular. (Zonguldak/EVRENSEL)
www.evrensel.net